จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด41,7854312,220
ความพิการทางการมองเห็น-437
ความพิการทางการได้ยิน1315
ความพิการทางสติปัญญา1291848
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-25530
ความพิการทางการเรียนรู้11,6133902,004
ความพิการทางการพูดและภาษา-18220
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-639
ความพิการทางการออทิสติก128231
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-59766
อื่นๆ----
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการมองเห็น----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการได้ยิน----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางสติปัญญา----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการออทิสติก----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการมองเห็น----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการได้ยิน----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางสติปัญญา----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการออทิสติก----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนพิการทั้งหมด-11516
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการมองเห็น----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการได้ยิน----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางสติปัญญา----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการเรียนรู้-11213
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการออทิสติก----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน--33
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนพิการทั้งหมด-81523
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการมองเห็น----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการได้ยิน----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางสติปัญญา-112
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการเรียนรู้-71421
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการออทิสติก----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการมองเห็น----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการได้ยิน----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางสติปัญญา----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการเรียนรู้----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการออทิสติก----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการมองเห็น----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการได้ยิน----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางสติปัญญา----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการออทิสติก----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการมองเห็น----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการได้ยิน----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางสติปัญญา----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการมองเห็น----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการได้ยิน----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางสติปัญญา----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการออทิสติก----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อื่นๆ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ ข้อมูลผิดปกติ----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ อายุนอกเกณฑ์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการมองเห็น----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการได้ยิน----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางสติปัญญา----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการออทิสติก----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนพิการทั้งหมด-18-18
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการมองเห็น----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการได้ยิน----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางสติปัญญา----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพูดและภาษา-3-3
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการออทิสติก----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการมองเห็น----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการได้ยิน----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางสติปัญญา----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการออทิสติก----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนพิการทั้งหมด115-16
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการมองเห็น----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการได้ยิน----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางสติปัญญา----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการเรียนรู้115-16
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการออทิสติก----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการมองเห็น----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการได้ยิน----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางสติปัญญา----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการเรียนรู้-10-10
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพูดและภาษา----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการมองเห็น----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการได้ยิน----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางสติปัญญา----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพูดและภาษา----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการออทิสติก----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการมองเห็น----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการได้ยิน----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางสติปัญญา----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการเรียนรู้-12-12
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพูดและภาษา----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการออทิสติก----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนพิการทั้งหมด-46-46
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการมองเห็น----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการได้ยิน----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางสติปัญญา----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการเรียนรู้-41-41
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพูดและภาษา-2-2
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการออทิสติก----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนพิการทั้งหมด-7310
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการมองเห็น----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการได้ยิน----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางสติปัญญา-112
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการร่างกายและสุขภาพ-112
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการเรียนรู้-415
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการออทิสติก----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการมองเห็น----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการได้ยิน----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางสติปัญญา----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการออทิสติก----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการมองเห็น----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการได้ยิน----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางสติปัญญา----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการออทิสติก----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนพิการทั้งหมด-426
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการมองเห็น----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการได้ยิน----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางสติปัญญา----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการเรียนรู้-426
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการออทิสติก----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการมองเห็น----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการได้ยิน----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางสติปัญญา----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการเรียนรู้----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการออทิสติก----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการมองเห็น----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการได้ยิน----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางสติปัญญา----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการเรียนรู้----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการออทิสติก----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการมองเห็น----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการได้ยิน----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางสติปัญญา----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนพิการทั้งหมด-8412
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการมองเห็น----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการได้ยิน----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางสติปัญญา----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการเรียนรู้-8412
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการออทิสติก----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อื่นๆ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน ข้อมูลผิดปกติ----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน อายุนอกเกณฑ์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการมองเห็น----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการได้ยิน----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางสติปัญญา----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการเรียนรู้----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการออทิสติก----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนพิการทั้งหมด-6410
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการมองเห็น----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการได้ยิน----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางสติปัญญา----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการเรียนรู้-538
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการมองเห็น----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการได้ยิน----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางสติปัญญา----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการเรียนรู้-9-9
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพูดและภาษา----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการออทิสติก----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนพิการทั้งหมด-314
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการมองเห็น----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการได้ยิน----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางสติปัญญา----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการออทิสติก----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อื่นๆ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ ข้อมูลผิดปกติ----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ อายุนอกเกณฑ์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการมองเห็น----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการได้ยิน----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางสติปัญญา----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการเรียนรู้-8-8
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพูดและภาษา----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการออทิสติก----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการมองเห็น----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการได้ยิน----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางสติปัญญา----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการเรียนรู้-7-7
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพูดและภาษา----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการออทิสติก----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการมองเห็น----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการได้ยิน----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางสติปัญญา----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพูดและภาษา----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการออทิสติก----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนพิการทั้งหมด-111223
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการมองเห็น----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการได้ยิน----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการเรียนรู้-101222
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพูดและภาษา----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการออทิสติก----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอื่นๆ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุข้อมูลผิดปกติ----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุอายุนอกเกณฑ์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการมองเห็น----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการได้ยิน----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางสติปัญญา----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการออทิสติก----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการมองเห็น----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการได้ยิน----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางสติปัญญา----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการออทิสติก----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนพิการทั้งหมด-17926
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการมองเห็น----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการได้ยิน----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางสติปัญญา----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการเรียนรู้-16925
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนพิการทั้งหมด-26733
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการมองเห็น----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการได้ยิน----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางสติปัญญา----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการเรียนรู้-26733
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการออทิสติก----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนพิการทั้งหมด-14418
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการมองเห็น----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการได้ยิน----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางสติปัญญา----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการเรียนรู้-14418
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการออทิสติก----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนพิการทั้งหมด-201333
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการมองเห็น----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการได้ยิน----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางสติปัญญา----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการเรียนรู้-201232
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการออทิสติก----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการมองเห็น----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการได้ยิน----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางสติปัญญา----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการออทิสติก----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนพิการทั้งหมด-221032
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการมองเห็น----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการได้ยิน----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางสติปัญญา----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการเรียนรู้-221032
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการออทิสติก----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-7-7
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-4-4
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการมองเห็น----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการได้ยิน----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางสติปัญญา----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการออทิสติก----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-14-14
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-13-13
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-14620
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-14620
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-8-8
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-21113
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-11112
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการมองเห็น----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการได้ยิน----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางสติปัญญา----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการเรียนรู้-4-4
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพูดและภาษา----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการออทิสติก----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการมองเห็น----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการได้ยิน----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางสติปัญญา----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการออทิสติก----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อื่นๆ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์ข้อมูลผิดปกติ----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์อายุนอกเกณฑ์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการมองเห็น----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการได้ยิน----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางสติปัญญา----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพูดและภาษา----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการออทิสติก----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการมองเห็น----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการได้ยิน----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางสติปัญญา----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการเรียนรู้-4-4
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการออทิสติก----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนพิการทั้งหมด-30-30
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการมองเห็น-1-1
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการได้ยิน----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางสติปัญญา----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการเรียนรู้-27-27
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพูดและภาษา-2-2
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการออทิสติก----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-11-11
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-24226
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น--11
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-22123
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการมองเห็น----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการได้ยิน----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางสติปัญญา----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพูดและภาษา----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการออทิสติก----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอื่นๆ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามข้อมูลผิดปกติ----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามอายุนอกเกณฑ์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการมองเห็น----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการได้ยิน----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางสติปัญญา----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการเรียนรู้-9-9
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพูดและภาษา----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการออทิสติก----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนพิการทั้งหมด-10313
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการมองเห็น----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการได้ยิน----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการร่างกายและสุขภาพ-112
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการเรียนรู้-8210
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพูดและภาษา----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการออทิสติก----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการมองเห็น----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการได้ยิน----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางสติปัญญา----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพูดและภาษา----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการออทิสติก----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการมองเห็น----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการได้ยิน----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางสติปัญญา----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพูดและภาษา----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการออทิสติก----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนพิการทั้งหมด-271744
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการมองเห็น----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการได้ยิน----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางสติปัญญา----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการเรียนรู้-271744
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพูดและภาษา----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการออทิสติก----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอื่นๆ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางข้อมูลผิดปกติ----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางอายุนอกเกณฑ์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการมองเห็น----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการได้ยิน----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางสติปัญญา----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการออทิสติก----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนพิการทั้งหมด-325
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการมองเห็น----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการได้ยิน----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางสติปัญญา--11
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการเรียนรู้-213
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนพิการทั้งหมด----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการมองเห็น----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการได้ยิน----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางสติปัญญา----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการเรียนรู้----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพูดและภาษา----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการออทิสติก----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการมองเห็น----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการได้ยิน----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางสติปัญญา----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการเรียนรู้----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพูดและภาษา----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการออทิสติก----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-7-7
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการมองเห็น----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการได้ยิน----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางสติปัญญา----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการเรียนรู้-7-7
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพูดและภาษา----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการออทิสติก----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนพิการทั้งหมด----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการมองเห็น----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการได้ยิน----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางสติปัญญา----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการเรียนรู้----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพูดและภาษา----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการออทิสติก----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนพิการทั้งหมด-538
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการมองเห็น----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการได้ยิน----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางสติปัญญา----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการเรียนรู้-336
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการออทิสติก----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการมองเห็น----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการได้ยิน----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางสติปัญญา----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการเรียนรู้-7-7
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพูดและภาษา----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการออทิสติก----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-6-6
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการมองเห็น----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการได้ยิน----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางสติปัญญา----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพูดและภาษา----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการออทิสติก----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอื่นๆ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าข้อมูลผิดปกติ----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าอายุนอกเกณฑ์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการมองเห็น----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการได้ยิน----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการเรียนรู้-14-14
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการออทิสติก----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการมองเห็น----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการได้ยิน----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางสติปัญญา-2-2
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนพิการทั้งหมด-11314
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการมองเห็น----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการได้ยิน----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางสติปัญญา-112
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการเรียนรู้-10111
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการออทิสติก----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนพิการทั้งหมด-112
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการมองเห็น----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการได้ยิน----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการเรียนรู้--11
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการออทิสติก----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการมองเห็น----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการได้ยิน----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางสติปัญญา----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการออทิสติก----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการมองเห็น----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการได้ยิน----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการเรียนรู้----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการออทิสติก----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนพิการทั้งหมด-16-16
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการมองเห็น----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการได้ยิน----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการมองเห็น----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการได้ยิน----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางสติปัญญา----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการเรียนรู้-5-5
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพูดและภาษา----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการออทิสติก----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนพิการทั้งหมด-28-28
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการมองเห็น----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการได้ยิน----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางสติปัญญา----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการเรียนรู้-25-25
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพูดและภาษา----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการออทิสติก----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการมองเห็น----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการได้ยิน----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางสติปัญญา----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการเรียนรู้-12-12
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพูดและภาษา----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการออทิสติก----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนพิการทั้งหมด-171431
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการมองเห็น----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการได้ยิน----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางสติปัญญา----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการเรียนรู้-151429
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการออทิสติก----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการมองเห็น----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการได้ยิน----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางสติปัญญา----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพูดและภาษา----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการมองเห็น----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการได้ยิน----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางสติปัญญา----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการเรียนรู้-4-4
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพูดและภาษา----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการออทิสติก----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการมองเห็น----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการได้ยิน----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางสติปัญญา----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการเรียนรู้-15-15
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพูดและภาษา----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการออทิสติก----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการมองเห็น----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการได้ยิน----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางสติปัญญา----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพูดและภาษา----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการออทิสติก----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอื่นๆ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำข้อมูลผิดปกติ----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำอายุนอกเกณฑ์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการมองเห็น----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการได้ยิน----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางสติปัญญา----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการเรียนรู้----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการมองเห็น----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการได้ยิน----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางสติปัญญา----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการเรียนรู้-13-13
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการออทิสติก----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนพิการทั้งหมด-101020
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการมองเห็น----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการได้ยิน----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางสติปัญญา----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการเรียนรู้-81018
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการออทิสติก----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการมองเห็น----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการได้ยิน----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางสติปัญญา----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการออทิสติก----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนพิการทั้งหมด-29-29
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการมองเห็น----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการได้ยิน----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางสติปัญญา----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการเรียนรู้-29-29
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการออทิสติก----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการมองเห็น----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการได้ยิน----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางสติปัญญา----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการมองเห็น----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการได้ยิน----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางสติปัญญา----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการออทิสติก----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนพิการทั้งหมด-17522
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการมองเห็น----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการได้ยิน----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางสติปัญญา----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการเรียนรู้-15520
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อื่นๆ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน ข้อมูลผิดปกติ----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน อายุนอกเกณฑ์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการมองเห็น----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการได้ยิน----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางสติปัญญา----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการออทิสติก----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการมองเห็น----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการได้ยิน----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางสติปัญญา----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการออทิสติก----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการมองเห็น----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการได้ยิน----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางสติปัญญา----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการเรียนรู้-10-10
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการออทิสติก----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการมองเห็น----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการได้ยิน----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางสติปัญญา----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการออทิสติก----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อื่นๆ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก ข้อมูลผิดปกติ----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก อายุนอกเกณฑ์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการมองเห็น----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการได้ยิน----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนพิการทั้งหมด-16420
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการมองเห็น----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการได้ยิน-1-1
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางสติปัญญา----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการเรียนรู้-15419
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการออทิสติก----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการมองเห็น----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการได้ยิน----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางสติปัญญา----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการออทิสติก----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการมองเห็น----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการได้ยิน----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางสติปัญญา----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการเรียนรู้----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการออทิสติก----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนพิการทั้งหมด-14519
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการมองเห็น----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการได้ยิน----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางสติปัญญา----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการเรียนรู้-14519
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการออทิสติก----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนพิการทั้งหมด-13821
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการมองเห็น----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการได้ยิน----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางสติปัญญา----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการเรียนรู้-11819
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการออทิสติก-2-2
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อื่นๆ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค ข้อมูลผิดปกติ----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค อายุนอกเกณฑ์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการมองเห็น----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการได้ยิน----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางสติปัญญา----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการออทิสติก----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการมองเห็น----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการได้ยิน----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางสติปัญญา----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการออทิสติก----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการมองเห็น----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการได้ยิน----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางสติปัญญา----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการเรียนรู้----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการออทิสติก----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการมองเห็น----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการได้ยิน----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางสติปัญญา----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการเรียนรู้----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการออทิสติก----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการมองเห็น----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการได้ยิน----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางสติปัญญา----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการเรียนรู้-12-12
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการออทิสติก----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนพิการทั้งหมด-21930
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการมองเห็น----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการได้ยิน----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางสติปัญญา----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการเรียนรู้-21930
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการออทิสติก----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อื่นๆ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ ข้อมูลผิดปกติ----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ อายุนอกเกณฑ์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการมองเห็น----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการได้ยิน----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางสติปัญญา----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการออทิสติก----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนพิการทั้งหมด-17-17
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการมองเห็น----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการได้ยิน----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางสติปัญญา----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการออทิสติก----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการมองเห็น----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการได้ยิน----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางสติปัญญา----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการออทิสติก----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการมองเห็น----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการได้ยิน----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางสติปัญญา----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการเรียนรู้----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการออทิสติก----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการมองเห็น----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการได้ยิน----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางสติปัญญา----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการออทิสติก----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการมองเห็น----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการได้ยิน----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางสติปัญญา----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการออทิสติก----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการมองเห็น----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการได้ยิน----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางสติปัญญา----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการออทิสติก----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการมองเห็น----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการได้ยิน----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางสติปัญญา----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการมองเห็น----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการได้ยิน----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางสติปัญญา----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการออทิสติก----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการมองเห็น----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการได้ยิน----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางสติปัญญา----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการเรียนรู้----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการออทิสติก----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนพิการทั้งหมด-13316
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการมองเห็น----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการได้ยิน----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางสติปัญญา----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการเรียนรู้-12315
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการออทิสติก----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อื่นๆ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล ข้อมูลผิดปกติ----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล อายุนอกเกณฑ์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการมองเห็น----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการได้ยิน----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางสติปัญญา----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพูดและภาษา----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการออทิสติก----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการมองเห็น----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการได้ยิน----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางสติปัญญา----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการเรียนรู้-7-7
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพูดและภาษา----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการออทิสติก----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนพิการทั้งหมด-17-17
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการมองเห็น----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการได้ยิน----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางสติปัญญา----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการเรียนรู้-17-17
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพูดและภาษา----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการออทิสติก----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการมองเห็น----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการได้ยิน----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางสติปัญญา----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการเรียนรู้-7-7
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการออทิสติก----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนพิการทั้งหมด-10616
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการมองเห็น----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการได้ยิน----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางสติปัญญา----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการเรียนรู้-8614
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการออทิสติก----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนพิการทั้งหมด-261036
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการมองเห็น----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการได้ยิน----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการเรียนรู้-22931
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพูดและภาษา----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการออทิสติก-314
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอื่นๆ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวข้อมูลผิดปกติ----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวอายุนอกเกณฑ์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการมองเห็น----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการได้ยิน----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางสติปัญญา----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการออทิสติก----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการมองเห็น----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการได้ยิน----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางสติปัญญา----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการออทิสติก----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการมองเห็น----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการได้ยิน----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางสติปัญญา----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการเรียนรู้----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการออทิสติก----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการมองเห็น----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการได้ยิน----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางสติปัญญา----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการออทิสติก----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนพิการทั้งหมด-371451
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการมองเห็น----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการได้ยิน----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางสติปัญญา----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการเรียนรู้-331245
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการออทิสติก-314
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อื่นๆ----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา ข้อมูลผิดปกติ----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา อายุนอกเกณฑ์----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการมองเห็น-1-1
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการได้ยิน----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางสติปัญญา----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการออทิสติก----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการมองเห็น----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการได้ยิน----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางสติปัญญา----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการออทิสติก----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการมองเห็น----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการได้ยิน----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางสติปัญญา----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการเรียนรู้----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการออทิสติก----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-24933
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางสติปัญญา-2-2
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ--22
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการเรียนรู้-22729
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020147 บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางสติปัญญา----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020148 บ้านนาตาดนาโปร่ง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางสติปัญญา----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการเรียนรู้-4-4
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020149 บ้านโคกเล้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-19-19
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการมองเห็น-2-2
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางสติปัญญา----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020150 บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางสติปัญญา----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อื่นๆ----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020151 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2อายุนอกเกณฑ์----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการมองเห็น----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการได้ยิน----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางสติปัญญา----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการเรียนรู้-15-15
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการออทิสติก----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020152 บ้านคำยาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนพิการทั้งหมด-101323
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการมองเห็น----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการได้ยิน----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางสติปัญญา----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการเรียนรู้-91221
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพูดและภาษา--11
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการออทิสติก----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020153 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนพิการทั้งหมด-21526
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการมองเห็น----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการได้ยิน----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางสติปัญญา----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการเรียนรู้-19524
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการออทิสติก----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020154 บ้านดงกลาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนพิการทั้งหมด-5712
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการมองเห็น----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการได้ยิน----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางสติปัญญา----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการเรียนรู้-5712
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการออทิสติก----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020155 บ้านคำน้อย วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการมองเห็น----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการได้ยิน----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางสติปัญญา----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการออทิสติก----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020156 บ้านคำจวง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการมองเห็น----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการได้ยิน----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางสติปัญญา----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการเรียนรู้-5-5
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการออทิสติก----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020157 ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนพิการทั้งหมด-17-17
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการมองเห็น----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการได้ยิน----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการเรียนรู้-16-16
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการออทิสติก----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020158 บ้านผาทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนพิการทั้งหมด110314
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการมองเห็น----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการได้ยิน1--1
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการเรียนรู้-8311
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการออทิสติก----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020159 คำไฮพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการมองเห็น----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการได้ยิน----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางสติปัญญา----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการเรียนรู้----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการออทิสติก----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อื่นๆ----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3ข้อมูลผิดปกติ----
41020160 บ้านวังทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3อายุนอกเกณฑ์----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-279
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการได้ยิน--11
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการเรียนรู้-268
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020161 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-48-48
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการเรียนรู้-46-46
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020162 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-251237
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางสติปัญญา-325
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการเรียนรู้-181028
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-4-4
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020163 หาญใจพิทยาคม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนพิการทั้งหมด--11
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการเรียนรู้--11
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020164 บ้านไทยสมพร วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-415
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการเรียนรู้-314
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020165 บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1นักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อื่นๆ----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020166 บ้านโนนสวาง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 1อายุนอกเกณฑ์----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการมองเห็น----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการได้ยิน----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางสติปัญญา----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการออทิสติก----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020167 หนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการมองเห็น----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการได้ยิน----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางสติปัญญา----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการเรียนรู้-11-11
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการออทิสติก----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020168 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-161430
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการมองเห็น--11
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการได้ยิน----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางสติปัญญา----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการเรียนรู้-161329
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการออทิสติก----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020169 บ้านคำโคกสูง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-221739
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการมองเห็น----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการได้ยิน----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางสติปัญญา----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการเรียนรู้-211637
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการออทิสติก----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนพิการทั้งหมด-121325
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการมองเห็น----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการได้ยิน----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางสติปัญญา----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการเรียนรู้-111324
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการออทิสติก----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อื่นๆ----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4ข้อมูลผิดปกติ----
41020171 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4อายุนอกเกณฑ์----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-54-54
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการได้ยิน-1-1
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการเรียนรู้-53-53
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020172 อนุบาลหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020173 บ้านสามเหลี่ยม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-6410
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการมองเห็น--11
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการเรียนรู้-538
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020174 บ้านหนองประเสริฐ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนพิการทั้งหมด----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการเรียนรู้----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020175 บ้านหนองหว้า หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020176 บ้านโนนเชียงค้ำ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-41115
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางสติปัญญา-189
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการเรียนรู้-336
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020177 ทับกุงประชานุกูล หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางสติปัญญา----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการเรียนรู้-9-9
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020178 บ้านหนองบัว หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-41216
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางสติปัญญา----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการเรียนรู้-31215
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020179 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-178
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางสติปัญญา----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการเรียนรู้-178
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020180 บ้านนาฝาย หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางสติปัญญา----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการเรียนรู้-8-8
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020181 บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนพิการทั้งหมด27-9
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางสติปัญญา1--1
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการเรียนรู้-7-7
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการออทิสติก1--1
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020182 บ้านทับไฮ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-426
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางสติปัญญา----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการเรียนรู้-426
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020184 บ้านท่ายม หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2นักเรียนพิการทั้งหมด-17623
