จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3,31912,0822,60818,009
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
เด็กถูกทอดทิ้ง13-4
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
เด็กเร่ร่อน----
ผลกระทบจากเอดส์----
ชนกลุ่มน้อย----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-1-1
เด็กยากจน3,30812,0092,59317,910
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
อื่นๆ----
กำพร้า3441259
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท725335
อายุนอกเกณฑ์----


<
รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด218-20
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กเร่ร่อน----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ผลกระทบจากเอดส์----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ชนกลุ่มน้อย----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กยากจน218-20
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กำพร้า----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8-8
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กเร่ร่อน----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ผลกระทบจากเอดส์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ชนกลุ่มน้อย----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กยากจน-8-8
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กำพร้า----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด21391575
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กเร่ร่อน----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ผลกระทบจากเอดส์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ชนกลุ่มน้อย----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กยากจน21391575
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กำพร้า----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด548934177
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กเร่ร่อน----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ผลกระทบจากเอดส์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ชนกลุ่มน้อย----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กยากจน548934177
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กำพร้า----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2157-78
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กเร่ร่อน----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ผลกระทบจากเอดส์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ชนกลุ่มน้อย----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กยากจน2157-78
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กำพร้า----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด851-59
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กเร่ร่อน----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ผลกระทบจากเอดส์----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ชนกลุ่มน้อย----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กยากจน851-59
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กำพร้า----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3495-129
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กเร่ร่อน----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ผลกระทบจากเอดส์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ชนกลุ่มน้อย----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กยากจน3494-128
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กำพร้า-1-1
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1559-74
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กเร่ร่อน----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ผลกระทบจากเอดส์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ชนกลุ่มน้อย----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กยากจน1559-74
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ กำพร้า----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8-8
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กเร่ร่อน----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ผลกระทบจากเอดส์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ชนกลุ่มน้อย----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กยากจน-8-8
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กำพร้า----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19-19
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กเร่ร่อน----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ผลกระทบจากเอดส์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ชนกลุ่มน้อย----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กยากจน-19-19
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กำพร้า----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด324-27
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กเร่ร่อน----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ผลกระทบจากเอดส์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ชนกลุ่มน้อย----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กยากจน324-27
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กำพร้า----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด937-46
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กเร่ร่อน----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ผลกระทบจากเอดส์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ชนกลุ่มน้อย----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กยากจน836-44
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กำพร้า-1-1
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1--1
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด329-32
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กเร่ร่อน----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุผลกระทบจากเอดส์----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุชนกลุ่มน้อย----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กยากจน327-30
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกำพร้า-2-2
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด418-22
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กเร่ร่อน----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุผลกระทบจากเอดส์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุชนกลุ่มน้อย----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กยากจน418-22
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกำพร้า----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด120-21
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กเร่ร่อน----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุผลกระทบจากเอดส์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุชนกลุ่มน้อย----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กยากจน120-21
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกำพร้า----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4143-147
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กเร่ร่อน----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุผลกระทบจากเอดส์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุชนกลุ่มน้อย----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กยากจน4142-146
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกำพร้า-1-1
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด8333576
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กเร่ร่อน----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ผลกระทบจากเอดส์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ชนกลุ่มน้อย----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กยากจน8333576
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กำพร้า----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด219-21
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กเร่ร่อน----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ผลกระทบจากเอดส์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ชนกลุ่มน้อย----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กยากจน219-21
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กำพร้า----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด17-8
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกทอดทิ้ง-1-1
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กเร่ร่อน----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ผลกระทบจากเอดส์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ชนกลุ่มน้อย----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กยากจน16-7
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กำพร้า----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-191029
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กเร่ร่อน----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ผลกระทบจากเอดส์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ชนกลุ่มน้อย----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กยากจน-191029
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กำพร้า----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด113-14
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กเร่ร่อน----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ผลกระทบจากเอดส์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ชนกลุ่มน้อย----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กยากจน113-14
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กำพร้า----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1446-60
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กเร่ร่อน----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ผลกระทบจากเอดส์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ชนกลุ่มน้อย----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กยากจน1446-60
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กำพร้า----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด723-30
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กเร่ร่อน----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ผลกระทบจากเอดส์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ชนกลุ่มน้อย----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กยากจน723-30
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กำพร้า----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด106137108
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กเร่ร่อน----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ผลกระทบจากเอดส์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ชนกลุ่มน้อย----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กยากจน106035105
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน กำพร้า-123
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด340-43
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกทอดทิ้ง-1-1
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กเร่ร่อน----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ผลกระทบจากเอดส์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ชนกลุ่มน้อย----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กยากจน327-30
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กำพร้า-12-12
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-573794
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กเร่ร่อน----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ผลกระทบจากเอดส์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ชนกลุ่มน้อย----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กยากจน-573794
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กำพร้า----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2347-70
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กเร่ร่อน----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุผลกระทบจากเอดส์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุชนกลุ่มน้อย----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กยากจน2347-70
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกำพร้า----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3912837204
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กเร่ร่อน----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ผลกระทบจากเอดส์----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ชนกลุ่มน้อย----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กยากจน3912837204
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ กำพร้า----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-31-31
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กเร่ร่อน----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุผลกระทบจากเอดส์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุชนกลุ่มน้อย----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กยากจน-31-31
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกำพร้า----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1854-72
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกทอดทิ้ง1--1
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กเร่ร่อน----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุผลกระทบจากเอดส์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุชนกลุ่มน้อย----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กยากจน1754-71
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกำพร้า----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3050-80
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กเร่ร่อน----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุผลกระทบจากเอดส์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุชนกลุ่มน้อย----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กยากจน3050-80
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกำพร้า----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3810243183
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กเร่ร่อน----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุผลกระทบจากเอดส์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุชนกลุ่มน้อย----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กยากจน3810243183
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุกำพร้า----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-28-28
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กเร่ร่อน----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ผลกระทบจากเอดส์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ชนกลุ่มน้อย----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กยากจน-28-28
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กำพร้า----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1033-43
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กเร่ร่อน----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ผลกระทบจากเอดส์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ชนกลุ่มน้อย----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กยากจน1033-43
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กำพร้า----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด267637139
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กเร่ร่อน----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ผลกระทบจากเอดส์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ชนกลุ่มน้อย----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กยากจน267636138
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กำพร้า--11
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด278129137
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กเร่ร่อน----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ผลกระทบจากเอดส์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ชนกลุ่มน้อย----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กยากจน278129137
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กำพร้า----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด17501683
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กเร่ร่อน----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ผลกระทบจากเอดส์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ชนกลุ่มน้อย----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กยากจน17501683
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กำพร้า----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6261749
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กเร่ร่อน----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ผลกระทบจากเอดส์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ชนกลุ่มน้อย----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กยากจน6261749
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กำพร้า----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด427-31
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กเร่ร่อน----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ผลกระทบจากเอดส์----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ชนกลุ่มน้อย----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กยากจน427-31
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กำพร้า----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1714064221
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กเร่ร่อน----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ผลกระทบจากเอดส์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ชนกลุ่มน้อย----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กยากจน1713764218
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กำพร้า-3-3
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1745-62
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน1745-62
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2061-81
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กเร่ร่อน----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ผลกระทบจากเอดส์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ชนกลุ่มน้อย----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กยากจน2060-80
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กำพร้า-1-1
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด14321157
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน14321157
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด21100-121
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน21100-121
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด420-24
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน420-24
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด369137164
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน369137164
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1864-82
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน1864-82
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-313667
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน-313667
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1429-43
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กเร่ร่อน----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางผลกระทบจากเอดส์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางชนกลุ่มน้อย----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กยากจน1328-41
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกำพร้า----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท11-2
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1853-71
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กเร่ร่อน----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ผลกระทบจากเอดส์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ชนกลุ่มน้อย----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กยากจน1853-71
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์กำพร้า----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด636-42
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กเร่ร่อน----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางผลกระทบจากเอดส์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางชนกลุ่มน้อย----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กยากจน636-42
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกำพร้า----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1049-59
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กเร่ร่อน----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางผลกระทบจากเอดส์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางชนกลุ่มน้อย----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กยากจน1049-59
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกำพร้า----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด78240-318
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กเร่ร่อน----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางผลกระทบจากเอดส์----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางชนกลุ่มน้อย----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กยากจน78237-315
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกำพร้า----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3-3
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด328-31
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน328-31
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด38114-152
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน38114-152
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2910343175
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน2910343175
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1646-62
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กเร่ร่อน----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามผลกระทบจากเอดส์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามชนกลุ่มน้อย----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กยากจน1646-62
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามกำพร้า----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1229-41
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กเร่ร่อน----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางผลกระทบจากเอดส์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางชนกลุ่มน้อย----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กยากจน1226-38
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกำพร้า----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3-3
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด184934101
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กเร่ร่อน----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางผลกระทบจากเอดส์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางชนกลุ่มน้อย----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กยากจน184934101
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกำพร้า----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1638-54
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กเร่ร่อน----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางผลกระทบจากเอดส์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางชนกลุ่มน้อย----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กยากจน1638-54
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกำพร้า----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด946-55
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กเร่ร่อน----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางผลกระทบจากเอดส์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางชนกลุ่มน้อย----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กยากจน943-52
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกำพร้า----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3-3
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด186445127
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กเร่ร่อน----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางผลกระทบจากเอดส์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางชนกลุ่มน้อย----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กยากจน186445127
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางกำพร้า----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด331-34
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กเร่ร่อน----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ผลกระทบจากเอดส์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ชนกลุ่มน้อย----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กยากจน331-34
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กำพร้า----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด287425127
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กเร่ร่อน----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ผลกระทบจากเอดส์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ชนกลุ่มน้อย----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กยากจน287425127
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กำพร้า----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-43-43
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กเร่ร่อน----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าผลกระทบจากเอดส์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าชนกลุ่มน้อย----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กยากจน-43-43
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากำพร้า----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด917-26
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กเร่ร่อน----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าผลกระทบจากเอดส์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าชนกลุ่มน้อย----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กยากจน917-26
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากำพร้า----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด841958
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กเร่ร่อน----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าผลกระทบจากเอดส์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าชนกลุ่มน้อย----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กยากจน840957
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากำพร้า----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1840-58
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กเร่ร่อน----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าผลกระทบจากเอดส์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าชนกลุ่มน้อย----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กยากจน1840-58
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากำพร้า----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด165643115
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กเร่ร่อน----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าผลกระทบจากเอดส์----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าชนกลุ่มน้อย----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กยากจน165543114
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากำพร้า----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1749-66
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กเร่ร่อน----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าผลกระทบจากเอดส์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าชนกลุ่มน้อย----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กยากจน1749-66
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากำพร้า----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด622-28
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กเร่ร่อน----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าผลกระทบจากเอดส์----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าชนกลุ่มน้อย----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กยากจน622-28
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ากำพร้า----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-64-64
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กเร่ร่อน----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ผลกระทบจากเอดส์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ชนกลุ่มน้อย----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กยากจน-64-64
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กำพร้า----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด727-34
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กเร่ร่อน----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ผลกระทบจากเอดส์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ชนกลุ่มน้อย----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กยากจน727-34
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กำพร้า----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4612558229
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กเร่ร่อน----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ผลกระทบจากเอดส์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ชนกลุ่มน้อย----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กยากจน4612557228
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กำพร้า--11
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด218634141
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กเร่ร่อน----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ผลกระทบจากเอดส์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ชนกลุ่มน้อย----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กยากจน218634141
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กำพร้า----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1974-93
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กเร่ร่อน----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ผลกระทบจากเอดส์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ชนกลุ่มน้อย----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กยากจน1974-93
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กำพร้า----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1458-72
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กเร่ร่อน----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ผลกระทบจากเอดส์----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ชนกลุ่มน้อย----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กยากจน1458-72
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กำพร้า----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2614353222
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กเร่ร่อน----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ผลกระทบจากเอดส์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ชนกลุ่มน้อย----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กยากจน2614353222
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กำพร้า----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1552-67
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกทอดทิ้ง-1-1
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กเร่ร่อน----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำผลกระทบจากเอดส์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำชนกลุ่มน้อย----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กยากจน1551-66
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกำพร้า----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2695-121
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กเร่ร่อน----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำผลกระทบจากเอดส์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำชนกลุ่มน้อย----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กยากจน2695-121
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกำพร้า----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2560-85
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กเร่ร่อน----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำผลกระทบจากเอดส์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำชนกลุ่มน้อย----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กยากจน2560-85
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกำพร้า----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3111565211
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กเร่ร่อน----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำผลกระทบจากเอดส์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำชนกลุ่มน้อย----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กยากจน3111565211
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกำพร้า----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด426-30
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กเร่ร่อน----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำผลกระทบจากเอดส์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำชนกลุ่มน้อย----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กยากจน426-30
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกำพร้า----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1028-38
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กเร่ร่อน----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำผลกระทบจากเอดส์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำชนกลุ่มน้อย----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กยากจน1028-38
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกำพร้า----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1352-65
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กเร่ร่อน----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำผลกระทบจากเอดส์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำชนกลุ่มน้อย----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กยากจน1352-65
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกำพร้า----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด621-27
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กเร่ร่อน----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำผลกระทบจากเอดส์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำชนกลุ่มน้อย----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กยากจน621-27
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำกำพร้า----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1271-83
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กเร่ร่อน----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ผลกระทบจากเอดส์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ชนกลุ่มน้อย----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กยากจน1271-83
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กำพร้า----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1969-88
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กเร่ร่อน----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ผลกระทบจากเอดส์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ชนกลุ่มน้อย----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กยากจน1969-88
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กำพร้า----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด146343120
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กเร่ร่อน----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ผลกระทบจากเอดส์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ชนกลุ่มน้อย----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กยากจน146343120
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กำพร้า----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1765-82
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กเร่ร่อน----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ผลกระทบจากเอดส์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ชนกลุ่มน้อย----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กยากจน1765-82
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กำพร้า----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด20143-163
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กเร่ร่อน----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ผลกระทบจากเอดส์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ชนกลุ่มน้อย----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กยากจน20143-163
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กำพร้า----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1244-56
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กเร่ร่อน----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ผลกระทบจากเอดส์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ชนกลุ่มน้อย----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กยากจน1244-56
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กำพร้า----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1140-51
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กเร่ร่อน----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ผลกระทบจากเอดส์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ชนกลุ่มน้อย----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กยากจน1140-51
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กำพร้า----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2112465210
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กเร่ร่อน----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ผลกระทบจากเอดส์----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ชนกลุ่มน้อย----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กยากจน2112464209
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน กำพร้า----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--11
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-16-16
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กเร่ร่อน----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ผลกระทบจากเอดส์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ชนกลุ่มน้อย----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กยากจน-16-16
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กำพร้า----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2275-97
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กเร่ร่อน----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ผลกระทบจากเอดส์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ชนกลุ่มน้อย----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กยากจน2275-97
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กำพร้า----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2810453185
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กเร่ร่อน----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ผลกระทบจากเอดส์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ชนกลุ่มน้อย----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กยากจน2810453185
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กำพร้า----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1455-69
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กเร่ร่อน----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ผลกระทบจากเอดส์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ชนกลุ่มน้อย----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กยากจน1455-69
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก กำพร้า----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด422-26
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กเร่ร่อน----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ผลกระทบจากเอดส์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ชนกลุ่มน้อย----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กยากจน312-15
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กำพร้า110-11
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด14401569
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กเร่ร่อน----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ผลกระทบจากเอดส์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ชนกลุ่มน้อย----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กยากจน14401569
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กำพร้า----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด938-47
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กเร่ร่อน----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ผลกระทบจากเอดส์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ชนกลุ่มน้อย----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กยากจน834-42
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กำพร้า-2-2
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท12-3
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด330-33
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กเร่ร่อน----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ผลกระทบจากเอดส์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ชนกลุ่มน้อย----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กยากจน330-33
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กำพร้า----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-662591
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กเร่ร่อน----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ผลกระทบจากเอดส์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ชนกลุ่มน้อย----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กยากจน-662389
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กำพร้า--22
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด309853181
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กเร่ร่อน----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ผลกระทบจากเอดส์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ชนกลุ่มน้อย----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กยากจน309853181
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค กำพร้า----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1367-80
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กเร่ร่อน----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ผลกระทบจากเอดส์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ชนกลุ่มน้อย----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กยากจน1266-78
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กำพร้า1--1
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1-1
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2161-82
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กเร่ร่อน----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ผลกระทบจากเอดส์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ชนกลุ่มน้อย----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กยากจน2061-81
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กำพร้า----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1--1
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1243-55
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กเร่ร่อน----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ผลกระทบจากเอดส์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ชนกลุ่มน้อย----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กยากจน1243-55
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กำพร้า----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1047-57
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กเร่ร่อน----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ผลกระทบจากเอดส์----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ชนกลุ่มน้อย----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กยากจน1042-52
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กำพร้า-1-1
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-4-4
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2486-110
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กเร่ร่อน----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ผลกระทบจากเอดส์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ชนกลุ่มน้อย----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กยากจน2486-110
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กำพร้า----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4412560229
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กเร่ร่อน----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ผลกระทบจากเอดส์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ชนกลุ่มน้อย----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กยากจน4412460228
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ กำพร้า-1-1
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด827-35
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กเร่ร่อน----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ผลกระทบจากเอดส์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ชนกลุ่มน้อย----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กยากจน827-35
