หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมสรุปและสะท้อนผล การเยี่ยมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย 15 + 1
โดย : admin
อ่าน : 3038
จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

    นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมสรุปและสะท้อนผล การเยี่ยมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย 15 + 1 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
     ตามที่ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้จัดทำคู่มือนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (15+1) นโยบาย เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดผลต่อผู้เรียน สามารถพัฒนาตนเอง  ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มาโดยลำดับ
     เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานสู่นโยบายสถานศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เยี่ยมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานนโยบาย 15+1 โดยใช้รูปแบบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 และประชุมสรุปผลระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561
     รูปแบบการจัดการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การนำเสนอภาพรวมจุดเด่น จุดด้อย ข้อค้นพบ ตลอดจน ข้อเสนอแนะ จากการเยี่ยมนิเทศ การอภิปรายรายนโยบาย เพื่อสะท้อนผล ให้โรงเรียนที่รับการประเมิน ทั้ง 195 แห่ง ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คลิกดูรูปภาพที่นี่