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการมองเห็น----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการได้ยิน----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางสติปัญญา----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการเรียนรู้-17522
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการออทิสติก----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ความพิการทางการซ้ำซ้อน--11
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อื่นๆ----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2ข้อมูลผิดปกติ----
41020185 บ้านแสงสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 2อายุนอกเกณฑ์----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-21627
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการเรียนรู้-21627
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020186 บ้านโคกสว่าง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการได้ยิน----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางสติปัญญา----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020188 คำบอนประชาสรรค์ หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1นักเรียนพิการทั้งหมด-10313
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการมองเห็น----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการได้ยิน-1-1
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางสติปัญญา--22
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2-2
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการเรียนรู้-718
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพูดและภาษา----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการออทิสติก----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อื่นๆ----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1ข้อมูลผิดปกติ----
41020189 บ้านหนองแสง หนองแสงกลุ่มเครือข่ายหนองแสง 1อายุนอกเกณฑ์----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-268
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการมองเห็น----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการได้ยิน----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางสติปัญญา----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการเรียนรู้-268
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพูดและภาษา----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการออทิสติก----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020190 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการมองเห็น----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการได้ยิน----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางสติปัญญา----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการเรียนรู้-3-3
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพูดและภาษา----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการออทิสติก----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020191 บ้านนาม่วง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการมองเห็น----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการได้ยิน----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางสติปัญญา----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการเรียนรู้-9-9
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพูดและภาษา----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020192 บ้านโนนสา ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-13-13
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการมองเห็น----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการได้ยิน----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางสติปัญญา----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการเรียนรู้-13-13
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพูดและภาษา----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการออทิสติก----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020193 บ้านโนนแสวง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการมองเห็น----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการได้ยิน----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางสติปัญญา----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการเรียนรู้-2-2
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพูดและภาษา----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการออทิสติก----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020194 บ้านโคกสีวังแสง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-211132
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการมองเห็น----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการได้ยิน----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางสติปัญญา-2-2
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการเรียนรู้-191130
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพูดและภาษา----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการออทิสติก----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020195 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการมองเห็น----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการได้ยิน----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางสติปัญญา----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการเรียนรู้-8-8
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพูดและภาษา----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการออทิสติก----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020196 บ้านเชียงกรม ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการมองเห็น----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการได้ยิน----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางสติปัญญา----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการออทิสติก----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอื่นๆ----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงข้อมูลผิดปกติ----
41020197 บ้านโนนทรายฟอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายนาม่วงอายุนอกเกณฑ์----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการมองเห็น----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการได้ยิน----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางสติปัญญา----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพูดและภาษา----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการออทิสติก----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020198 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนพิการทั้งหมด----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการมองเห็น----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการได้ยิน----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางสติปัญญา----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการเรียนรู้----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพูดและภาษา----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการออทิสติก----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020199 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการมองเห็น----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการได้ยิน----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางสติปัญญา----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการเรียนรู้-1-1
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพูดและภาษา----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020200 บ้านสะอาดนามูล ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนพิการทั้งหมด-18422
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการมองเห็น----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการได้ยิน----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการเรียนรู้-16218
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพูดและภาษา--11
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020201 บ้านโนนสมบูรณ์ ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการมองเห็น----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการได้ยิน----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางสติปัญญา-1-1
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการเรียนรู้-11-11
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพูดและภาษา----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการออทิสติก----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020202 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนพิการทั้งหมด-312152
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการมองเห็น----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการได้ยิน----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางสติปัญญา--22
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการเรียนรู้-301949
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพูดและภาษา----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการออทิสติก-1-1
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020203 บ้านอุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการมองเห็น----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการได้ยิน----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางสติปัญญา----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการเรียนรู้-6-6
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพูดและภาษา----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการออทิสติก----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020204 บ้านโพนทอง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานนักเรียนพิการทั้งหมด-141125
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการมองเห็น----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการได้ยิน----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางสติปัญญา----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการเรียนรู้-141125
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพูดและภาษา----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการออทิสติก----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอื่นๆ----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานข้อมูลผิดปกติ----
41020205 บ้านเมืองปัง ประจักษ์ศิลปาคมกลุ่มเครือข่ายสามพาดอุ่มจานอายุนอกเกณฑ์----


เลชที่ 505 ตำบลเกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
Version 2020.07