ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด