ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA