ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนฯ