จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,82016,1743,26024,254
ไทย4,80316,1293,25724,189
กัมพูชา-15-15
เกาหลีใต้----
จีน-1-1
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา1214
ฟิลิปปิน----
มาเลเซีย-3-3
ลาว522229
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย----
ไม่ปรากฎสัญชาติ62-8
อื่นๆ5--5
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด641-47
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไทย641-47
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กัมพูชา----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เกาหลีใต้----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จีน----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซาอุดีอาระเบีย----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ญี่ปุ่น----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เนปาล----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ปากีสถาน----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เมียนมา----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ฟิลิปปิน----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มาเลเซีย----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ลาว----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เวียดนาม----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ศรีลังกา----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ สิงคโปร์----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินเดีย----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินโดนีเซีย----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด923-32
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไทย923-32
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กัมพูชา----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เกาหลีใต้----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จีน----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซาอุดีอาระเบีย----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ญี่ปุ่น----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เนปาล----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ปากีสถาน----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เมียนมา----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ฟิลิปปิน----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มาเลเซีย----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ลาว----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เวียดนาม----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ศรีลังกา----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ สิงคโปร์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินเดีย----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินโดนีเซีย----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด298329141
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไทย298329141
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กัมพูชา----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เกาหลีใต้----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จีน----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซาอุดีอาระเบีย----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ญี่ปุ่น----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เนปาล----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ปากีสถาน----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เมียนมา----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ฟิลิปปิน----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มาเลเซีย----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ลาว----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เวียดนาม----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ศรีลังกา----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ สิงคโปร์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินเดีย----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินโดนีเซีย----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด5514462261
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไทย5514462261
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กัมพูชา----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เกาหลีใต้----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จีน----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซาอุดีอาระเบีย----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ญี่ปุ่น----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เนปาล----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ปากีสถาน----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เมียนมา----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ฟิลิปปิน----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มาเลเซีย----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ลาว----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เวียดนาม----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ศรีลังกา----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ สิงคโปร์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินเดีย----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินโดนีเซีย----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด2161-82
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไทย2161-82
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กัมพูชา----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เกาหลีใต้----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จีน----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซาอุดีอาระเบีย----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ญี่ปุ่น----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เนปาล----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ปากีสถาน----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เมียนมา----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ฟิลิปปิน----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มาเลเซีย----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ลาว----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เวียดนาม----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ศรีลังกา----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ สิงคโปร์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินเดีย----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินโดนีเซีย----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด1958-77
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไทย1958-77
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กัมพูชา----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เกาหลีใต้----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จีน----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซาอุดีอาระเบีย----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ญี่ปุ่น----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เนปาล----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ปากีสถาน----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เมียนมา----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ฟิลิปปิน----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มาเลเซีย----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ลาว----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เวียดนาม----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ศรีลังกา----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ สิงคโปร์----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินเดีย----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินโดนีเซีย----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด3599-134
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไทย3599-134
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กัมพูชา----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เกาหลีใต้----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จีน----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซาอุดีอาระเบีย----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ญี่ปุ่น----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เนปาล----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ปากีสถาน----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เมียนมา----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ฟิลิปปิน----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มาเลเซีย----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ลาว----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เวียดนาม----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ศรีลังกา----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ สิงคโปร์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินเดีย----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินโดนีเซีย----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด25109-134
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไทย25108-133
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กัมพูชา-1-1
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เกาหลีใต้----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ จีน----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ซาอุดีอาระเบีย----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ญี่ปุ่น----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เนปาล----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ปากีสถาน----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เมียนมา----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ฟิลิปปิน----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มาเลเซีย----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ลาว----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เวียดนาม----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ศรีลังกา----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ สิงคโปร์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินเดีย----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อินโดนีเซีย----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด-8-8
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไทย-8-8
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กัมพูชา----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เกาหลีใต้----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จีน----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซาอุดีอาระเบีย----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ญี่ปุ่น----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เนปาล----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ปากีสถาน----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เมียนมา----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ฟิลิปปิน----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มาเลเซีย----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ลาว----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เวียดนาม----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ศรีลังกา----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน สิงคโปร์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินเดีย----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินโดนีเซีย----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด2690-116
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไทย2690-116
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กัมพูชา----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เกาหลีใต้----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จีน----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซาอุดีอาระเบีย----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ญี่ปุ่น----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เนปาล----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ปากีสถาน----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เมียนมา----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ฟิลิปปิน----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มาเลเซีย----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ลาว----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เวียดนาม----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ศรีลังกา----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน สิงคโปร์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินเดีย----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินโดนีเซีย----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1147-58
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไทย1147-58
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กัมพูชา----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เกาหลีใต้----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จีน----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซาอุดีอาระเบีย----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ญี่ปุ่น----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เนปาล----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ปากีสถาน----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เมียนมา----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ฟิลิปปิน----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มาเลเซีย----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ลาว----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เวียดนาม----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ศรีลังกา----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน สิงคโปร์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินเดีย----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินโดนีเซีย----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1167-78
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไทย1167-78
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กัมพูชา----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เกาหลีใต้----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จีน----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซาอุดีอาระเบีย----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ญี่ปุ่น----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เนปาล----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ปากีสถาน----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เมียนมา----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ฟิลิปปิน----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มาเลเซีย----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ลาว----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เวียดนาม----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ศรีลังกา----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน สิงคโปร์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินเดีย----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินโดนีเซีย----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด27102-129
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไทย27102-129
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกัมพูชา----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเกาหลีใต้----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจีน----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซาอุดีอาระเบีย----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุญี่ปุ่น----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเนปาล----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุปากีสถาน----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเมียนมา----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุฟิลิปปิน----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมาเลเซีย----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุลาว----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเวียดนาม----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุศรีลังกา----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุสิงคโปร์----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินเดีย----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินโดนีเซีย----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด524-29
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไทย524-29
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกัมพูชา----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเกาหลีใต้----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจีน----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซาอุดีอาระเบีย----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุญี่ปุ่น----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเนปาล----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุปากีสถาน----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเมียนมา----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุฟิลิปปิน----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมาเลเซีย----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุลาว----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเวียดนาม----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุศรีลังกา----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุสิงคโปร์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินเดีย----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินโดนีเซีย----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2065-85
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไทย2065-85
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกัมพูชา----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเกาหลีใต้----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจีน----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซาอุดีอาระเบีย----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุญี่ปุ่น----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเนปาล----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุปากีสถาน----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเมียนมา----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุฟิลิปปิน----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมาเลเซีย----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุลาว----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเวียดนาม----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุศรีลังกา----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุสิงคโปร์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินเดีย----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินโดนีเซีย----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด151671-822
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไทย151671-822
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกัมพูชา----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเกาหลีใต้----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจีน----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซาอุดีอาระเบีย----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุญี่ปุ่น----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเนปาล----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุปากีสถาน----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเมียนมา----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุฟิลิปปิน----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมาเลเซีย----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุลาว----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเวียดนาม----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุศรีลังกา----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุสิงคโปร์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินเดีย----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินโดนีเซีย----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด197754150
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไทย197754150
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กัมพูชา----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เกาหลีใต้----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จีน----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซาอุดีอาระเบีย----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ญี่ปุ่น----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เนปาล----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ปากีสถาน----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เมียนมา----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ฟิลิปปิน----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มาเลเซีย----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ลาว----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เวียดนาม----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ศรีลังกา----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ สิงคโปร์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินเดีย----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินโดนีเซีย----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด629-35
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไทย629-35
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กัมพูชา----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เกาหลีใต้----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จีน----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซาอุดีอาระเบีย----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ญี่ปุ่น----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เนปาล----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ปากีสถาน----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เมียนมา----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ฟิลิปปิน----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มาเลเซีย----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ลาว----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เวียดนาม----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ศรีลังกา----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ สิงคโปร์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินเดีย----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินโดนีเซีย----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด423-27
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไทย423-27
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กัมพูชา----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เกาหลีใต้----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จีน----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซาอุดีอาระเบีย----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ญี่ปุ่น----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เนปาล----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ปากีสถาน----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เมียนมา----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ฟิลิปปิน----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มาเลเซีย----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ลาว----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เวียดนาม----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ศรีลังกา----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ สิงคโปร์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินเดีย----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินโดนีเซีย----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด168427127
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไทย168427127
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กัมพูชา----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เกาหลีใต้----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จีน----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซาอุดีอาระเบีย----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ญี่ปุ่น----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เนปาล----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ปากีสถาน----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เมียนมา----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ฟิลิปปิน----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มาเลเซีย----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ลาว----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เวียดนาม----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ศรีลังกา----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ สิงคโปร์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินเดีย----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินโดนีเซีย----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด113-14
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไทย112-13
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กัมพูชา----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เกาหลีใต้----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จีน----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซาอุดีอาระเบีย----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ญี่ปุ่น----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เนปาล----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ปากีสถาน----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เมียนมา----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ฟิลิปปิน----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มาเลเซีย----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ลาว----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เวียดนาม----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ศรีลังกา----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน สิงคโปร์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินเดีย----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินโดนีเซีย----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1546-61
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไทย1545-60
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กัมพูชา----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เกาหลีใต้----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จีน----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซาอุดีอาระเบีย----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ญี่ปุ่น----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เนปาล----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ปากีสถาน----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เมียนมา----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ฟิลิปปิน----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มาเลเซีย----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ลาว-1-1
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เวียดนาม----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ศรีลังกา----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน สิงคโปร์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินเดีย----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินโดนีเซีย----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1443-57
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไทย1442-56
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กัมพูชา----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เกาหลีใต้----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จีน----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซาอุดีอาระเบีย----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ญี่ปุ่น----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เนปาล----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ปากีสถาน----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เมียนมา----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ฟิลิปปิน----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มาเลเซีย-1-1
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ลาว----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เวียดนาม----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ศรีลังกา----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน สิงคโปร์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินเดีย----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินโดนีเซีย----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด116645122
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไทย116545121
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กัมพูชา----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เกาหลีใต้----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน จีน----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ซาอุดีอาระเบีย----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ญี่ปุ่น----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เนปาล----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ปากีสถาน----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เมียนมา----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ฟิลิปปิน----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มาเลเซีย----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ลาว-1-1
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เวียดนาม----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ศรีลังกา----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน สิงคโปร์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินเดีย----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อินโดนีเซีย----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด1342-55
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไทย1342-55
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กัมพูชา----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เกาหลีใต้----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จีน----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซาอุดีอาระเบีย----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ญี่ปุ่น----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เนปาล----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ปากีสถาน----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เมียนมา----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ฟิลิปปิน----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มาเลเซีย----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ลาว----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เวียดนาม----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ศรีลังกา----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ สิงคโปร์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินเดีย----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินโดนีเซีย----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด3111348192
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไทย3111348192
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กัมพูชา----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เกาหลีใต้----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จีน----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซาอุดีอาระเบีย----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ญี่ปุ่น----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เนปาล----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ปากีสถาน----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เมียนมา----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ฟิลิปปิน----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มาเลเซีย----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ลาว----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เวียดนาม----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ศรีลังกา----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ สิงคโปร์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินเดีย----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินโดนีเซีย----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2564-89
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไทย2563-88
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกัมพูชา----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเกาหลีใต้----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจีน----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซาอุดีอาระเบีย----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุญี่ปุ่น----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเนปาล----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุปากีสถาน----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเมียนมา----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุฟิลิปปิน----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมาเลเซีย----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุลาว-1-1
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเวียดนาม----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุศรีลังกา----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุสิงคโปร์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินเดีย----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินโดนีเซีย----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด4012938207
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไทย4012938207
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กัมพูชา----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เกาหลีใต้----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ จีน----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ซาอุดีอาระเบีย----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ญี่ปุ่น----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เนปาล----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ปากีสถาน----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เมียนมา----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ฟิลิปปิน----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มาเลเซีย----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ลาว----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เวียดนาม----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ศรีลังกา----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ สิงคโปร์----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินเดีย----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อินโดนีเซีย----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด1034-44
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไทย1034-44
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกัมพูชา----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเกาหลีใต้----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจีน----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซาอุดีอาระเบีย----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุญี่ปุ่น----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเนปาล----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุปากีสถาน----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเมียนมา----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุฟิลิปปิน----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมาเลเซีย----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุลาว----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเวียดนาม----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุศรีลังกา----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุสิงคโปร์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินเดีย----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินโดนีเซีย----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2055-75
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไทย2055-75
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกัมพูชา----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเกาหลีใต้----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจีน----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซาอุดีอาระเบีย----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุญี่ปุ่น----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเนปาล----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุปากีสถาน----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเมียนมา----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุฟิลิปปิน----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมาเลเซีย----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุลาว----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเวียดนาม----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุศรีลังกา----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุสิงคโปร์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินเดีย----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินโดนีเซีย----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด3053-83
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไทย3053-83
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกัมพูชา----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเกาหลีใต้----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจีน----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซาอุดีอาระเบีย----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุญี่ปุ่น----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเนปาล----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุปากีสถาน----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเมียนมา----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุฟิลิปปิน----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมาเลเซีย----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุลาว----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเวียดนาม----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุศรีลังกา----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุสิงคโปร์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินเดีย----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินโดนีเซีย----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด4010545190
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไทย4010445189
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกัมพูชา-1-1
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเกาหลีใต้----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุจีน----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุซาอุดีอาระเบีย----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุญี่ปุ่น----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเนปาล----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุปากีสถาน----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเมียนมา----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุฟิลิปปิน----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมาเลเซีย----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุลาว----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเวียดนาม----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุศรีลังกา----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุสิงคโปร์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินเดีย----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอินโดนีเซีย----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด-28-28
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไทย-28-28
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กัมพูชา----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เกาหลีใต้----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จีน----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซาอุดีอาระเบีย----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ญี่ปุ่น----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เนปาล----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ปากีสถาน----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เมียนมา----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ฟิลิปปิน----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มาเลเซีย----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ลาว----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เวียดนาม----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ศรีลังกา----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์สิงคโปร์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินเดีย----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินโดนีเซีย----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด1035-45
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไทย1035-45
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กัมพูชา----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เกาหลีใต้----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จีน----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซาอุดีอาระเบีย----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ญี่ปุ่น----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เนปาล----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ปากีสถาน----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เมียนมา----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ฟิลิปปิน----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มาเลเซีย----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ลาว----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เวียดนาม----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ศรีลังกา----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์สิงคโปร์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินเดีย----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินโดนีเซีย----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด299041160
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไทย299041160
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กัมพูชา----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เกาหลีใต้----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จีน----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซาอุดีอาระเบีย----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ญี่ปุ่น----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เนปาล----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ปากีสถาน----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เมียนมา----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ฟิลิปปิน----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มาเลเซีย----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ลาว----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เวียดนาม----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ศรีลังกา----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์สิงคโปร์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินเดีย----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินโดนีเซีย----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2910742178
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไทย2910742178
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กัมพูชา----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เกาหลีใต้----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จีน----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซาอุดีอาระเบีย----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ญี่ปุ่น----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เนปาล----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ปากีสถาน----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เมียนมา----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ฟิลิปปิน----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มาเลเซีย----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ลาว----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เวียดนาม----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ศรีลังกา----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์สิงคโปร์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินเดีย----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินโดนีเซีย----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด277519121
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไทย277519121
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กัมพูชา----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เกาหลีใต้----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จีน----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซาอุดีอาระเบีย----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ญี่ปุ่น----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เนปาล----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ปากีสถาน----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เมียนมา----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ฟิลิปปิน----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มาเลเซีย----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ลาว----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เวียดนาม----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ศรีลังกา----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์สิงคโปร์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินเดีย----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินโดนีเซีย----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด349950183
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไทย349950183
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กัมพูชา----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เกาหลีใต้----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จีน----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซาอุดีอาระเบีย----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ญี่ปุ่น----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เนปาล----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ปากีสถาน----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เมียนมา----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ฟิลิปปิน----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มาเลเซีย----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ลาว----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เวียดนาม----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ศรีลังกา----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์สิงคโปร์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินเดีย----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินโดนีเซีย----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด1050-60
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไทย1050-60
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กัมพูชา----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เกาหลีใต้----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จีน----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซาอุดีอาระเบีย----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ญี่ปุ่น----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เนปาล----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ปากีสถาน----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เมียนมา----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ฟิลิปปิน----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มาเลเซีย----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ลาว----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เวียดนาม----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ศรีลังกา----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์สิงคโปร์----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินเดีย----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินโดนีเซีย----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด3514665246
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไทย3514665246
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กัมพูชา----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เกาหลีใต้----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จีน----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซาอุดีอาระเบีย----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ญี่ปุ่น----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เนปาล----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ปากีสถาน----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เมียนมา----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ฟิลิปปิน----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มาเลเซีย----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ลาว----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เวียดนาม----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ศรีลังกา----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์สิงคโปร์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินเดีย----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินโดนีเซีย----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด1745-62
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย1744-61
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา-1-1
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2063-83
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไทย2063-83
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กัมพูชา----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เกาหลีใต้----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จีน----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซาอุดีอาระเบีย----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ญี่ปุ่น----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เนปาล----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ปากีสถาน----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เมียนมา----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ฟิลิปปิน----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มาเลเซีย----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ลาว----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เวียดนาม----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ศรีลังกา----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์สิงคโปร์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินเดีย----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินโดนีเซีย----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด15411773
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย15411773
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด21103-124
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย21103-124
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด824-32
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย824-32
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด4311343199
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย4311343199
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด2071-91
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย2071-91
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด205867145
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย205867145
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1429-43
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไทย1429-43
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกัมพูชา----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเกาหลีใต้----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจีน----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซาอุดีอาระเบีย----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางญี่ปุ่น----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเนปาล----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางปากีสถาน----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเมียนมา----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางฟิลิปปิน----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมาเลเซีย----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางลาว----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเวียดนาม----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางศรีลังกา----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางสิงคโปร์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินเดีย----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินโดนีเซีย----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2167-88
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไทย2167-88
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กัมพูชา----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เกาหลีใต้----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์จีน----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ซาอุดีอาระเบีย----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ญี่ปุ่น----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เนปาล----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ปากีสถาน----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เมียนมา----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ฟิลิปปิน----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มาเลเซีย----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ลาว----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เวียดนาม----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ศรีลังกา----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์สิงคโปร์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินเดีย----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อินโดนีเซีย----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด636-42
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไทย636-42
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกัมพูชา----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเกาหลีใต้----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจีน----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซาอุดีอาระเบีย----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางญี่ปุ่น----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเนปาล----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางปากีสถาน----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเมียนมา----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางฟิลิปปิน----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมาเลเซีย----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางลาว----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเวียดนาม----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางศรีลังกา----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางสิงคโปร์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินเดีย----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินโดนีเซีย----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1049-59
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไทย1049-59
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกัมพูชา----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเกาหลีใต้----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจีน----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซาอุดีอาระเบีย----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางญี่ปุ่น----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเนปาล----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางปากีสถาน----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเมียนมา----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางฟิลิปปิน----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมาเลเซีย----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางลาว----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเวียดนาม----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางศรีลังกา----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางสิงคโปร์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินเดีย----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินโดนีเซีย----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด129460-589
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไทย129460-589
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกัมพูชา----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเกาหลีใต้----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจีน----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซาอุดีอาระเบีย----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางญี่ปุ่น----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเนปาล----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางปากีสถาน----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเมียนมา----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางฟิลิปปิน----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมาเลเซีย----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางลาว----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเวียดนาม----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางศรีลังกา----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางสิงคโปร์----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินเดีย----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินโดนีเซีย----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด329-32
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย328-31
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย-1-1
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด39121-160
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย39121-160
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด3012846204
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย3012846204
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด1646-62
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไทย1646-62
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกัมพูชา----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเกาหลีใต้----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามจีน----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามซาอุดีอาระเบีย----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามญี่ปุ่น----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเนปาล----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามปากีสถาน----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเมียนมา----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามฟิลิปปิน----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมาเลเซีย----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามลาว----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเวียดนาม----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามศรีลังกา----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามสิงคโปร์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินเดีย----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอินโดนีเซีย----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1635-51
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไทย1635-51
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกัมพูชา----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเกาหลีใต้----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจีน----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซาอุดีอาระเบีย----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางญี่ปุ่น----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเนปาล----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางปากีสถาน----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเมียนมา----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางฟิลิปปิน----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมาเลเซีย----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางลาว----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเวียดนาม----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางศรีลังกา----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางสิงคโปร์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินเดีย----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินโดนีเซีย----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด195135105
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไทย195135105
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกัมพูชา----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเกาหลีใต้----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจีน----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซาอุดีอาระเบีย----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางญี่ปุ่น----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเนปาล----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางปากีสถาน----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเมียนมา----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางฟิลิปปิน----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมาเลเซีย----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางลาว----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเวียดนาม----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางศรีลังกา----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางสิงคโปร์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินเดีย----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินโดนีเซีย----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1843-61
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไทย1843-61
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกัมพูชา----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเกาหลีใต้----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจีน----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซาอุดีอาระเบีย----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางญี่ปุ่น----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเนปาล----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางปากีสถาน----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเมียนมา----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางฟิลิปปิน----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมาเลเซีย----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางลาว----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเวียดนาม----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางศรีลังกา----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางสิงคโปร์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินเดีย----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินโดนีเซีย----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1749-66
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไทย1748-65
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกัมพูชา-1-1
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเกาหลีใต้----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจีน----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซาอุดีอาระเบีย----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางญี่ปุ่น----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเนปาล----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางปากีสถาน----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเมียนมา----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางฟิลิปปิน----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมาเลเซีย----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางลาว----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเวียดนาม----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางศรีลังกา----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางสิงคโปร์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินเดีย----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินโดนีเซีย----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด188354155
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไทย188354155
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกัมพูชา----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเกาหลีใต้----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางจีน----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางซาอุดีอาระเบีย----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางญี่ปุ่น----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเนปาล----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางปากีสถาน----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเมียนมา----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางฟิลิปปิน----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมาเลเซีย----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางลาว----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเวียดนาม----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางศรีลังกา----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางสิงคโปร์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินเดีย----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอินโดนีเซีย----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1161-72
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไทย1160-71
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กัมพูชา----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เกาหลีใต้----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จีน----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซาอุดีอาระเบีย----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ญี่ปุ่น----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เนปาล----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ปากีสถาน----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เมียนมา----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ฟิลิปปิน----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มาเลเซีย----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ลาว-1-1
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เวียดนาม----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ศรีลังกา----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค สิงคโปร์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินเดีย----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินโดนีเซีย----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด389030158
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไทย389030158
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กัมพูชา----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เกาหลีใต้----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จีน----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซาอุดีอาระเบีย----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ญี่ปุ่น----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เนปาล----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ปากีสถาน----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เมียนมา----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ฟิลิปปิน----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มาเลเซีย----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ลาว----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เวียดนาม----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ศรีลังกา----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค สิงคโปร์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินเดีย----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินโดนีเซีย----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1863-81
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไทย1863-81
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากัมพูชา----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเกาหลีใต้----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจีน----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซาอุดีอาระเบีย----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าญี่ปุ่น----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเนปาล----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าปากีสถาน----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเมียนมา----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าฟิลิปปิน----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามาเลเซีย----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าลาว----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเวียดนาม----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าศรีลังกา----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าสิงคโปร์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินเดีย----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินโดนีเซีย----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1117-28
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไทย1117-28
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากัมพูชา----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเกาหลีใต้----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจีน----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซาอุดีอาระเบีย----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าญี่ปุ่น----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเนปาล----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าปากีสถาน----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเมียนมา----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าฟิลิปปิน----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามาเลเซีย----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าลาว----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเวียดนาม----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าศรีลังกา----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าสิงคโปร์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินเดีย----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินโดนีเซีย----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด941959
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไทย941959
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากัมพูชา----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเกาหลีใต้----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจีน----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซาอุดีอาระเบีย----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าญี่ปุ่น----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเนปาล----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าปากีสถาน----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเมียนมา----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าฟิลิปปิน----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามาเลเซีย----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าลาว----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเวียดนาม----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าศรีลังกา----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าสิงคโปร์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินเดีย----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินโดนีเซีย----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1842-60
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไทย1842-60
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากัมพูชา----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเกาหลีใต้----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจีน----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซาอุดีอาระเบีย----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าญี่ปุ่น----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเนปาล----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าปากีสถาน----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเมียนมา----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าฟิลิปปิน----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามาเลเซีย----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าลาว----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเวียดนาม----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าศรีลังกา----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าสิงคโปร์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินเดีย----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินโดนีเซีย----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด175743117
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไทย175743117
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากัมพูชา----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเกาหลีใต้----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจีน----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซาอุดีอาระเบีย----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าญี่ปุ่น----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเนปาล----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าปากีสถาน----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเมียนมา----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าฟิลิปปิน----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามาเลเซีย----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าลาว----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเวียดนาม----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าศรีลังกา----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าสิงคโปร์----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินเดีย----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินโดนีเซีย----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1849-67
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไทย1849-67
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากัมพูชา----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเกาหลีใต้----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจีน----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซาอุดีอาระเบีย----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าญี่ปุ่น----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเนปาล----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าปากีสถาน----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเมียนมา----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าฟิลิปปิน----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามาเลเซีย----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าลาว----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเวียดนาม----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าศรีลังกา----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าสิงคโปร์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินเดีย----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินโดนีเซีย----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด625-31
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไทย625-31
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากัมพูชา----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเกาหลีใต้----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าจีน----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าซาอุดีอาระเบีย----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าญี่ปุ่น----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเนปาล----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าปากีสถาน----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเมียนมา----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าฟิลิปปิน----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามาเลเซีย----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าลาว----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเวียดนาม----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าศรีลังกา----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าสิงคโปร์----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินเดีย----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอินโดนีเซีย----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด3283-115
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไทย3283-115
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กัมพูชา----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เกาหลีใต้----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จีน----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซาอุดีอาระเบีย----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ญี่ปุ่น----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เนปาล----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ปากีสถาน----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เมียนมา----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ฟิลิปปิน----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มาเลเซีย----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ลาว----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เวียดนาม----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ศรีลังกา----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก สิงคโปร์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินเดีย----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินโดนีเซีย----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด1032-42
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไทย1032-42
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กัมพูชา----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เกาหลีใต้----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จีน----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซาอุดีอาระเบีย----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ญี่ปุ่น----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เนปาล----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ปากีสถาน----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เมียนมา----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ฟิลิปปิน----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มาเลเซีย----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ลาว----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เวียดนาม----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ศรีลังกา----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก สิงคโปร์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินเดีย----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินโดนีเซีย----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด5119878327
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไทย5119878327
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กัมพูชา----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เกาหลีใต้----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จีน----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซาอุดีอาระเบีย----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ญี่ปุ่น----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เนปาล----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ปากีสถาน----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เมียนมา----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ฟิลิปปิน----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มาเลเซีย----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ลาว----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เวียดนาม----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ศรีลังกา----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก สิงคโปร์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินเดีย----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินโดนีเซีย----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด239839160
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไทย239839160
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กัมพูชา----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เกาหลีใต้----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จีน----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซาอุดีอาระเบีย----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ญี่ปุ่น----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เนปาล----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ปากีสถาน----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เมียนมา----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ฟิลิปปิน----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มาเลเซีย----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ลาว----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เวียดนาม----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ศรีลังกา----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก สิงคโปร์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินเดีย----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินโดนีเซีย----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด1976-95
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไทย1976-95
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กัมพูชา----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เกาหลีใต้----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จีน----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซาอุดีอาระเบีย----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ญี่ปุ่น----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เนปาล----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ปากีสถาน----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เมียนมา----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ฟิลิปปิน----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มาเลเซีย----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ลาว----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เวียดนาม----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ศรีลังกา----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ สิงคโปร์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินเดีย----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินโดนีเซีย----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด1458-72
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไทย1458-72
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กัมพูชา----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เกาหลีใต้----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จีน----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซาอุดีอาระเบีย----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ญี่ปุ่น----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เนปาล----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ปากีสถาน----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เมียนมา----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ฟิลิปปิน----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มาเลเซีย----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ลาว----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เวียดนาม----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ศรีลังกา----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก สิงคโปร์----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินเดีย----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินโดนีเซีย----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2914954232
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไทย2814854230
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กัมพูชา----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เกาหลีใต้----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จีน----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซาอุดีอาระเบีย----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ญี่ปุ่น----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เนปาล----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ปากีสถาน----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เมียนมา-1-1
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ฟิลิปปิน----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มาเลเซีย----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ลาว----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เวียดนาม----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ศรีลังกา----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ สิงคโปร์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินเดีย----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินโดนีเซีย----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่ปรากฎสัญชาติ1--1
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1552-67
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไทย1552-67
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกัมพูชา----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเกาหลีใต้----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจีน----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซาอุดีอาระเบีย----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำญี่ปุ่น----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเนปาล----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำปากีสถาน----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเมียนมา----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำฟิลิปปิน----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมาเลเซีย----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำลาว----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเวียดนาม----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำศรีลังกา----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำสิงคโปร์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินเดีย----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินโดนีเซีย----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด28109-137
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไทย23108-131
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกัมพูชา-1-1
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเกาหลีใต้----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจีน----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซาอุดีอาระเบีย----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำญี่ปุ่น----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเนปาล----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำปากีสถาน----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเมียนมา----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำฟิลิปปิน----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมาเลเซีย----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำลาว----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเวียดนาม----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำศรีลังกา----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำสิงคโปร์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินเดีย----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินโดนีเซีย----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่ปรากฎสัญชาติ3--3
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ2--2
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด2860-88
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไทย2860-88
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกัมพูชา----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเกาหลีใต้----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจีน----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซาอุดีอาระเบีย----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำญี่ปุ่น----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเนปาล----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำปากีสถาน----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเมียนมา----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำฟิลิปปิน----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมาเลเซีย----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำลาว----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเวียดนาม----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำศรีลังกา----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำสิงคโปร์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินเดีย----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินโดนีเซีย----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด3112266219
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไทย3112266219
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกัมพูชา----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเกาหลีใต้----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจีน----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซาอุดีอาระเบีย----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำญี่ปุ่น----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเนปาล----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำปากีสถาน----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเมียนมา----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำฟิลิปปิน----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมาเลเซีย----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำลาว----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเวียดนาม----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำศรีลังกา----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำสิงคโปร์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินเดีย----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินโดนีเซีย----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด527-32
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไทย527-32
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกัมพูชา----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเกาหลีใต้----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจีน----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซาอุดีอาระเบีย----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำญี่ปุ่น----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเนปาล----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำปากีสถาน----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเมียนมา----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำฟิลิปปิน----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมาเลเซีย----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำลาว----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเวียดนาม----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำศรีลังกา----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำสิงคโปร์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินเดีย----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินโดนีเซีย----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1130-41
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไทย1130-41
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกัมพูชา----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเกาหลีใต้----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจีน----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซาอุดีอาระเบีย----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำญี่ปุ่น----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเนปาล----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำปากีสถาน----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเมียนมา----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำฟิลิปปิน----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมาเลเซีย----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำลาว----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเวียดนาม----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำศรีลังกา----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำสิงคโปร์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินเดีย----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินโดนีเซีย----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1352-65
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไทย1350-63
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกัมพูชา-2-2
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเกาหลีใต้----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจีน----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซาอุดีอาระเบีย----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำญี่ปุ่น----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเนปาล----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำปากีสถาน----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเมียนมา----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำฟิลิปปิน----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมาเลเซีย----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำลาว----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเวียดนาม----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำศรีลังกา----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำสิงคโปร์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินเดีย----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินโดนีเซีย----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด622-28
