โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
0ไม่อยู่ในโครงการ
1โครงการราชประชานุเคราะห์
10โครงการอื่นๆ 22 โรงเรียน
11โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 โรงเรียน
2โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 3 โรงเรียน
3โครงการพระราชดำริด้วยรักและห่วงใย 6 โรงเรียน
4โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในศูนย์การศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริ
5โครงการพระราชดำริบ้านเล็กในป่าใหญ่
6โครงการพระราชดำริเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
7โครงการเทคโนโลยีพระราชดำริ
8โครงการโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา
9โครงการโรงเรียนเพียงหลวง