ประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาอุดรธานีปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางด้วยกันด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมร่วมคิด ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2