ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100 %

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอวังสามหมอ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังทอง และโรงเรียนบ้านคำยาง ทั้งนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม 5 ส. และดำเนินงานการนำนโยบาย 6 มิติคุณภาพ สู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา เพื่อการยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการ Internet ในสถานศึกษา และการติดตามอาหารกลางวัน พร้อมทั้ง ให้กำลังใจแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา