ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (Learn from home)

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โดย โรงเรียนได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE และ ใช้รูปแบบ ON HAND ในแต่ละช่วงชั้น