home

จำนวนโรงเรียน

195 โรง

supervisor_account

จำนวนครู (จ.18)

1,732 คน

face

จำนวนนักเรียน

25,879 คน

business

จำนวนห้องเรียน

1,926 ห้อง


ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อนุบาล 1 222 219 441 47
อนุบาล 2 1,311 1,231 2,542 203
อนุบาล 3 1,441 1,309 2,750 216
ปฐมวัย 2,947 2,759 5,733 466
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,479 1,333 2,812 213
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,347 1,348 2,695 212
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,486 1,280 2,766 210
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,446 1,328 2,774 209
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,476 1,347 2,823 209
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,432 1,416 2,848 210
ประถมศึกษา 8,666 8,052 16,718 1,263
มัธยมศึกษาปีที่ 1 657 563 1,220 65
มัธยมศึกษาปีที่ 2 634 509 1,143 66
มัธยมศึกษาปีที่ 3 591 474 1,065 66
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,882 1,546 3,428 197
รวมทั้งหมด 13,522 12,357 25,879 1,926

ผลการทดสอบ O-NET ป.6
ระดับ สพป. ระดับ ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย รอ รอ
ภาษาไทย 47.65 46.58
คณิตศาสตร์ 42.41 37.12
วิทยาศาสตร์ 41.60 39.12
ภาษาอังกฤษ 37.29 36.34
ผลการทดสอบ O-NET ม.3
ระดับ สพป. ระดับ ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย รอ รอ
ภาษาไทย 46.80 48.29
คณิตศาสตร์ 33.30 26.30
วิทยาศาสตร์ 34.57 32.28
ภาษาอังกฤษ 33.97 30.45