จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-3

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด5,00216,4773,31624,795
พุทธ4,98916,4393,30324,731
อิสลาม825841
คริสต์512522
ซิกส์----
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ-1-1
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด1043-53
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พุทธ1043-53
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อิสลาม----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ คริสต์----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซิกส์----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด821-29
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พุทธ821-29
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อิสลาม----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ คริสต์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซิกส์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด287430132
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พุทธ287430132
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อิสลาม----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ คริสต์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซิกส์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด5315460267
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พุทธ5315460267
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อิสลาม----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ คริสต์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซิกส์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด2262-84
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พุทธ2262-84
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อิสลาม----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ คริสต์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซิกส์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด2361-84
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พุทธ2361-84
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อิสลาม----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ คริสต์----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซิกส์----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด35116-151
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พุทธ35116-151
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อิสลาม----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ คริสต์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซิกส์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด30111-141
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พุทธ30111-141
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อิสลาม----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ คริสต์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซิกส์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ พราหมณ์/ฮินดู----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด-12-12
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พุทธ-12-12
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อิสลาม----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน คริสต์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซิกส์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พราหมณ์/ฮินดู----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด2485-109
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พุทธ2485-109
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อิสลาม----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน คริสต์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซิกส์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พราหมณ์/ฮินดู----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1446-60
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พุทธ1446-60
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อิสลาม----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน คริสต์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซิกส์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พราหมณ์/ฮินดู----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1767-84
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พุทธ1766-83
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อิสลาม-1-1
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน คริสต์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซิกส์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พราหมณ์/ฮินดู----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด26106-132
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพุทธ26106-132
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอิสลาม----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุคริสต์----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซิกส์----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพราหมณ์/ฮินดู----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด726-33
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพุทธ726-33
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอิสลาม----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุคริสต์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซิกส์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพราหมณ์/ฮินดู----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด1671-87
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพุทธ1671-87
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอิสลาม----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุคริสต์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซิกส์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพราหมณ์/ฮินดู----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด139656-795
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพุทธ139656-795
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอิสลาม----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุคริสต์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซิกส์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพราหมณ์/ฮินดู----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด178652155
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พุทธ178652155
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อิสลาม----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ คริสต์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซิกส์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พราหมณ์/ฮินดู----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด1234-46
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พุทธ1234-46
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อิสลาม----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ คริสต์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซิกส์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พราหมณ์/ฮินดู----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด225-27
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พุทธ225-27
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อิสลาม----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ คริสต์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซิกส์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พราหมณ์/ฮินดู----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด268631143
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พุทธ268631143
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อิสลาม----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ คริสต์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซิกส์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พราหมณ์/ฮินดู----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด413-17
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พุทธ413-17
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อิสลาม----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน คริสต์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซิกส์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พราหมณ์/ฮินดู----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1448-62
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พุทธ1448-62
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อิสลาม----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน คริสต์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซิกส์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พราหมณ์/ฮินดู----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1255-67
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พุทธ1255-67
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อิสลาม----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน คริสต์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซิกส์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พราหมณ์/ฮินดู----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด186646130
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พุทธ186646130
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อิสลาม----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน คริสต์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซิกส์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน พราหมณ์/ฮินดู----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด1248-60
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พุทธ1248-60
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อิสลาม----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ คริสต์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซิกส์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พราหมณ์/ฮินดู----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด3711655208
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พุทธ3711554206
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อิสลาม-112
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ คริสต์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซิกส์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พราหมณ์/ฮินดู----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2073-93
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพุทธ2073-93
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอิสลาม----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุคริสต์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซิกส์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพราหมณ์/ฮินดู----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด4112150212
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พุทธ4012146207
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อิสลาม1--1
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ คริสต์--44
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซิกส์----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ พราหมณ์/ฮินดู----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด1040-50
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพุทธ1040-50
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอิสลาม----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุคริสต์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซิกส์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพราหมณ์/ฮินดู----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2263-85
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพุทธ2263-85
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอิสลาม----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุคริสต์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซิกส์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพราหมณ์/ฮินดู----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2350-73
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพุทธ2350-73
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอิสลาม----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุคริสต์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซิกส์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพราหมณ์/ฮินดู----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2911436179
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพุทธ2911436179
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอิสลาม----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุคริสต์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซิกส์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุพราหมณ์/ฮินดู----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด429-33
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พุทธ429-33
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อิสลาม----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์คริสต์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซิกส์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พราหมณ์/ฮินดู----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด1438-52
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พุทธ1438-52
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อิสลาม----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์คริสต์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซิกส์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พราหมณ์/ฮินดู----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด348734155
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พุทธ348734155
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อิสลาม----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์คริสต์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซิกส์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พราหมณ์/ฮินดู----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2512032177
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พุทธ2512032177
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อิสลาม----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์คริสต์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซิกส์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พราหมณ์/ฮินดู----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด317925135
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พุทธ317925135
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อิสลาม----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์คริสต์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซิกส์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พราหมณ์/ฮินดู----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด3010159190
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พุทธ3010159190
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อิสลาม----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์คริสต์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซิกส์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พราหมณ์/ฮินดู----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด1263-75
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พุทธ1263-75
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อิสลาม----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์คริสต์----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซิกส์----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พราหมณ์/ฮินดู----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด4015767264
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พุทธ4015767264
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อิสลาม----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์คริสต์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซิกส์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พราหมณ์/ฮินดู----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด1751-68
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ1751-68
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2160-81
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พุทธ2160-81
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อิสลาม----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์คริสต์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซิกส์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พราหมณ์/ฮินดู----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด18392481
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ18392481
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด31109-140
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ31109-140
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด524-29
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ524-29
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด3611144191
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ3611144191
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด2761-88
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ2761-88
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด247075169
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ247075169
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1335-48
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพุทธ1235-47
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอิสลาม1--1
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางคริสต์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซิกส์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพราหมณ์/ฮินดู----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด1263-75
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พุทธ1263-75
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อิสลาม----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์คริสต์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซิกส์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์พราหมณ์/ฮินดู----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด536-41
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพุทธ436-40
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอิสลาม1--1
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางคริสต์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซิกส์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพราหมณ์/ฮินดู----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1742-59
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพุทธ1742-59
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอิสลาม----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางคริสต์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซิกส์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพราหมณ์/ฮินดู----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด141428-569
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพุทธ141425-566
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอิสลาม-2-2
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางคริสต์-1-1
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซิกส์----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพราหมณ์/ฮินดู----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด639-45
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ638-44
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม-1-1
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด29141-170
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ29141-170
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด3612859223
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ3612758221
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม-112
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด1747-64
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพุทธ1747-64
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอิสลาม----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามคริสต์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซิกส์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามพราหมณ์/ฮินดู----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1136-47
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพุทธ1136-47
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอิสลาม----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางคริสต์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซิกส์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพราหมณ์/ฮินดู----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด155547117
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพุทธ155546116
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอิสลาม--11
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางคริสต์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซิกส์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพราหมณ์/ฮินดู----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1547-62
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพุทธ1547-62
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอิสลาม----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางคริสต์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซิกส์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพราหมณ์/ฮินดู----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1354-67
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพุทธ1354-67
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอิสลาม----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางคริสต์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซิกส์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพราหมณ์/ฮินดู----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด179053160
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพุทธ178953159
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอิสลาม-1-1
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางคริสต์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซิกส์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางพราหมณ์/ฮินดู----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1757-74
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พุทธ1757-74
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อิสลาม----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค คริสต์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซิกส์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พราหมณ์/ฮินดู----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด299726152
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พุทธ299726152
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อิสลาม----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค คริสต์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซิกส์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พราหมณ์/ฮินดู----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด2063-83
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพุทธ2063-83
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอิสลาม----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าคริสต์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซิกส์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพราหมณ์/ฮินดู----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด721-28
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพุทธ721-28
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอิสลาม----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าคริสต์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซิกส์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพราหมณ์/ฮินดู----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด14452180
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพุทธ14452180
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอิสลาม----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าคริสต์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซิกส์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพราหมณ์/ฮินดู----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1149-60
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพุทธ1149-60
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอิสลาม----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าคริสต์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซิกส์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพราหมณ์/ฮินดู----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด166641123
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพุทธ166541122
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอิสลาม----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าคริสต์-1-1
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซิกส์----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพราหมณ์/ฮินดู----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด2250-72
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพุทธ2250-72
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอิสลาม----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าคริสต์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซิกส์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพราหมณ์/ฮินดู----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด527-32
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพุทธ422-26
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอิสลาม----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าคริสต์15-6
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซิกส์----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าพราหมณ์/ฮินดู----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด2984-113
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พุทธ2984-113
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อิสลาม----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก คริสต์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซิกส์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พราหมณ์/ฮินดู----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด827-35
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พุทธ827-35
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อิสลาม----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก คริสต์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซิกส์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พราหมณ์/ฮินดู----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด6019672328
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พุทธ6019672328
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อิสลาม----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก คริสต์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซิกส์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พราหมณ์/ฮินดู----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด419046177
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พุทธ418946176
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อิสลาม-1-1
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก คริสต์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซิกส์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พราหมณ์/ฮินดู----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2271-93
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พุทธ2270-92
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อิสลาม-1-1
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ คริสต์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซิกส์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พราหมณ์/ฮินดู----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด2054-74
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พุทธ1953-72
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อิสลาม11-2
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก คริสต์----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซิกส์----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พราหมณ์/ฮินดู----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด3815467259
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พุทธ3815467259
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อิสลาม----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ คริสต์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซิกส์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พราหมณ์/ฮินดู----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1650-66
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพุทธ1650-66
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอิสลาม----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำคริสต์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซิกส์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพราหมณ์/ฮินดู----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด34115-149
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพุทธ34115-149
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอิสลาม----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำคริสต์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซิกส์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพราหมณ์/ฮินดู----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด3566-101
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพุทธ3566-101
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอิสลาม----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำคริสต์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซิกส์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพราหมณ์/ฮินดู----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด4111460215
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพุทธ4111460215
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอิสลาม----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำคริสต์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซิกส์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพราหมณ์/ฮินดู----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด929-38
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพุทธ929-38
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอิสลาม----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำคริสต์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซิกส์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพราหมณ์/ฮินดู----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด532-37
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพุทธ532-37
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอิสลาม----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำคริสต์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซิกส์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพราหมณ์/ฮินดู----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1254-66
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพุทธ1254-66
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอิสลาม----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำคริสต์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซิกส์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพราหมณ์/ฮินดู----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด419-23
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพุทธ419-23
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอิสลาม----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำคริสต์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซิกส์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำพราหมณ์/ฮินดู----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด868-76
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พุทธ868-76
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อิสลาม----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน คริสต์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซิกส์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พราหมณ์/ฮินดู----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1664-80
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พุทธ1664-80
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อิสลาม----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน คริสต์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซิกส์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พราหมณ์/ฮินดู----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด216445130
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พุทธ216345129
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อิสลาม-1-1
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน คริสต์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซิกส์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พราหมณ์/ฮินดู----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด2162-83
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พุทธ2162-83
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อิสลาม----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน คริสต์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซิกส์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พราหมณ์/ฮินดู----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด39209-248
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พุทธ39209-248
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อิสลาม----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน คริสต์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซิกส์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พราหมณ์/ฮินดู----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1772-89
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พุทธ1772-89
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อิสลาม----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน คริสต์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซิกส์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พราหมณ์/ฮินดู----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด833-41
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พุทธ833-41
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อิสลาม----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน คริสต์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซิกส์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พราหมณ์/ฮินดู----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด3314358234
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พุทธ3314158232
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อิสลาม-2-2
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน คริสต์----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซิกส์----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน พราหมณ์/ฮินดู----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด419-23
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พุทธ419-23
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อิสลาม----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก คริสต์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซิกส์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พราหมณ์/ฮินดู----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด36100-136
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พุทธ36100-136
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อิสลาม----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก คริสต์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซิกส์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พราหมณ์/ฮินดู----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด349551180
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พุทธ349551180
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อิสลาม----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก คริสต์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซิกส์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พราหมณ์/ฮินดู----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด1966-85
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พุทธ1966-85
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อิสลาม----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก คริสต์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซิกส์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก พราหมณ์/ฮินดู----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด424-28
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พุทธ424-28
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อิสลาม----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค คริสต์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซิกส์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พราหมณ์/ฮินดู----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด2811664208
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พุทธ2811663207
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อิสลาม--11
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค คริสต์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซิกส์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พราหมณ์/ฮินดู----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด2547-72
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พุทธ2547-72
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อิสลาม----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค คริสต์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซิกส์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พราหมณ์/ฮินดู----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1542-57
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พุทธ1542-57
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อิสลาม----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค คริสต์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซิกส์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พราหมณ์/ฮินดู----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด2810440172
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พุทธ2810440172
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อิสลาม----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค คริสต์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซิกส์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พราหมณ์/ฮินดู----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด5115777285
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พุทธ5115776284
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อิสลาม--11
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค คริสต์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซิกส์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค พราหมณ์/ฮินดู----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด41112-153
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พุทธ41112-153
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อิสลาม----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ คริสต์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซิกส์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พราหมณ์/ฮินดู----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด30102-132
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พุทธ30102-132
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อิสลาม----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ คริสต์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซิกส์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พราหมณ์/ฮินดู----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2354-77
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พุทธ2354-77
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อิสลาม----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ คริสต์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซิกส์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พราหมณ์/ฮินดู----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2249-71
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พุทธ2149-70
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อิสลาม----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ คริสต์1--1
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซิกส์----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พราหมณ์/ฮินดู----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2496-120
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พุทธ2496-120
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อิสลาม----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ คริสต์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซิกส์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พราหมณ์/ฮินดู----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด4413163238
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พุทธ4413063237
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อิสลาม----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ คริสต์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซิกส์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ พราหมณ์/ฮินดู----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ-1-1
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด628-34
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พุทธ628-34
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อิสลาม----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา คริสต์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซิกส์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พราหมณ์/ฮินดู----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด4289-131
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พุทธ4289-131
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อิสลาม----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา คริสต์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซิกส์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พราหมณ์/ฮินดู----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด120-21
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พุทธ120-21
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อิสลาม----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา คริสต์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซิกส์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พราหมณ์/ฮินดู----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1235-47
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พุทธ1235-47
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อิสลาม----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา คริสต์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซิกส์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พราหมณ์/ฮินดู----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด2023-43
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พุทธ2023-43
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อิสลาม----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา คริสต์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซิกส์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พราหมณ์/ฮินดู----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1141-52
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พุทธ1141-52
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อิสลาม----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล คริสต์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซิกส์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พราหมณ์/ฮินดู----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด636-42
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พุทธ636-42
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อิสลาม----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล คริสต์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซิกส์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พราหมณ์/ฮินดู----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1072-82
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พุทธ1072-82
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อิสลาม----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล คริสต์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซิกส์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พราหมณ์/ฮินดู----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด422-26
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พุทธ422-26
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อิสลาม----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล คริสต์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซิกส์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พราหมณ์/ฮินดู----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด77-14
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พุทธ77-14
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อิสลาม----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล คริสต์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซิกส์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พราหมณ์/ฮินดู----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด148721122
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พุทธ148721122
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อิสลาม----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล คริสต์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซิกส์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล พราหมณ์/ฮินดู----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด2450-74
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพุทธ2450-74
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอิสลาม----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวคริสต์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซิกส์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพราหมณ์/ฮินดู----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด932-41
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพุทธ932-41
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอิสลาม----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวคริสต์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซิกส์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพราหมณ์/ฮินดู----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด4194-135
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพุทธ4194-135
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอิสลาม----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวคริสต์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซิกส์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพราหมณ์/ฮินดู----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด2796-123
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพุทธ2796-123
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอิสลาม----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวคริสต์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซิกส์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพราหมณ์/ฮินดู----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด237944146
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพุทธ237943145
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอิสลาม----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวคริสต์--11
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซิกส์----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพราหมณ์/ฮินดู----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด3012945204
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพุทธ2912944202
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอิสลาม1-12
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวคริสต์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซิกส์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวพราหมณ์/ฮินดู----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด2070-90
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พุทธ2070-90
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อิสลาม----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา คริสต์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซิกส์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พราหมณ์/ฮินดู----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1555-70
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พุทธ1555-70
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อิสลาม----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา คริสต์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซิกส์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พราหมณ์/ฮินดู----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1030-40
