ขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางศรีสุดา ทิพสิงห์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ของโรงเรียนบ้านโนนมะข่า โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรม High Scope กลุ่มเครือข่าย เพื่อขยายผลสู่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2