ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๑/๒๖ อาคารเรียน ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๑/๒๖ อาคารเรียน ๓ ห้องเรียน ๑ ห้องธุรการ (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน