Responsive image

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แจ้งตัวแทนศูนย์ประชุม VDO Conference ติดต่่อขอรับอุปกรณ์มินิมิกซ์ ได้ที่กลุ่ม DLICT สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมนำบัญชีลงเวลาการประชุมเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61 ตัวจริงมาด้วย|21 พ.ค. 61|

ข่าวสารทั่วไป

ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2561

วันที่ 18 พ.ค. 2561 นายณฐกร ท่อแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนท์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2.

รับชมการถ่ายทอดสด

ข้อมูลสารสนเทศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 (DMC)
VDO รายการถ่ายทอดสด
ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 | 18 พ.ค 61 |

ข้อมูลสารสนเทศ รายโรงเรียน
หมายเหตุ : อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS