หน้าแรก

| ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต |

– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
– การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
– รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– การดำเนินงานตามมารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่
– อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563  

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
– การดำเนินงานกำกับติดตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
– แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
– ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร ปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2562

– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
– หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

| กิจกรรมสำนักงาน |

อ่านข่าวทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลองประจำเดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร / คู่มือ