ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำกับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  ได้ร่วมมอบนโยบายในการประชุม  ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2