ตรวจเยี่ยม สถานศึกษา 100 %

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี โรงเรียนบ้านคำเจริญ โรงเรียนบ้านคำบอน โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลหนองแสง โรงเรียนบ้านท่ายม โรงเรียนบ้านแสงสว่าง โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย โรงเรียนบ้านดงน้อย และโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า (มังกรสามเสนอนุสรณ์) ทั้งนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม 5 ส. และการดำเนินงานการนำนโยบาย 6 มิติคุณภาพ สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา เพื่อการยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการ Internet ในสถานศึกษา และการติดตามอาหารกลางวัน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา