นิเทศ ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้นิเทศ ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ณ โรงเรียนโคกกลางหนองแวงใหญ่ และโรงเรียนบ้านค้อน้อย อำเภอโนนสะอาด จากการนิเทศ พบว่า โรงเรียนได้เตรียมความพร้อม ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยได้จัดเตรียมอ่างล้างมือ หน้ากากอนามัย ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอน ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563