การหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้แล้วมีเงินเดือนเหลือสุทธิร้อยละ 30 ของเงินเดือน

การหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้แล้วมีเงินเดือนเหลือสุทธิร้อยละ 30 ของเงินเดือน[download id=”6569″]