จำนวนนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,82016,1743,26024,254
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์7621,6271902,579
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์4941,2021491,845
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24364877968
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์5702,8236724,065
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์6082,0485623,218
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2801,2282811,789
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3,48811,7242,39817,610
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3,71812,9242,54919,191
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2,92910,3762,04915,354
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด641-47
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์16-7
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์533-38
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์535-40
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์530-35
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด923-32
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์33-6
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์615-21
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์921-30
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์615-21
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด298329141
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์53210
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์45211
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1214
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์417324
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2518
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2215
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์206324107
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์237326122
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์17572397
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด5514462261
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1224541
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1110324
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์39315
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์612624
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์312318
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37-10
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3710851196
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4112256219
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3010248180
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด2161-82
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์59-14
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์27-9
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์310-13
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1342-55
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1846-64
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1137-48
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด1958-77
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์46-10
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์49-13
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1143-54
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1852-70
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1040-50
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด3599-134
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์210-12
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์917-26
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์310-13
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37-10
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2680-106
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3079-109
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2468-92
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด25109-134
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์510-15
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์422-26
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์115-16
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์110-11
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2185-106
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1984-103
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1670-86
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด-8-8
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-7-7
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-7-7
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-7-7
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด2690-116
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์713-20
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์129-21
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์46-10
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-14-14
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1963-82
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1475-89
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1157-68
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1147-58
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-8-8
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์27-9
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1033-43
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์936-45
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์829-37
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1167-78
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9-9
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1053-63
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์958-67
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์847-55
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด27102-129
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1115-26
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์326-29
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์113-14
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1580-95
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2471-95
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1364-77
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด524-29
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1--1
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26-8
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์218-20
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์521-26
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์216-18
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2065-85
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์49-13
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์36-9
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์46-10
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1350-63
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1554-69
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1147-58
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด151671-822
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1469-83
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์835-43
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์423-27
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์23112-135
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2492-116
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1251-63
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์114490-604
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์119544-663
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์98437-535
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด197754150
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์5201843
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4202044
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3141431
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์145336103
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์145734105
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์12473089
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด629-35
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์521-26
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์523-28
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์419-23
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด423-27
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์18-9
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์211-13
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์219-21
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์210-12
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด168427127
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์417627
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์419-23
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์111-12
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-7714
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-347
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-347
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์12601486
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์12622397
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์9521475
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด113-14
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-10-10
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์111-12
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-10-10
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1546-61
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์26-8
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9-9
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1331-44
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1537-52
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1329-42
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1443-57
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์66-12
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์831-39
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1433-47
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์824-32
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด116645122
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์26-8
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2417
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1111123
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17614
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-538
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์8493491
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์85538101
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์7453082
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด1342-55
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์47-11
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์929-38
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1135-46
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์827-35
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด3111348192
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์44311
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์4329
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3328
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์4201337
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์215926
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19414
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์238932144
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์259537157
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์218327131
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2564-89
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์43-7
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์63-9
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์33-6
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์216-18
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1945-64
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1856-74
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1644-60
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด4012938207
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์617-23
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2619
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์532946
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์824436
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์417223
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์298029138
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์309933162
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์257226123
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด1034-44
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์25-7
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์627-33
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์729-36
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์324-27
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2055-75
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์55-10
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์112-13
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1438-52
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1747-64
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1336-49
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด3053-83
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์91-10
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์11-2
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์31-4
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2051-71
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2648-74
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1747-64
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด4010545190
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์513321
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์64-10
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์31-4
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์715830
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์59620
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์47213
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์287734139
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์299239160
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์257230127
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด-28-28
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-22-22
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-23-23
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-20-20
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด1035-45
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์32-5
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์45-9
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์32-5
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์727-34
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์628-34
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์624-30
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด299041160
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์3418
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3429
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2--2
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์216725
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์315321
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8210
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์247033127
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์237136130
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์205930109
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2910742178
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-13114
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-14216
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์5191337
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์251421
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14813
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์247528127
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์278826141
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์236720110
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด277519121
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1539
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์312-15
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์310215
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์23581697
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์236217102
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์21521487
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด349950183
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์69318
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1337
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1326
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2151734
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2111124
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7714
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์267530131
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์318536152
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์247125120
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด1050-60
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์412-16
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์49-13
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์45-9
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์631-37
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์634-40
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์625-31
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด3514665246
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์5271143
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์836852
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์322631
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์4261040
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27413
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์269344163
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2510353181
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์207838136
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด1745-62
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์211-13
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1429-43
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1640-56
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1427-41
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2063-83
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์415-19
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์49-13
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์45-9
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1644-60
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1651-67
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1639-55
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด15411773
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1214
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2--2
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์212620
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26311
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1427
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์12271049
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์11351460
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1025944
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด21103-124
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์412-16
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-12-12
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์216-18
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์315-18
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1575-90
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1876-94
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1261-73
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด824-32
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์25-7
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์53-8
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์616-22
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์319-22
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์113-14
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด4311343199
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์410115
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-9110
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-617
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์9211242
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17191147
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์812626
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์308230142
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์268531142
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์217225118
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด2071-91
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์34-7
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์45-9
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1663-79
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1559-74
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1356-69
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด205867145
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2529
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2248
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์715729
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์381122
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25310
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์113858107
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์154852115
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์10344690
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1429-43
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์23-5
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1120-31
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1221-33
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1118-29
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2167-88
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์35-8
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์315-18
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์310-13
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27-9
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1547-62
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1653-69
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1443-57
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด636-42
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์15-6
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์329-32
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์529-34
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์327-30
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1049-59
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์110-11
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์932-41
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1040-50
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์929-38
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด129460-589
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1830-48
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์714-21
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์512-17
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1696-112
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1773-90
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์835-43
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์95334-429
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์105373-478
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์84294-378
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด329-32
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์220-22
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์225-27
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์120-21
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด39121-160
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์88-16
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18-9
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์722-29
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์718-25
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์410-14
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2491-115
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3195-126
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2177-98
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด3012846204
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์38213
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18-9
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์615627
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์512926
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์35210
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2110538164
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2410837169
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์199431144
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด1646-62
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์411-15
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์317-20
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์28-10
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1129-40
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1327-40
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1020-30
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1635-51
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์67-13
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์922-31
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1429-43
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์822-30
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด195135105
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์111113
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์37-10
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16-7
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16310
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16512
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-415
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์17343182
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15383083
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์14312772
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1843-61
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์25-7
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์48-12
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์47-11
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์35-8
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1230-42
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1435-49
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1127-38
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1749-66
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์64-10
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์112-13
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1033-43
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1639-55
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1030-40
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด188354155
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-10515
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-426
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-224
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์5201237
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์514726
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์413421
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์135337103
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์136545123
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์12503496
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1161-72
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์110-11
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์110-11
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์941-50
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1053-63
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์940-49
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด389030158
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์513422
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์213217
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1225
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์315422
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์126624
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1539
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์306222114
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์247122117
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์19511989
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1863-81
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์39-12
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์310-13
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1244-56
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1653-69
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1141-52
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1117-28
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์21-3
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21-3
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์812-20
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์814-22
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์611-17
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด941959
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์54110
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์19212
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1719
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1517
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์328637
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์730845
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์224632
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1842-60
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์21-3
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1534-49
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1533-48
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1428-42
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด175743117
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์115319
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-8816
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์36514
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-235
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์16453596
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์13363584
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์12303072
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1849-67
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27-9
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1538-53
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1439-53
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1232-44
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด625-31
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์417-21
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์416-20
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์415-19
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด3283-115
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1213-25
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์29-11
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์410-14
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์45-9
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1660-76
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2669-95
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1254-66
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด1032-42
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์35-8
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์724-31
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์623-29
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์420-24
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด5119878327
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2721654
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์45817
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์45413
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2451865
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์10381260
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์221629
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2213254208
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3715558250
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1511544174
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด239839160
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์123125
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1629
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-213
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์314825
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์124732
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18413
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์196130110
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์216830119
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์18442688
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด1976-95
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์105-15
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์218-20
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29-11
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์753-60
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1563-78
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์647-53
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด1458-72
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์86-14
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์36-9
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์32-5
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์548-53
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1147-58
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์542-47
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2914954232
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์918229
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-9211
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์3281243
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์924639
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์314421
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1710340160
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2011646182
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์129036138
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1552-67
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์32-5
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์311-14
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37-10
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์939-48
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1241-53
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์835-43
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด28109-137
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์27-9
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์58-13
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์614-20
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์413-17
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2088-108
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1988-107
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1577-92
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด2860-88
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์113-14
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์75-12
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์39-12
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19-10
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2438-62
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2046-66
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1735-52
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด3112266219
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์413421
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์28-10
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2231439
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3161130
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29516
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์258648159
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์269855179
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์227642140
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด527-32
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์311-14
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์215-17
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์322-25
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์115-16
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1130-41
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์24-6
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26-8
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์720-27
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์725-32
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์617-23
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1352-65
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-12-12
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1337-50
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1248-60
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1236-48
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด622-28
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์517-22
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์517-22
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์513-18
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1374-87
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์39-12
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์218-20
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์213-15
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์847-55
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1056-66
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์839-47
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1969-88
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์59-14
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์25-7
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1255-67
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1559-74
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1151-62
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด156343121
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1124
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-516
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--11
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1211537
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-131326
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-11920
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์13412680
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15452989
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์13342269
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1866-84
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์211-13
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์112-13
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1543-58
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1653-69
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1440-54
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด22190-212
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์225-27
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์543-48
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์334-37
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์320-23
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์15122-137
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์19152-171
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15108-123
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1964-83
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์23-5
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์417-21
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์212-14
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1344-57
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1549-64
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1339-52
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1141-52
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์212-14
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์314-17
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29-11
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์925-34
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์825-33
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์820-28
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด2513570230
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์17513
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-549
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-426
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์7441566
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1321649
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์125733
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์178450151
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์249850172
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์177639132
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด216-18
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์211-13
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์214-16
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์210-12
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด2490-114
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์65-11
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์326-29
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์518-23
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์213-15
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1559-74
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1870-88
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1253-65
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด3110453188
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์58316
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์26210
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2518
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์624939
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์225734
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์215320
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์207241133
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์277344144
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์206136117
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด1455-69
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์46-10
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์55-10
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์946-55
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์849-57
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์643-49
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด725-32
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์21-3
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์23-5
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์321-24
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์720-27
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์318-21
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด4211360215
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์912-21
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์77-14
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์54-9
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1201738
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2131126
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-9716
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์328143156
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์339349175
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์287439141
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1552-67
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์29-11
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9-9
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1334-47
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1442-56
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1232-44
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1537-52
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1527-42
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1532-47
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1525-40
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด2910039168
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์216220
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1528
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1315
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์224935
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3121025
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8311
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์256028113
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์258327135
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์22542197
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด5115669276
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์314118
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์27-9
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์10412172
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์6301652
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4271041
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3810147186
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4311953215
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์359641172
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด48122-170
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์714-21
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์318-21
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์611-17
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3890-128
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์41106-147
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3383-116
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2398-121
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์59-14
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์59-14
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34-7
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์112-13
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์112-13
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1777-94
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1777-94
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1568-83
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2662-88
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์114-15
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35-8
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์314-17
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์59-14
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1244-56
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1848-66
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1138-49
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด1850-68
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์313-16
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์46-10
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1433-47
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1239-51
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1028-38
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2696-122
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์110-11
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16-7
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์224-26
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์216-18
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์29-11
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2362-85
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2374-97
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2354-77
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด4512560230
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์74314
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13812
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1225
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-25429
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1229344
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-15318
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์389653187
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์329349174
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์268147154
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด827-35
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์33-6
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์718-25
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์521-26
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์517-22
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด4094-134
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์418-22
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18-9
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์517-22
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1211-23
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37-10
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3159-90
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2775-102
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2154-75
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด-20-20
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-14-14
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-16-16
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-13-13
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1334-47
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์36-9
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์33-6
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21-3
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1025-35
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1029-39
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์922-31
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด2223-45
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์21-3
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์65-11
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์137-20
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์63-9
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1417-31
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์916-25
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์713-20
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1340-53
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์210-12
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์58-13
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27-9
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1025-35
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์729-36
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์723-30
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1031-41
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์921-30
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์925-34
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์818-26
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1172-83
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์218-20
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์214-16
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์110-11
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์851-59
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์956-65
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์745-52
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1224-36
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์35-8
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์64-10
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2--2
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์915-24
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์518-23
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์511-16
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด208129130
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-819
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-415
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-213
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์515828
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์612927
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38617
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์15582093
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์14651998
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์12521781
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด3054-84
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1014-24
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์108-18
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์68-14
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1937-56
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2043-63
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1536-51
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด631-37
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18-9
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์521-26
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์521-26
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์416-20
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด33103-136
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์812-20
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์38-11
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์36-9
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์221-23
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์416-20
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10-10
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2370-93
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2679-105
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2063-83
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด3093-123
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์39-12
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์721-28
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์911-20
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์58-13
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2063-83
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2176-97
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1658-74
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด248443151
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์514423
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2518
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์3141027
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4151332
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์39416
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์165629101
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์186429111
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15501984
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด3111940190
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์110314
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-639
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-415
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์7331151
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์716730
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์412521
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์237626125
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์249730151
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์207022112
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1566-81
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์29-11
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์28-10
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์116-17
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1241-53
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1351-64
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1139-50
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1257-69
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์17-8
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-7-7
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1143-54
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1051-61
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1041-51
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด828-36
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์617-23
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์720-27
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์613-19
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1852-70
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์314-17
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์66-12
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์34-7
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1435-49
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1244-56
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1132-43
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด64210209483
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์8241345
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์5121431
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์310619
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์6454596
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์8254174
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์6172346
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์50141151342
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์51173154378
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์46131125302
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด2377-100
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์727-34
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์833-41
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์717-24
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์109-19
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์101-11
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์10--10
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์641-47
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์543-48
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์525-30
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด626-32
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-9-9
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์615-21
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์422-26
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์413-17
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด926-35
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์16-7
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์816-24
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์622-28
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์616-22
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด1967-86
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์59-14
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-7-7
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์64-10
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1451-65
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1360-73
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์848-56
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด4312041204
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์719228
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์812121
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์59115
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์318930
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์518528
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18312
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์338330146
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์309035155
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์277028125
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด40112-152
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์611-17
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์67-13
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์311-14
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์313-16
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์210-12
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3190-121
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3192-123
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2685-111
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด2772-99
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์915-24
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์56-11
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์45-9
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1751-68
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2260-82
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1645-61
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด35129-164
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์822-30
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์115-16
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์113-14
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์417-21
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์214-16
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2390-113
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์32100-132
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2379-102
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด1346-59
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์77-14
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์28-10
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์11-2
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์538-43
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1036-46
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์530-35
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด47178-225
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์159-24
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์123-24
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์220-22
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์31146-177
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์44153-197
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์30130-160
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด5115864273
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1725244
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์118-19
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์54-9
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์316322
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์88622
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์35-8
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3111759207
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3214258232
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2011053183
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด3914745231
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์213318
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์919331
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18211
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์520934
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์314623
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-9514
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3211433179
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2711436177
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2110031152
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด317522128
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์114-15
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์211417
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37212
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-314
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์28501896
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์266320109
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์24461787
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด833-41
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์67-13
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์65-11
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์54-9
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์222-24
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์224-26
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์119-20
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด1758-75
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์27-9
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26-8
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์44-8
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1345-58
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1152-63
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1040-50
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด1962-81
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์49-13
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์19-10
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์66-12
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1444-58
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1350-63
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์937-46
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด5511157223
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1416232
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์912526
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์67215
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2121226
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16512
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-538
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์398343165
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์459347185
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์357738150
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนทั้งหมด1840-58
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์65-11
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1212-24
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์65-11
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9-9
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1226-38
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์627-33
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์619-25
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด106949128
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์27413
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์27312
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์213823
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6410
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-325
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์6493792
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์85642106
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์6423280
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด210709-919
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1623-39
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1657-73
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์58-13
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2047-67
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3943-82
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1220-32
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์174639-813
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์155609-764
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์137570-707
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด237236131
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์55414
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3519
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3317
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์312722
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์111517
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-819
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์15552595
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์195630105
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์14502185
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด286331122
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์52310
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์610218
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3227
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์47213
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14712
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-123
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์19542699
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์21492292
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15432179
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด3720795339
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1017532
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์712322
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์47213
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์3461362
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-251136
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-18624
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2414477245
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3017081281
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2113371225
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนทั้งหมด1569-84
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์510-15
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์110-11
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์949-58
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1156-67
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์743-50
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด2381-104
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์36-9
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์210-12
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์24-6
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26-8
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19-10
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1869-87
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2062-82
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1757-74
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด2953-82
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์310-13
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2540-65
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2742-69
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2436-60
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด3614577258
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์913830
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์721-28
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์311-14
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์422531
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1131731
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19414
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2311064197
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2811160199
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์199752168
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด3911948206
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1618
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1315
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์--11
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์11211244
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์619934
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์511319
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์279235154
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์329738167
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์258129135
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด3414456234
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์715325
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์27110
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1517
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2281040
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3231339
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์213520
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2510143169
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2911442185
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์238935147
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด113451-564
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1328-41
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์720-27
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์58-13
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1193-104
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1172-83
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์846-54
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์89330-419
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์95359-454
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์84292-376
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด1328-41
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2--2
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2--2
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-9-9
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1119-30
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1021-31
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์917-26
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด147241127
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-10111
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์113-14
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-8-8
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์314825
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1111224
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17513
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์11483291
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์12482989
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์10392574
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด1746-63
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์18-9
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18-9
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์45-9
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1233-45
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1436-50
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1129-40
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด62212127401
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์616729
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์312419
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35412
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์4403478
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์8253063
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1161633
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์5215686294
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5117593319
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4514072257
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด1340-53
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์54-9
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์732-39
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1032-42
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์630-36
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด279466187
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์47718
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์53816
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2259
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2171231
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1111527
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8614
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์217047138
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์218043144
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์186635119
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด5511252219
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1415433
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1427
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1315
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์4171031
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์313925
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26513
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์378038155
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์519541187
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์367233141
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด3489-123
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์514-19
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์141-15
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์212-14
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18-9
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2763-90
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1980-99
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1559-74
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด2459-83
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์18-9
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35-8
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2244-66
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2148-69
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2039-59
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด325533120
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์24-6
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-336
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์4121026
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16411
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-549
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์26392388
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์314626103
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์25372082
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนทั้งหมด5515463272
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์68620
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์67316
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3317
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1019837
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์5161334
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์55616
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3912749215
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์4413147222
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3611240188
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด309851179
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์76215
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์110112
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์3181031
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์312823
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26311
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์207439133
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์267642144
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์196333115
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด436-40
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์18-9
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์322-25
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์430-34
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์322-25
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนทั้งหมด378647170
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์814628
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16310
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1539
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2211437
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์310922
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์18413
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์275127105
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์337035138
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์25482295
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด2896112236
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์49215
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์47617
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์3429
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์3152947
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2141834
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์181423
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์217281174
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์227588185
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์196375157
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด1952-71
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์610-16
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์28-10
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1342-55
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1742-59
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1335-48
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด2691-117
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์91-10
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1919-38
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์81-9
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์426-30
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์124-25
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์19-10
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1364-77
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์648-54
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์335-38
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด2152-73
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์84-12
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์410-14
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์45-9
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์938-47
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1642-58
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์735-42
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด928-37
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์35-8
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์22-4
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์64-10
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21-3
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์421-25
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์321-24
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์118-19
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด5611957232
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์321832
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21151046
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์19818
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์823738
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์412420
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27211
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์457542162
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์319243166
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์246538127
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด2596-121
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์35-8
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34-7
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์417-21
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์616-22
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1874-92
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1676-92
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1264-76
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนทั้งหมด1842-60
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์51-6
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์311-14
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์77-14
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1030-40
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1133-44
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์527-32
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด413-17
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์24-6
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์29-11
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์310-13
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์28-10
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด1134-45
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์72-9
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์12-3
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21-3
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์330-33
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์929-38
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์226-28
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด36102-138
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์56-11
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์75-12
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์33-6
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์323-26
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์224-26
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-15-15
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2873-101
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2773-100
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2362-85
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด4213528205
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์514221
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์616123
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์37111
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์3241138
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์215-17
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์110-11
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์349715146
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3410427165
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์308315128
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด1464-78
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์27-9
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35-8
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์210-12
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27-9
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1047-57
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์952-61
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์840-48
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด5414465263
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1312126
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์136322
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์76114
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์6231645
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3201235
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์213621
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3510948192
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3811850206
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2810240170
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด3190-121
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์212-14
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์68-14
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์511-16
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์610-16
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์36-9
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2467-91
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1972-91
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1660-76
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนทั้งหมด3411536185
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์29213
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์911121
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์5311147
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2281141
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์118423
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์277523125
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์237624123
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์19591593
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----


เลชที่ 505 ตำบลเกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
Version 2020.07