การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการวัดและประเมินผล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ฉบับปรับปรุง) ร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563