จำนวนนักเรียนรายชั้นเรียน
    
ค้นหาข้อมูลรายโรงเรียน :
จำนวนนักเรียนรายชั้น ปี 2559 สพป.อุดรธานี เขต 2
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อบ.1 อบ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
41020001
บ้านปอ
13
9
11
9
6
15
4
6
0
0
0
73
41020003
บ้านท่าเปลือย
8
7
11
10
10
14
11
7
0
0
0
78
41020004
บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
6
2
5
8
7
4
2
7
41
41020005
บ้านดอนแก้ว
10
15
10
9
15
11
5
19
-
-
-
94
41020006
บ้านเชียงแหว
22
19
27
22
25
25
29
31
11
13
11
235
41020007
บ้านเซียบ
4
15
20
10
17
11
16
10
103
41020008
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
13
18
14
9
16
19
11
21
18
19
14
172
41020009
บ้านสวนหม่อน
19
19
21
15
15
21
22
22
-
-
-
154
41020010
บ้านเดียม
1
10
6
2
13
6
10
10
0
0
0
58
41020011
บ้านนกขะบา
0
0
5
1
0
3
4
5
0
0
0
18
41020012
บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
5
5
20
13
8
19
19
16
10
13
11
139
41020013
บ้านเมืองพรึก
3
0
5
5
5
5
6
4
-
-
-
33
41020014
บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
5
5
8
4
2
4
9
6
-
-
-
43
41020015
บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
8
14
9
18
20
20
8
17
114
41020017
บ้านดอนเงิน
3
6
4
5
12
9
5
8
52
41020018
บ้านห้วยกองสี
2
3
2
3
7
5
3
5
0
0
0
30
41020019
บ้านโนนสิมมา
1
2
2
5
4
8
4
6
0
0
0
32
41020020
บ้านโนนจำปา
6
4
2
4
6
4
7
8
0
0
0
41
41020021
บ้านตูม
10
18
17
12
17
14
18
10
0
0
0
116
41020022
บ้านดอนสวรรค์
12
1
5
6
9
4
7
7
-
-
-
51
ยอดรวมระดับเขต อบ. 1 อบ. 2 ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 นักเรียนทั้งสิ้น
จำนวนนักเรียน2567263126522730272729212965286611361163101725375