กลับหน้าหลัก

     

เลือกดูจากหมวดหมู่ :ู่
   
 

Asean

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

รายงานการสังเคราะห์
การพัฒนาการวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค

รายงานผลการพัฒนา
การวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2556

การพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนทั้งระบบ
โดยใช้ NAGA Model

รายงานสรุปผลการปฏิบัติ
งาน OBEC Awards

แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2557

 

แนวทางการดำเนินงานตาม
นโยบายและการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2558

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลา 4 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2562)

 
 
ddddddd
 
| สพป.อุดรธานี เขต 2| link1 | link2 | link3 | link4 | link5 | link6| link7 | ติดต่อเรา |