ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต 2

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) และโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง
ศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต 2 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,706 คน บริหารจัดการสอบ 24 สนาม ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 193 โรงเรียน และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 โรงเรียน รวม 194 โรงเรียน ทั้งนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบนโยบายให้ศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