ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแบบติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแบบติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมผาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2