ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4