ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ ตรวจเยี่ยม บ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหวาย และโรงเรียนบ้านคำกุงประชานุกูล อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี