560

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา9316.61%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา5910.54%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด539.46%
โครงการในโรงเรียน407.14%
นร.จำแนกตามอายุ366.43%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน295.18%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง274.82%
สถิติ/บริการ234.11%
แนวโน้ม จำนวน นร.234.11%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ213.75%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง193.39%
ผลสอบ O-Net183.21%
นร.จำแนกตามความพิการ183.21%
นร.จำแนกตามสัญชาติ142.50%
คณะกรรมการ142.50%
บุคลากรเกษียณอายุ132.32%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส122.14%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน122.14%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน122.14%
รายงานบริหารงบประมาณ111.96%
นร.จำแนกตามศาสนา71.25%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.61.07%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน