สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://localhost/udon2 Wed, 16 Aug 2017 11:55:20 สพป.อุดรธานี เขต 2 ปล่อยคาราวาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=304 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1502859319.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1502859319
สพป.อุดรธานี เขต 2 น้อมใจภักดิ์ 12 สิงหาคม 2560 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=303 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1502530294.jpg

        นายพรชัย  โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2

1502530294
การใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพ การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=300 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1502415666.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

1502415666
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เข้มแข็ง ประจำปี 2560 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=299 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1502361671.jpg

นายชาญชัย ทองแสน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2... 

1502361671
สพป.อุดรธานี เขต 2 รับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ เขตประสบผลสำเร็จด้านคณิตศาสตร์ ปี 2560 http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=298 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1502267776.jpg

 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย ....

1502267776
ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=294 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1501751724.jpg

นายบุญล้น พิมพาที รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

1501751724
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมนักเรียน “โรงเรียนกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3” http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=293 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1501658933.jpg

นายพรชัย  โพคันโย  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 

1501658933
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=289 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1499327464.jpg

นายบุญล้น พิมพาที รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธาน

1499327464
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=288 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1499135561.jpg

 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

1499135561
สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม http://localhost/udon2/?name=news&file=readnews&id=287 http://localhost/udon2/http://localhost/udon2/icon/news_1499073774.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากร สพป.อุดรธานี เขต 2 

1499073774