ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม7
ศึกษานิเทศก์12
นักจัดการงานทั่วไป2
เจ้าพนักงานธุรการ6
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี2
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2
นักวิชาการพัสดุ2
นักทรัพยากรบุคคล5
นิติกร2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
นักวิชาการศึกษา4
นักวิชาการตรวจสอบภายใน2
ลูกจ้างชั่วคราว5
ลูกจ้างประจำ2
พนักงานราชการ1
รวม63

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ตำแหน่งนี้ไม่มีในระบบ (ค้นหา/แก้ไข)1
ผู้อำนวยการโรงเรียน189
รองผู้อำนวยการโรงเรียน7
ครู1,323
ครูผู้ช่วย162
พนักงานราชการ7
ธุรการโรงเรียน193
รวม1,882

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน