คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
เลชที่ 505 ตำบลเกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
Version 2020.07