หมายเหตุ : รหัสที่เข้าใช้งานในการกรอกแบบสำรวจ percode 6 หลัก เช่น 680000

ให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2560
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร โทร. 081 3399916 ID Line : petermray

SCHTABLE
แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน