home

จำนวนโรงเรียน

195 โรง

supervisor_account

จำนวนครู (จ.18)

1,732 คน

face

จำนวนนักเรียน

25,879 คน

business

จำนวนห้องเรียน

1,926 ห้อง


ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
อนุบาล 1 222 219 441 47
อนุบาล 2 1,311 1,231 2,542 203
อนุบาล 3 1,441 1,309 2,750 216
ปฐมวัย 2,947 2,759 5,733 466
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,479 1,333 2,812 213
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,347 1,348 2,695 212
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,486 1,280 2,766 210
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,446 1,328 2,774 209
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,476 1,347 2,823 209
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,432 1,416 2,848 210
ประถมศึกษา 8,666 8,052 16,718 1,263
มัธยมศึกษาปีที่ 1 657 563 1,220 65
มัธยมศึกษาปีที่ 2 634 509 1,143 66
มัธยมศึกษาปีที่ 3 591 474 1,065 66
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,882 1,546 3,428 197
รวมทั้งหมด 13,522 12,357 25,879 1,926

ผลการทดสอบ O-NET ป.6
ระดับ สพป. ระดับ ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย รอ รอ
ภาษาไทย 47.65 46.58
คณิตศาสตร์ 42.41 37.12
วิทยาศาสตร์ 41.60 39.12
ภาษาอังกฤษ 37.29 36.34
ผลการทดสอบ O-NET ม.3
ระดับ สพป. ระดับ ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย รอ รอ
ภาษาไทย 46.80 48.29
คณิตศาสตร์ 33.30 26.30
วิทยาศาสตร์ 34.57 32.28
ภาษาอังกฤษ 33.97 30.45

กำลังดำเนินการ
xxxxxx ระดับ ประเทศ
xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxx