ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ COVID -19

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพป.อุดรธานี เขต 2 ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ให้คณะกรรมการสำรวจความพร้อมของโรงเรียน โดยคำนึงถึงสภาพบริบทของโรงเรียน ทรัพยากรที่มีในโรงเรียน สภาพบริบทของนักเรียน ความพร้อมของทรัพยากรด้าน Hard Ware ของนักเรียนและผู้ปกครอง  พร้อมกับให้คณะกรรมการได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงช่องทางเทคโนโลยีหลัก  ที่จะใช้ในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV ) จากโรงเรียนวังไกลกังวล (โรงเรียนต้นทาง)  ส่งสัญญาณผ่านหลายระบบไปยังโรงเรียนปลายทาง ทั้งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  โทรทัศน์แบบฟรีทีวี และสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยจะเริ่มสอนทางไกลระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563