ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสุคิด พันธ์พรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” “โรงเรียนสุจริต” ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2