วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


รายการปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย00004,820
ระดับประถมศึกษา000016,174
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00003,260
รวม000024,254
ห้องเรียน00001,823