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พุทธ1029-39
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อิสลาม-1-1
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา คริสต์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซิกส์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พราหมณ์/ฮินดู----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1855-73
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พุทธ1855-73
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อิสลาม----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา คริสต์----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซิกส์----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พราหมณ์/ฮินดู----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด64199175438
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พุทธ63197174434
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อิสลาม-112
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา คริสต์11-2
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซิกส์----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา พราหมณ์/ฮินดู----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด2384-107
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พุทธ2383-106
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อิสลาม-1-1
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4คริสต์----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ซิกส์----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พราหมณ์/ฮินดู----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด528-33
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พุทธ527-32
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อิสลาม----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4คริสต์-1-1
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ซิกส์----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พราหมณ์/ฮินดู----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด1025-35
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พุทธ1025-35
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อิสลาม----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4คริสต์----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ซิกส์----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พราหมณ์/ฮินดู----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด1381-94
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พุทธ1381-94
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อิสลาม----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2คริสต์----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ซิกส์----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด4313333209
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พุทธ4313333209
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อิสลาม----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2คริสต์----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ซิกส์----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด40109-149
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พุทธ40109-149
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อิสลาม----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2คริสต์----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ซิกส์----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด2172-93
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พุทธ2172-93
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อิสลาม----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2คริสต์----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ซิกส์----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด43128-171
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พุทธ43128-171
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อิสลาม----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2คริสต์----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ซิกส์----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด1749-66
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พุทธ1749-66
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อิสลาม----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2คริสต์----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ซิกส์----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด61172-233
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พุทธ61171-232
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อิสลาม-1-1
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3คริสต์----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ซิกส์----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พราหมณ์/ฮินดู----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด4417364281
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พุทธ4217364279
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อิสลาม----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3คริสต์2--2
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ซิกส์----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พราหมณ์/ฮินดู----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด4413353230
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พุทธ4413352229
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อิสลาม--11
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3คริสต์----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ซิกส์----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พราหมณ์/ฮินดู----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด338319135
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พุทธ338319135
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อิสลาม----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3คริสต์----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ซิกส์----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พราหมณ์/ฮินดู----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด1236-48
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พุทธ1236-48
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อิสลาม----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3คริสต์----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ซิกส์----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พราหมณ์/ฮินดู----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด1658-74
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พุทธ1658-74
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อิสลาม----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3คริสต์----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ซิกส์----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พราหมณ์/ฮินดู----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด2165-86
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พุทธ2165-86
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อิสลาม----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3คริสต์----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ซิกส์----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พราหมณ์/ฮินดู----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด5410162217
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พุทธ5410062216
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อิสลาม----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3คริสต์-1-1
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ซิกส์----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พราหมณ์/ฮินดู----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด844-52
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พุทธ844-52
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อิสลาม----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3คริสต์----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ซิกส์----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3พราหมณ์/ฮินดู----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด168241139
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พุทธ168241139
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อิสลาม----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1คริสต์----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ซิกส์----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด208687-895
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พุทธ208687-895
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อิสลาม----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1คริสต์----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ซิกส์----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด157832125
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พุทธ157832125
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อิสลาม----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1คริสต์----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ซิกส์----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด226529116
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พุทธ226529116
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อิสลาม----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1คริสต์----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ซิกส์----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด58211108377
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พุทธ58211108377
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อิสลาม----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1คริสต์----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ซิกส์----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด1975-94
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พุทธ1975-94
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อิสลาม----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1คริสต์----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ซิกส์----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด2687-113
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พุทธ2687-113
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อิสลาม----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4คริสต์----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ซิกส์----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พราหมณ์/ฮินดู----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด2657-83
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พุทธ2657-83
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อิสลาม----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4คริสต์----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ซิกส์----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พราหมณ์/ฮินดู----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด4715074271
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พุทธ4715074271
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อิสลาม----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4คริสต์----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ซิกส์----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พราหมณ์/ฮินดู----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด3911446199
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พุทธ3911446199
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อิสลาม----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4คริสต์----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ซิกส์----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พราหมณ์/ฮินดู----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด4414761252
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พุทธ4414561250
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อิสลาม-2-2
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4คริสต์----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ซิกส์----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4พราหมณ์/ฮินดู----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด130454-584
