[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
Page Title
หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมสรุปและสะท้อนผล การเยี่ยมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย 15 + 1
โดย : admin
เข้าชม : 2757
จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
A- A A+
        

    นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมสรุปและสะท้อนผล การเยี่ยมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย 15 + 1 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2
     ตามที่ สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้จัดทำคู่มือนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (15+1) นโยบาย เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด โดยมีความมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดผลต่อผู้เรียน สามารถพัฒนาตนเอง  ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ  มีความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มาโดยลำดับ
     เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานสู่นโยบายสถานศึกษาเป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เยี่ยมนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานนโยบาย 15+1 โดยใช้รูปแบบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 และประชุมสรุปผลระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561
     รูปแบบการจัดการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การนำเสนอภาพรวมจุดเด่น จุดด้อย ข้อค้นพบ ตลอดจน ข้อเสนอแนะ จากการเยี่ยมนิเทศ การอภิปรายรายนโยบาย เพื่อสะท้อนผล ให้โรงเรียนที่รับการประเมิน ทั้ง 195 แห่ง ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คลิกดูรูปภาพที่นี่

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวัน 25/ต.ค./2561
      สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมสรุปและสะท้อนผล การเยี่ยมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานนโยบาย 15 + 1 9/ก.ค./2561
      สพป.อุดรธานี เขต 2 คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 30/มิ.ย./2561
      การอบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561” 14/มิ.ย./2561
      ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน 13/มิ.ย./2561