วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย0000426
ระดับประถมศึกษา00001,203
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0000194
รวม00001,823