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พุทธ130452-582
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อิสลาม-2-2
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1คริสต์----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ซิกส์----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด1329-42
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พุทธ1329-42
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อิสลาม----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1คริสต์----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ซิกส์----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด227243137
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พุทธ227243137
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อิสลาม----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1คริสต์----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ซิกส์----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พุทธ----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อิสลาม----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1คริสต์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ซิกส์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด2143-64
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พุทธ2143-64
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อิสลาม----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1คริสต์----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ซิกส์----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด68218128414
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พุทธ68217128413
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อิสลาม-1-1
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1คริสต์----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ซิกส์----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด1541-56
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พุทธ1541-56
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อิสลาม----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2คริสต์----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ซิกส์----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด329866196
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พุทธ329866196
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อิสลาม----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2คริสต์----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ซิกส์----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด5811153222
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พุทธ5811153222
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อิสลาม----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2คริสต์----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ซิกส์----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด3290-122
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พุทธ3290-122
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อิสลาม----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2คริสต์----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ซิกส์----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด2858-86
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พุทธ2858-86
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อิสลาม----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2คริสต์----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ซิกส์----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด255833116
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พุทธ255833116
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อิสลาม----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2คริสต์----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ซิกส์----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด6615566287
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พุทธ6615566287
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อิสลาม----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2คริสต์----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ซิกส์----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2พราหมณ์/ฮินดู----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด2810156185
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พุทธ2810156185
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อิสลาม----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1คริสต์----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ซิกส์----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด1034-44
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พุทธ1034-44
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อิสลาม----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1คริสต์----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ซิกส์----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด229640158
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พุทธ219540156
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อิสลาม11-2
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1คริสต์----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ซิกส์----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1พราหมณ์/ฮินดู----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด38103108249
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพุทธ38103108249
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอิสลาม----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงคริสต์----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงซิกส์----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพราหมณ์/ฮินดู----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด1562-77
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพุทธ1562-77
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอิสลาม----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงคริสต์----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงซิกส์----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพราหมณ์/ฮินดู----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด2592-117
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพุทธ2592-117
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอิสลาม----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงคริสต์----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงซิกส์----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพราหมณ์/ฮินดู----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด1747-64
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพุทธ1747-64
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอิสลาม----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงคริสต์----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงซิกส์----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพราหมณ์/ฮินดู----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด732-39
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพุทธ732-39
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอิสลาม----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงคริสต์----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงซิกส์----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพราหมณ์/ฮินดู----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด5312167241
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพุทธ5212167240
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอิสลาม1--1
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงคริสต์----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงซิกส์----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพราหมณ์/ฮินดู----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด25103-128
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพุทธ25103-128
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอิสลาม----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงคริสต์----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงซิกส์----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพราหมณ์/ฮินดู----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด1539-54
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพุทธ1539-54
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอิสลาม----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงคริสต์----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงซิกส์----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงพราหมณ์/ฮินดู----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด813-21
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพุทธ813-21
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอิสลาม----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานคริสต์----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานซิกส์----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพราหมณ์/ฮินดู----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด1236-48
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพุทธ1236-48
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอิสลาม----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานคริสต์----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานซิกส์----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพราหมณ์/ฮินดู----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด25101-126
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพุทธ2598-123
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอิสลาม-2-2
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานคริสต์-1-1
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานซิกส์----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพราหมณ์/ฮินดู----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด4013536211
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพุทธ4013536211
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอิสลาม----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานคริสต์----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานซิกส์----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพราหมณ์/ฮินดู----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด1067-77
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพุทธ1067-77
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอิสลาม----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานคริสต์----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานซิกส์----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพราหมณ์/ฮินดู----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด4415661261
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพุทธ4415561260
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอิสลาม----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานคริสต์-1-1
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานซิกส์----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพราหมณ์/ฮินดู----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด3884-122
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพุทธ3784-121
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอิสลาม1--1
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานคริสต์----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานซิกส์----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพราหมณ์/ฮินดู----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด4510442191
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพุทธ4510442191
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอิสลาม----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานคริสต์----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานซิกส์----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานพราหมณ์/ฮินดู----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----


เลชที่ 505 ตำบลเกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
Version 2020.07