[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
Page Title
  

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่  16  มีนาคม  2506
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประวัติการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติรับราชการ
1 มิ.ย. 2526 ครู 2/ร.ร.บ้านต่างแคน สปจ.อุดรธานี/สปช.
24 ก.ย. 2530 อ.1 / ร.ร.บ้านวังมน สปจ.อุดรธานี/สปช.
1 พ.ย. 2531 อ.1 / ร.ร.บ้านดงบาก สปจ.อุดรธานี/สปช.
1 ต.ค. 2536 อ.2/ ร.ร.บ้านโสกก้านเหลือง สปจ.หนองบัวลำภู/สปช.
10 มี.ค. 2541 ศึกษานิเทศก์ 6 สปอ.สุวรรณคูหา สปจ.หนองบัวลำภู/สปช.
25 มิ.ย. 2541 ศึกษานิเทศก์ 6 สปอ.เมืองหนองบัวลำภู สปจ.หนองบัวลำภู/สปช.
21 ธ.ค. 2541 ศึกษานิเทศก์ 6 สปอ.โนนสัง สปจ.หนองบัวลำภู/สปช.
15 ก.ย. 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอนาวัง สปจ.หนองบัวลำภู/สปช.
9 พ.ค. 2543 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเมือง สปจ.หนองบัวลำภู/สปช.
14 ธ.ค. 2543 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกุดเต่า สปจ.หนองบัวลำภู/สปช.
1 ต.ค. 2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเต่า สพท.หนองบัวลำภูเขต 1
10 พ.ค. 2548 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่าง สพท.หนองบัวลำภูเขต 1
30 มี.ค. 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรเขต4 สพฐ.
26 มี.ค. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 สพฐ.
19 พ.ย. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
20 พ.ย. 2558  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 2
20 ต.ค. 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2

ประวัติการอบรมพัฒนา

-พ.ศ. 2545 การเรียนรู้และประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
-พ.ศ. 2545 หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
-พ.ศ. 2549 การพัฒนาข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
-พ.ศ. 2552 การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-พ.ศ. 2557 การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-ประเทศเกาหลีใต้ การจัดการศึกษาของ Daeil Foreign Language High school ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2555