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กำพร้า----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4093-133
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กเร่ร่อน----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ผลกระทบจากเอดส์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ชนกลุ่มน้อย----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กยากจน4093-133
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กำพร้า----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19-19
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กเร่ร่อน----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ผลกระทบจากเอดส์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ชนกลุ่มน้อย----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กยากจน-19-19
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กำพร้า----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1333-46
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กเร่ร่อน----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ผลกระทบจากเอดส์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ชนกลุ่มน้อย----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กยากจน1333-46
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กำพร้า----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2222-44
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กเร่ร่อน----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ผลกระทบจากเอดส์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ชนกลุ่มน้อย----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กยากจน2222-44
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กำพร้า----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1132-43
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กเร่ร่อน----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ผลกระทบจากเอดส์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ชนกลุ่มน้อย----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กยากจน1131-42
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กำพร้า-1-1
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด318-21
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กเร่ร่อน----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ผลกระทบจากเอดส์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ชนกลุ่มน้อย----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กยากจน317-20
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กำพร้า-1-1
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1164-75
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กเร่ร่อน----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ผลกระทบจากเอดส์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ชนกลุ่มน้อย----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กยากจน1164-75
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กำพร้า----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด116-17
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กเร่ร่อน----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ผลกระทบจากเอดส์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ชนกลุ่มน้อย----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กยากจน116-17
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กำพร้า----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กเร่ร่อน----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ผลกระทบจากเอดส์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ชนกลุ่มน้อย----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กยากจน----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กำพร้า----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด167429119
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กเร่ร่อน----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ผลกระทบจากเอดส์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ชนกลุ่มน้อย----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กยากจน167328117
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล กำพร้า-112
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3054-84
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กเร่ร่อน----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวผลกระทบจากเอดส์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวชนกลุ่มน้อย----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กยากจน3054-84
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกำพร้า----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด420-24
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กเร่ร่อน----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวผลกระทบจากเอดส์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวชนกลุ่มน้อย----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กยากจน420-24
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกำพร้า----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด32101-133
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กเร่ร่อน----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวผลกระทบจากเอดส์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวชนกลุ่มน้อย----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กยากจน32101-133
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกำพร้า----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1039-49
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กเร่ร่อน----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวผลกระทบจากเอดส์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวชนกลุ่มน้อย----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กยากจน1039-49
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกำพร้า----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด217536132
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กเร่ร่อน----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวผลกระทบจากเอดส์----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวชนกลุ่มน้อย----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กยากจน217536132
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกำพร้า----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด236338124
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กถูกทอดทิ้ง----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กเร่ร่อน----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวผลกระทบจากเอดส์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวชนกลุ่มน้อย----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กยากจน236338124
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวกำพร้า----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1566-81
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กเร่ร่อน----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ผลกระทบจากเอดส์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ชนกลุ่มน้อย----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กยากจน1566-81
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กำพร้า----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด856-64
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กเร่ร่อน----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ผลกระทบจากเอดส์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ชนกลุ่มน้อย----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กยากจน856-64
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กำพร้า----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด725-32
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กเร่ร่อน----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ผลกระทบจากเอดส์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ชนกลุ่มน้อย----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กยากจน725-32
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กำพร้า----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1849-67
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กเร่ร่อน----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ผลกระทบจากเอดส์----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ชนกลุ่มน้อย----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กยากจน1849-67
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กำพร้า----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด41165137343
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กเร่ร่อน----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ผลกระทบจากเอดส์----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ชนกลุ่มน้อย----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กยากจน41165137343
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา กำพร้า----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2067-87
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กเร่ร่อน----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ผลกระทบจากเอดส์----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ชนกลุ่มน้อย----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กยากจน2067-87
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4กำพร้า----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด526-31
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กเร่ร่อน----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ผลกระทบจากเอดส์----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ชนกลุ่มน้อย----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กยากจน526-31
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4กำพร้า----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-26-26
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กเร่ร่อน----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ผลกระทบจากเอดส์----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ชนกลุ่มน้อย----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กยากจน-26-26
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4กำพร้า----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด664-70
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กเร่ร่อน----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ผลกระทบจากเอดส์----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ชนกลุ่มน้อย----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กยากจน664-70
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2กำพร้า----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4312041204
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กเร่ร่อน----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ผลกระทบจากเอดส์----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ชนกลุ่มน้อย----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กยากจน4312041204
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2กำพร้า----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด40111-151
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กเร่ร่อน----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ผลกระทบจากเอดส์----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ชนกลุ่มน้อย----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กยากจน40111-151
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2กำพร้า----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-52-52
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กเร่ร่อน----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ผลกระทบจากเอดส์----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ชนกลุ่มน้อย----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กยากจน-52-52
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2กำพร้า----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด34125-159
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กเร่ร่อน----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ผลกระทบจากเอดส์----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ชนกลุ่มน้อย----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กยากจน32119-151
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2กำพร้า----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท26-8
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1142-53
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กเร่ร่อน----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ผลกระทบจากเอดส์----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ชนกลุ่มน้อย----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กยากจน1142-53
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2กำพร้า----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3050-80
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กเร่ร่อน----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ผลกระทบจากเอดส์----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ชนกลุ่มน้อย----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กยากจน3050-80
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3กำพร้า----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4714054241
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กเร่ร่อน----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ผลกระทบจากเอดส์----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ชนกลุ่มน้อย----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กยากจน4714054241
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3กำพร้า----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด98830127
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กเร่ร่อน----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ผลกระทบจากเอดส์----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ชนกลุ่มน้อย----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กยากจน98828125
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3กำพร้า--22
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด186520103
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กเร่ร่อน----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ผลกระทบจากเอดส์----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ชนกลุ่มน้อย----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กยากจน186520103
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3กำพร้า----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด733-40
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กเร่ร่อน----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ผลกระทบจากเอดส์----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ชนกลุ่มน้อย----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กยากจน733-40
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3กำพร้า----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด951-60
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กเร่ร่อน----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ผลกระทบจากเอดส์----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ชนกลุ่มน้อย----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กยากจน951-60
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3กำพร้า----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1861-79
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กเร่ร่อน----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ผลกระทบจากเอดส์----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ชนกลุ่มน้อย----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กยากจน1861-79
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3กำพร้า----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด319856185
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กเร่ร่อน----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ผลกระทบจากเอดส์----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ชนกลุ่มน้อย----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กยากจน319856185
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3กำพร้า----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1840-58
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กเร่ร่อน----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ผลกระทบจากเอดส์----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ชนกลุ่มน้อย----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กยากจน1840-58
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3กำพร้า----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4523692
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กเร่ร่อน----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ผลกระทบจากเอดส์----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ชนกลุ่มน้อย----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กยากจน4513388
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1กำพร้า-134
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด54268-322
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กเร่ร่อน----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ผลกระทบจากเอดส์----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ชนกลุ่มน้อย----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กยากจน54268-322
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1กำพร้า----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด216535121
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กเร่ร่อน----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ผลกระทบจากเอดส์----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ชนกลุ่มน้อย----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กยากจน216535121
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1กำพร้า----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด245628108
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กเร่ร่อน----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ผลกระทบจากเอดส์----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ชนกลุ่มน้อย----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กยากจน245628108
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1กำพร้า----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3720795339
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กเร่ร่อน----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ผลกระทบจากเอดส์----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ชนกลุ่มน้อย----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กยากจน3620795338
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1กำพร้า----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1--1
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1561-76
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กเร่ร่อน----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ผลกระทบจากเอดส์----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ชนกลุ่มน้อย----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กยากจน1561-76
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1กำพร้า----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2267-89
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กเร่ร่อน----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ผลกระทบจากเอดส์----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ชนกลุ่มน้อย----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กยากจน2267-89
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4กำพร้า----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1846-64
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กเร่ร่อน----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ผลกระทบจากเอดส์----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ชนกลุ่มน้อย----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กยากจน1746-63
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4กำพร้า1--1
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3614177254
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กเร่ร่อน----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ผลกระทบจากเอดส์----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ชนกลุ่มน้อย----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กยากจน3614177254
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4กำพร้า----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3911542196
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กเร่ร่อน----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ผลกระทบจากเอดส์----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ชนกลุ่มน้อย----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กยากจน3911542196
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4กำพร้า----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2813048206
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กเร่ร่อน----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ผลกระทบจากเอดส์----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ชนกลุ่มน้อย----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กยากจน2813048206
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4กำพร้า----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด105381-486
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กเร่ร่อน----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ผลกระทบจากเอดส์----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ชนกลุ่มน้อย----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กยากจน105380-485
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1กำพร้า-1-1
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1223-35
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กเร่ร่อน----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ผลกระทบจากเอดส์----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ชนกลุ่มน้อย----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กยากจน1222-34
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1กำพร้า-1-1
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด56337105
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กถูกทอดทิ้ง----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1เด็กเร่ร่อน----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ผลกระทบจากเอดส์----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ชนกลุ่มน้อย----