ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบสปช.๓๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

ประกาศเชิญชวน รร.บ้านหนองหญ้าไซ