การยกระดับคุณภาพ ด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ระดับประถมศึกษา )  เรื่อง การยกระดับคุณภาพ ด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา ( MI ) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู ( PLC ) ครอบคลุมเทคนิค วิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเอง ( Active Learning ) ทั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมร่วมคิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2