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไทย622-28
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกัมพูชา----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเกาหลีใต้----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำจีน----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำซาอุดีอาระเบีย----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำญี่ปุ่น----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเนปาล----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำปากีสถาน----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเมียนมา----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำฟิลิปปิน----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมาเลเซีย----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำลาว----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเวียดนาม----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำศรีลังกา----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำสิงคโปร์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินเดีย----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอินโดนีเซีย----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1374-87
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไทย1374-87
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กัมพูชา----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เกาหลีใต้----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จีน----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซาอุดีอาระเบีย----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ญี่ปุ่น----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เนปาล----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ปากีสถาน----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เมียนมา----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ฟิลิปปิน----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มาเลเซีย----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ลาว----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เวียดนาม----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ศรีลังกา----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน สิงคโปร์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินเดีย----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินโดนีเซีย----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1969-88
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไทย1969-88
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กัมพูชา----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เกาหลีใต้----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จีน----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซาอุดีอาระเบีย----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ญี่ปุ่น----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เนปาล----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ปากีสถาน----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เมียนมา----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ฟิลิปปิน----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มาเลเซีย----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ลาว----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เวียดนาม----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ศรีลังกา----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน สิงคโปร์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินเดีย----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินโดนีเซีย----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด156343121
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไทย156343121
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กัมพูชา----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เกาหลีใต้----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จีน----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซาอุดีอาระเบีย----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ญี่ปุ่น----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เนปาล----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ปากีสถาน----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เมียนมา----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ฟิลิปปิน----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มาเลเซีย----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ลาว----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เวียดนาม----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ศรีลังกา----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน สิงคโปร์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินเดีย----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินโดนีเซีย----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1866-84
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไทย1866-84
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กัมพูชา----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เกาหลีใต้----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จีน----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซาอุดีอาระเบีย----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ญี่ปุ่น----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เนปาล----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ปากีสถาน----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เมียนมา----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ฟิลิปปิน----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มาเลเซีย----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ลาว----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เวียดนาม----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ศรีลังกา----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน สิงคโปร์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินเดีย----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินโดนีเซีย----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด22190-212
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไทย22190-212
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กัมพูชา----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เกาหลีใต้----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จีน----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซาอุดีอาระเบีย----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ญี่ปุ่น----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เนปาล----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ปากีสถาน----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เมียนมา----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ฟิลิปปิน----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มาเลเซีย----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ลาว----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เวียดนาม----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ศรีลังกา----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน สิงคโปร์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินเดีย----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินโดนีเซีย----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1964-83
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไทย1963-82
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กัมพูชา----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เกาหลีใต้----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จีน----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซาอุดีอาระเบีย----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ญี่ปุ่น----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เนปาล----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ปากีสถาน----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เมียนมา----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ฟิลิปปิน----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มาเลเซีย----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ลาว-1-1
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เวียดนาม----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ศรีลังกา----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน สิงคโปร์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินเดีย----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินโดนีเซีย----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1141-52
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไทย1141-52
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กัมพูชา----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เกาหลีใต้----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จีน----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซาอุดีอาระเบีย----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ญี่ปุ่น----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เนปาล----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ปากีสถาน----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เมียนมา----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ฟิลิปปิน----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มาเลเซีย----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ลาว----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เวียดนาม----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ศรีลังกา----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน สิงคโปร์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินเดีย----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินโดนีเซีย----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด2513570230
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไทย2513570230
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กัมพูชา----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เกาหลีใต้----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน จีน----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ซาอุดีอาระเบีย----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ญี่ปุ่น----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เนปาล----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ปากีสถาน----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เมียนมา----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ฟิลิปปิน----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มาเลเซีย----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ลาว----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เวียดนาม----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ศรีลังกา----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน สิงคโปร์----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินเดีย----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อินโดนีเซีย----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด216-18
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไทย216-18
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กัมพูชา----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เกาหลีใต้----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จีน----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซาอุดีอาระเบีย----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ญี่ปุ่น----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เนปาล----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ปากีสถาน----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เมียนมา----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ฟิลิปปิน----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มาเลเซีย----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ลาว----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เวียดนาม----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ศรีลังกา----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก สิงคโปร์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินเดีย----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินโดนีเซีย----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด2490-114
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไทย2490-114
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กัมพูชา----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เกาหลีใต้----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จีน----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซาอุดีอาระเบีย----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ญี่ปุ่น----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เนปาล----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ปากีสถาน----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เมียนมา----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ฟิลิปปิน----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มาเลเซีย----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ลาว----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เวียดนาม----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ศรีลังกา----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก สิงคโปร์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินเดีย----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินโดนีเซีย----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด3110453188
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไทย289452174
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กัมพูชา----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เกาหลีใต้----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จีน----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซาอุดีอาระเบีย----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ญี่ปุ่น----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เนปาล----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ปากีสถาน----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เมียนมา----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ฟิลิปปิน----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มาเลเซีย----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ลาว310114
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เวียดนาม----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ศรีลังกา----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก สิงคโปร์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินเดีย----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินโดนีเซีย----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด1455-69
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไทย1455-69
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กัมพูชา----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เกาหลีใต้----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก จีน----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ซาอุดีอาระเบีย----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ญี่ปุ่น----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เนปาล----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ปากีสถาน----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เมียนมา----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ฟิลิปปิน----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มาเลเซีย----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ลาว----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เวียดนาม----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ศรีลังกา----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก สิงคโปร์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินเดีย----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อินโดนีเซีย----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด725-32
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไทย725-32
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กัมพูชา----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เกาหลีใต้----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จีน----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซาอุดีอาระเบีย----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ญี่ปุ่น----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เนปาล----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ปากีสถาน----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เมียนมา----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ฟิลิปปิน----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มาเลเซีย----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ลาว----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เวียดนาม----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ศรีลังกา----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค สิงคโปร์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินเดีย----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินโดนีเซีย----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด4211360215
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไทย4211360215
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กัมพูชา----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เกาหลีใต้----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จีน----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซาอุดีอาระเบีย----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ญี่ปุ่น----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เนปาล----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ปากีสถาน----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เมียนมา----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ฟิลิปปิน----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มาเลเซีย----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ลาว----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เวียดนาม----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ศรีลังกา----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค สิงคโปร์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินเดีย----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินโดนีเซีย----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1552-67
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไทย1552-67
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กัมพูชา----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เกาหลีใต้----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จีน----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซาอุดีอาระเบีย----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ญี่ปุ่น----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เนปาล----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ปากีสถาน----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เมียนมา----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ฟิลิปปิน----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มาเลเซีย----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ลาว----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เวียดนาม----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ศรีลังกา----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค สิงคโปร์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินเดีย----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินโดนีเซีย----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1537-52
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไทย1537-52
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กัมพูชา----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เกาหลีใต้----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จีน----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซาอุดีอาระเบีย----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ญี่ปุ่น----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เนปาล----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ปากีสถาน----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เมียนมา----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ฟิลิปปิน----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มาเลเซีย----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ลาว----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เวียดนาม----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ศรีลังกา----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค สิงคโปร์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินเดีย----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินโดนีเซีย----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด2910039168
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไทย2910039168
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กัมพูชา----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เกาหลีใต้----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จีน----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซาอุดีอาระเบีย----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ญี่ปุ่น----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เนปาล----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ปากีสถาน----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เมียนมา----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ฟิลิปปิน----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มาเลเซีย----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ลาว----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เวียดนาม----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ศรีลังกา----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค สิงคโปร์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินเดีย----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินโดนีเซีย----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด5115669276
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไทย5015569274
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กัมพูชา-1-1
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เกาหลีใต้----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค จีน----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ซาอุดีอาระเบีย----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ญี่ปุ่น----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เนปาล----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ปากีสถาน----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เมียนมา----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ฟิลิปปิน----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มาเลเซีย----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ลาว1--1
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เวียดนาม----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ศรีลังกา----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค สิงคโปร์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินเดีย----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อินโดนีเซีย----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด48122-170
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไทย48120-168
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กัมพูชา----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เกาหลีใต้----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จีน----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซาอุดีอาระเบีย----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ญี่ปุ่น----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เนปาล----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ปากีสถาน----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เมียนมา----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ฟิลิปปิน----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มาเลเซีย----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ลาว-2-2
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เวียดนาม----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ศรีลังกา----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ สิงคโปร์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินเดีย----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินโดนีเซีย----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2398-121
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไทย2398-121
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กัมพูชา----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เกาหลีใต้----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จีน----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซาอุดีอาระเบีย----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ญี่ปุ่น----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เนปาล----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ปากีสถาน----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เมียนมา----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ฟิลิปปิน----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มาเลเซีย----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ลาว----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เวียดนาม----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ศรีลังกา----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ สิงคโปร์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินเดีย----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินโดนีเซีย----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2662-88
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไทย2662-88
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กัมพูชา----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เกาหลีใต้----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จีน----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซาอุดีอาระเบีย----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ญี่ปุ่น----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เนปาล----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ปากีสถาน----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เมียนมา----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ฟิลิปปิน----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มาเลเซีย----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ลาว----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เวียดนาม----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ศรีลังกา----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ สิงคโปร์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินเดีย----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินโดนีเซีย----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด1850-68
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไทย1850-68
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กัมพูชา----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เกาหลีใต้----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จีน----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซาอุดีอาระเบีย----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ญี่ปุ่น----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เนปาล----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ปากีสถาน----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เมียนมา----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ฟิลิปปิน----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มาเลเซีย----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ลาว----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เวียดนาม----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ศรีลังกา----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ สิงคโปร์----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินเดีย----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินโดนีเซีย----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2696-122
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไทย2696-122
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กัมพูชา----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เกาหลีใต้----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จีน----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซาอุดีอาระเบีย----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ญี่ปุ่น----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เนปาล----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ปากีสถาน----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เมียนมา----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ฟิลิปปิน----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มาเลเซีย----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ลาว----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เวียดนาม----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ศรีลังกา----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ สิงคโปร์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินเดีย----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินโดนีเซีย----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด4512560230
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไทย4512360228
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กัมพูชา-1-1
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เกาหลีใต้----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ จีน----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ซาอุดีอาระเบีย----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ญี่ปุ่น----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เนปาล----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ปากีสถาน----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เมียนมา----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ฟิลิปปิน----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มาเลเซีย----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ลาว-1-1
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เวียดนาม----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ศรีลังกา----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ สิงคโปร์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินเดีย----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อินโดนีเซีย----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด827-35
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไทย827-35
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กัมพูชา----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เกาหลีใต้----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จีน----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซาอุดีอาระเบีย----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ญี่ปุ่น----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เนปาล----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ปากีสถาน----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เมียนมา----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ฟิลิปปิน----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มาเลเซีย----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ลาว----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เวียดนาม----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ศรีลังกา----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา สิงคโปร์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินเดีย----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินโดนีเซีย----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด4094-134
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไทย4094-134
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กัมพูชา----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เกาหลีใต้----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จีน----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซาอุดีอาระเบีย----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ญี่ปุ่น----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เนปาล----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ปากีสถาน----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เมียนมา----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ฟิลิปปิน----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มาเลเซีย----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ลาว----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เวียดนาม----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ศรีลังกา----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา สิงคโปร์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินเดีย----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินโดนีเซีย----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด-20-20
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไทย-20-20
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กัมพูชา----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เกาหลีใต้----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จีน----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซาอุดีอาระเบีย----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ญี่ปุ่น----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เนปาล----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ปากีสถาน----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เมียนมา----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ฟิลิปปิน----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มาเลเซีย----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ลาว----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เวียดนาม----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ศรีลังกา----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา สิงคโปร์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินเดีย----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินโดนีเซีย----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1334-47
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไทย1134-45
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กัมพูชา----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เกาหลีใต้----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จีน----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซาอุดีอาระเบีย----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ญี่ปุ่น----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เนปาล----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ปากีสถาน----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เมียนมา----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ฟิลิปปิน----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มาเลเซีย----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ลาว----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เวียดนาม----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ศรีลังกา----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา สิงคโปร์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินเดีย----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินโดนีเซีย----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่ปรากฎสัญชาติ2--2
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด2223-45
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไทย2223-45
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กัมพูชา----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เกาหลีใต้----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จีน----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซาอุดีอาระเบีย----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ญี่ปุ่น----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เนปาล----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ปากีสถาน----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เมียนมา----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ฟิลิปปิน----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มาเลเซีย----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ลาว----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เวียดนาม----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ศรีลังกา----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา สิงคโปร์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินเดีย----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินโดนีเซีย----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1340-53
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไทย1340-53
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กัมพูชา----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เกาหลีใต้----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จีน----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซาอุดีอาระเบีย----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ญี่ปุ่น----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เนปาล----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ปากีสถาน----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เมียนมา----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ฟิลิปปิน----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มาเลเซีย----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ลาว----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เวียดนาม----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ศรีลังกา----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล สิงคโปร์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินเดีย----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินโดนีเซีย----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1031-41
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไทย1031-41
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กัมพูชา----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เกาหลีใต้----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จีน----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซาอุดีอาระเบีย----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ญี่ปุ่น----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เนปาล----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ปากีสถาน----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เมียนมา----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ฟิลิปปิน----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มาเลเซีย----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ลาว----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เวียดนาม----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ศรีลังกา----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล สิงคโปร์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินเดีย----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินโดนีเซีย----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1172-83
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไทย1172-83
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กัมพูชา----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เกาหลีใต้----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จีน----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซาอุดีอาระเบีย----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ญี่ปุ่น----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เนปาล----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ปากีสถาน----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เมียนมา----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ฟิลิปปิน----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มาเลเซีย----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ลาว----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เวียดนาม----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ศรีลังกา----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล สิงคโปร์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินเดีย----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินโดนีเซีย----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1224-36
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไทย1224-36
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กัมพูชา----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เกาหลีใต้----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จีน----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซาอุดีอาระเบีย----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ญี่ปุ่น----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เนปาล----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ปากีสถาน----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เมียนมา----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ฟิลิปปิน----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มาเลเซีย----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ลาว----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เวียดนาม----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ศรีลังกา----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล สิงคโปร์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินเดีย----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินโดนีเซีย----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไทย----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กัมพูชา----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เกาหลีใต้----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จีน----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซาอุดีอาระเบีย----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ญี่ปุ่น----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เนปาล----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ปากีสถาน----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เมียนมา----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ฟิลิปปิน----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มาเลเซีย----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ลาว----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เวียดนาม----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ศรีลังกา----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล สิงคโปร์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินเดีย----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินโดนีเซีย----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด208129130
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไทย208129130
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กัมพูชา----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เกาหลีใต้----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล จีน----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ซาอุดีอาระเบีย----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ญี่ปุ่น----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เนปาล----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ปากีสถาน----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เมียนมา----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ฟิลิปปิน----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มาเลเซีย----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ลาว----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เวียดนาม----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ศรีลังกา----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล สิงคโปร์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินเดีย----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อินโดนีเซีย----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด3054-84
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไทย3054-84
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกัมพูชา----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเกาหลีใต้----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจีน----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซาอุดีอาระเบีย----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวญี่ปุ่น----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเนปาล----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวปากีสถาน----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเมียนมา----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวฟิลิปปิน----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมาเลเซีย----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวลาว----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเวียดนาม----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวศรีลังกา----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวสิงคโปร์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินเดีย----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินโดนีเซีย----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด631-37
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไทย631-37
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกัมพูชา----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเกาหลีใต้----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจีน----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซาอุดีอาระเบีย----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวญี่ปุ่น----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเนปาล----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวปากีสถาน----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเมียนมา----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวฟิลิปปิน----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมาเลเซีย----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวลาว----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเวียดนาม----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวศรีลังกา----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวสิงคโปร์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินเดีย----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินโดนีเซีย----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด33103-136
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไทย32103-135
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกัมพูชา----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเกาหลีใต้----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจีน----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซาอุดีอาระเบีย----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวญี่ปุ่น----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเนปาล----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวปากีสถาน----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเมียนมา----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวฟิลิปปิน----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมาเลเซีย----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวลาว----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเวียดนาม----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวศรีลังกา----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวสิงคโปร์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินเดีย----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินโดนีเซีย----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ1--1
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด3093-123
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไทย3093-123
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกัมพูชา----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเกาหลีใต้----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจีน----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซาอุดีอาระเบีย----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวญี่ปุ่น----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเนปาล----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวปากีสถาน----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเมียนมา----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวฟิลิปปิน----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมาเลเซีย----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวลาว----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเวียดนาม----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวศรีลังกา----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวสิงคโปร์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินเดีย----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินโดนีเซีย----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด248443151
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไทย248443151
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกัมพูชา----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเกาหลีใต้----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจีน----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซาอุดีอาระเบีย----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวญี่ปุ่น----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเนปาล----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวปากีสถาน----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเมียนมา----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวฟิลิปปิน----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมาเลเซีย----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวลาว----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเวียดนาม----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวศรีลังกา----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวสิงคโปร์----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินเดีย----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินโดนีเซีย----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด3111940190
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไทย3011839187
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกัมพูชา----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเกาหลีใต้----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวจีน----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวซาอุดีอาระเบีย----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวญี่ปุ่น----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเนปาล----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวปากีสถาน----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเมียนมา-112
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวฟิลิปปิน----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมาเลเซีย----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวลาว----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเวียดนาม----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวศรีลังกา----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวสิงคโปร์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินเดีย----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอินโดนีเซีย----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ1--1
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1566-81
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไทย1566-81
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กัมพูชา----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เกาหลีใต้----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จีน----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซาอุดีอาระเบีย----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ญี่ปุ่น----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เนปาล----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ปากีสถาน----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เมียนมา----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ฟิลิปปิน----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มาเลเซีย----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ลาว----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เวียดนาม----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ศรีลังกา----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา สิงคโปร์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินเดีย----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินโดนีเซีย----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1257-69
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไทย1257-69
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กัมพูชา----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เกาหลีใต้----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จีน----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซาอุดีอาระเบีย----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ญี่ปุ่น----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เนปาล----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ปากีสถาน----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เมียนมา----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ฟิลิปปิน----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มาเลเซีย----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ลาว----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เวียดนาม----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ศรีลังกา----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา สิงคโปร์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินเดีย----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินโดนีเซีย----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด828-36
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไทย827-35
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กัมพูชา----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เกาหลีใต้----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จีน----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ซาอุดีอาระเบีย----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ญี่ปุ่น----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เนปาล----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ปากีสถาน----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เมียนมา----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ฟิลิปปิน----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มาเลเซีย----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ลาว-1-1
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เวียดนาม----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ศรีลังกา----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา สิงคโปร์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินเดีย----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อินโดนีเซีย----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไม่ปรากฎสัญชาติ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1852-70
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ไทย1852-70
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กัมพูชา----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เกาหลีใต้----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา จีน----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา