ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้นิเทศ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) การดำเนินการตามนโยบาย และการดำเนินการขับเคลื่อน 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ ณ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี