การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 65 คน ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  โรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ระดับจังหวัดอุดรธานี เพื่อขยายผลสู่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2563