ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading test : RT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด