จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด641-47
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้อยกว่า 2 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 2 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 3 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 4 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 5 ปี4--4
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 6 ปี2--2
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 7 ปี-8-8
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8 ปี-5-5
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 9 ปี-5-5
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 10 ปี-4-4
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 11 ปี-9-9
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 12 ปี-10-10
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 13 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 14 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 15 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 16 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 17 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 18 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 19 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปี----
41020140 บ้านหนองท่มคำเจริญ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปีขึ้นไป----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด923-32
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้อยกว่า 2 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 2 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 3 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 4 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 5 ปี4--4
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 6 ปี51-6
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 7 ปี-5-5
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8 ปี-3-3
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 9 ปี-3-3
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 10 ปี-4-4
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 11 ปี-1-1
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 12 ปี-6-6
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 13 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 14 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 15 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 16 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 17 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 18 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 19 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปี----
41020142 บ้านโนนอำนวย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปีขึ้นไป----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด298329141
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้อยกว่า 2 ปี----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 2 ปี----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 3 ปี----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 4 ปี7--7
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 5 ปี14--14
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 6 ปี82-10
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 7 ปี-16-16
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8 ปี-18-18
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 9 ปี-17-17
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 10 ปี-9-9
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 11 ปี-11-11
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 12 ปี-10-10
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 13 ปี--66
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 14 ปี--1616
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 15 ปี--77
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 16 ปี----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 17 ปี----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 18 ปี----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 19 ปี----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปี----
41020139 สามัคคีวิทยาคาร ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปีขึ้นไป----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด5514462261
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้อยกว่า 2 ปี----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 2 ปี----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 3 ปี----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 4 ปี----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 5 ปี26--26
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 6 ปี29--29
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 7 ปี-19-19
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8 ปี-26-26
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 9 ปี-27-27
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 10 ปี-25-25
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 11 ปี-23-23
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 12 ปี-24-24
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 13 ปี--2323
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 14 ปี--2424
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 15 ปี--1212
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 16 ปี--33
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 17 ปี----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 18 ปี----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 19 ปี----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปี----
41020138 คำค้อพิทยศึกษา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปีขึ้นไป----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด2161-82
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้อยกว่า 2 ปี----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 2 ปี----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 3 ปี2--2
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 4 ปี7--7
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 5 ปี8--8
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 6 ปี43-7
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 7 ปี-6-6
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8 ปี-7-7
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 9 ปี-10-10
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 10 ปี-13-13
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 11 ปี-10-10
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 12 ปี-10-10
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 13 ปี-1-1
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 14 ปี-1-1
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 15 ปี----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 16 ปี----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 17 ปี----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 18 ปี----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 19 ปี----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปี----
41020137 บ้านคำบอน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปีขึ้นไป----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด1958-77
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้อยกว่า 2 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 2 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 3 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 4 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 5 ปี12--12
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 6 ปี72-9
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 7 ปี-11-11
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8 ปี-16-16
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 9 ปี-5-5
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 10 ปี-11-11
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 11 ปี-3-3
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 12 ปี-10-10
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 13 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 14 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 15 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 16 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 17 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 18 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 19 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปี----
41020136 บ้านโคกกลาง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปีขึ้นไป----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด3599-134
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้อยกว่า 2 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 2 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 3 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 4 ปี6--6
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 5 ปี19--19
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 6 ปี10--10
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 7 ปี-13-13
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8 ปี-17-17
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 9 ปี-17-17
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 10 ปี-16-16
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 11 ปี-21-21
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 12 ปี-15-15
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 13 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 14 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 15 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 16 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 17 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 18 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 19 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปี----
41020135 คำกุงประชานุกูล ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปีขึ้นไป----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ นักเรียนทั้งหมด25109-134
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ น้อยกว่า 2 ปี----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 2 ปี----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 3 ปี----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 4 ปี2--2
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 5 ปี12--12
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 6 ปี114-15
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 7 ปี-15-15
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 8 ปี-12-12
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 9 ปี-19-19
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 10 ปี-18-18
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 11 ปี-22-22
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 12 ปี-18-18
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 13 ปี-1-1
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 14 ปี----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 15 ปี----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 16 ปี----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 17 ปี----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 18 ปี----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 19 ปี----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปี----
41020134 คำเมยวิทยาคม ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายหัวนาคำ 20 ปีขึ้นไป----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด-8-8
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้อยกว่า 2 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 2 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 3 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 4 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 5 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 6 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 7 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 8 ปี-1-1
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 9 ปี-1-1
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 10 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 11 ปี-1-1
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 12 ปี-5-5
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 13 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 14 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 15 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 16 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 17 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 18 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 19 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปี----
41020133 บ้านป่าไร่ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปีขึ้นไป----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด2690-116
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้อยกว่า 2 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 2 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 3 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 4 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 5 ปี15--15
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 6 ปี11--11
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 7 ปี-12-12
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 8 ปี-16-16
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 9 ปี-12-12
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 10 ปี-21-21
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 11 ปี-18-18
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 12 ปี-10-10
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 13 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 14 ปี-1-1
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 15 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 16 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 17 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 18 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 19 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปี----
41020132 บ้านโคกก่อง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปีขึ้นไป----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1147-58
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้อยกว่า 2 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 2 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 3 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 4 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 5 ปี5--5
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 6 ปี6--6
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 7 ปี-8-8
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 8 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 9 ปี-9-9
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 10 ปี-11-11
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 11 ปี-10-10
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 12 ปี-9-9
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 13 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 14 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 15 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 16 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 17 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 18 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 19 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปี----
41020131 บ้านคำม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปีขึ้นไป----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1167-78
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้อยกว่า 2 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 2 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 3 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 4 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 5 ปี4--4
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 6 ปี7--7
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 7 ปี-14-14
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 8 ปี-10-10
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 9 ปี-9-9
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 10 ปี-12-12
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 11 ปี-11-11
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 12 ปี-10-10
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 13 ปี-1-1
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 14 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 15 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 16 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 17 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 18 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 19 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปี----
41020130 บ้านหนองนกเขียน ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปีขึ้นไป----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด27102-129
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้อยกว่า 2 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ2 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ3 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ4 ปี5--5
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ5 ปี11--11
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ6 ปี11--11
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ7 ปี-14-14
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ8 ปี-14-14
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ9 ปี-22-22
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ10 ปี-20-20
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ11 ปี-12-12
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ12 ปี-20-20
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ13 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ14 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ15 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ16 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ17 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ18 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ19 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปี----
41020129 บ้านกอก ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปีขึ้นไป----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด524-29
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้อยกว่า 2 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ2 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ3 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ4 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ5 ปี1--1
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ6 ปี3--3
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ7 ปี12-3
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ8 ปี-8-8
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ9 ปี-2-2
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ10 ปี-3-3
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ11 ปี-5-5
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ12 ปี-4-4
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ13 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ14 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ15 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ16 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ17 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ18 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ19 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปี----
41020128 บ้านโคกศรี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปีขึ้นไป----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2065-85
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้อยกว่า 2 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ2 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ3 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ4 ปี2--2
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ5 ปี12--12
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ6 ปี61-7
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ7 ปี-8-8
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ8 ปี-7-7
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ9 ปี-7-7
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ10 ปี-15-15
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ11 ปี-13-13
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ12 ปี-14-14
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ13 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ14 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ15 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ16 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ17 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ18 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ19 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปี----
41020126 บ้านห้วยวังปลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปีขึ้นไป----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด151671-822
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้อยกว่า 2 ปี----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ2 ปี----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ3 ปี----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ4 ปี8--8
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ5 ปี67--67
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ6 ปี768-84
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ7 ปี-84-84
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ8 ปี-107-107
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ9 ปี-128-128
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ10 ปี-122-122
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ11 ปี-108-108
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ12 ปี-111-111
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ13 ปี-2-2
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ14 ปี-1-1
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ15 ปี----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ16 ปี----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ17 ปี----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ18 ปี----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ19 ปี----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปี----
41020127 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปีขึ้นไป----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด197754150
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้อยกว่า 2 ปี----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 2 ปี----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 3 ปี----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 4 ปี----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 5 ปี6--6
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 6 ปี13--13
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 7 ปี-11-11
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 8 ปี-12-12
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 9 ปี-16-16
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 10 ปี-9-9
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 11 ปี-13-13
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 12 ปี-15217
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 13 ปี-11314
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 14 ปี--2020
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 15 ปี--1919
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 16 ปี----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 17 ปี----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 18 ปี----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 19 ปี----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปี----
41020124 บ้านโปร่ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปีขึ้นไป----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด629-35
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้อยกว่า 2 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 2 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 3 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 4 ปี3--3
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 5 ปี3--3
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 6 ปี-1-1
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 7 ปี-6-6
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 8 ปี-2-2
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 9 ปี-4-4
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 10 ปี-6-6
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 11 ปี-9-9
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 12 ปี-1-1
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 13 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 14 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 15 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 16 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 17 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 18 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 19 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปี----
41020122 บ้านสามขา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปีขึ้นไป----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด423-27
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้อยกว่า 2 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 2 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 3 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 4 ปี3--3
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 5 ปี1--1
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 6 ปี-1-1
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 7 ปี-2-2
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 8 ปี-5-5
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 9 ปี-5-5
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 10 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 11 ปี-4-4
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 12 ปี-6-6
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 13 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 14 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 15 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 16 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 17 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 18 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 19 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปี----
41020123 บ้านสมดี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปีขึ้นไป----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด168427127
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้อยกว่า 2 ปี----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 2 ปี----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 3 ปี----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 4 ปี2--2
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 5 ปี5--5
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 6 ปี96-15
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 7 ปี-11-11
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 8 ปี-18-18
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 9 ปี-8-8
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 10 ปี-16-16
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 11 ปี-15-15
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 12 ปี-10-10
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 13 ปี--88
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 14 ปี--99
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 15 ปี--1010
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 16 ปี----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 17 ปี----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 18 ปี----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 19 ปี----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปี----
41020121 บ้านห้วยผึ้ง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปีขึ้นไป----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด113-14
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้อยกว่า 2 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 2 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 3 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 4 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 5 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 6 ปี1--1
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 7 ปี-3-3
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 8 ปี-1-1
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 9 ปี-3-3
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 10 ปี-2-2
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 11 ปี-3-3
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 12 ปี-1-1
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 13 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 14 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 15 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 16 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 17 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 18 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 19 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปี----
41020120 บ้านคำดอกไม้ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปีขึ้นไป----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1546-61
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้อยกว่า 2 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 2 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 3 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 4 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 5 ปี6--6
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 6 ปี9--9
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 7 ปี-6-6
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 8 ปี-6-6
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 9 ปี-8-8
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 10 ปี-12-12
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 11 ปี-9-9
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 12 ปี-5-5
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 13 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 14 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 15 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 16 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 17 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 18 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 19 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปี----
41020119 บ้านหนองกุงปาว ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปีขึ้นไป----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด1443-57
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้อยกว่า 2 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 2 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 3 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 4 ปี1--1
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 5 ปี7--7
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 6 ปี6--6
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 7 ปี-6-6
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 8 ปี-8-8
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 9 ปี-9-9
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 10 ปี-9-9
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 11 ปี-6-6
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 12 ปี-5-5
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 13 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 14 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 15 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 16 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 17 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 18 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 19 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปี----
41020118 บ้านโคกหนองแวง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปีขึ้นไป----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน นักเรียนทั้งหมด116645122
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน น้อยกว่า 2 ปี----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 2 ปี----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 3 ปี----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 4 ปี----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 5 ปี8--8
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 6 ปี3--3
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 7 ปี-12-12
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 8 ปี-10-10
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 9 ปี-6-6
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 10 ปี-10-10
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 11 ปี-13-13
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 12 ปี-13114
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 13 ปี-279
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 14 ปี--1515
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 15 ปี--1919
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 16 ปี--33
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 17 ปี----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 18 ปี----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 19 ปี----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปี----
41020117 บ้านนายูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายนายูงนกเขียน 20 ปีขึ้นไป----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด1342-55
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้อยกว่า 2 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 2 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 3 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 4 ปี4--4
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 5 ปี3--3
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 6 ปี6--6
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 7 ปี-5-5
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 8 ปี-10-10
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 9 ปี-6-6
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 10 ปี-5-5
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 11 ปี-8-8
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 12 ปี-8-8
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 13 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 14 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 15 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 16 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 17 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 18 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 19 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปี----
41020116 บ้านป่าหวาย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปีขึ้นไป----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด3111348192
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้อยกว่า 2 ปี----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 2 ปี----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 3 ปี----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 4 ปี----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 5 ปี21--21
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 6 ปี101-11
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 7 ปี-24-24
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 8 ปี-18-18
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 9 ปี-15-15
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 10 ปี-14-14
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 11 ปี-20-20
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 12 ปี-21122
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 13 ปี--1919
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 14 ปี--1818
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 15 ปี--1010
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 16 ปี----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 17 ปี----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 18 ปี----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 19 ปี----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปี----
41020115 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปีขึ้นไป----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2564-89
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้อยกว่า 2 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ2 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ3 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ4 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ5 ปี13--13
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ6 ปี12--12
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ7 ปี-7-7
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ8 ปี-14-14
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ9 ปี-14-14
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ10 ปี-7-7
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ11 ปี-10-10
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ12 ปี-12-12
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ13 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ14 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ15 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ16 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ17 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ18 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ19 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปี----
41020112 บ้านโนนม่วง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปีขึ้นไป----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ นักเรียนทั้งหมด4012938207
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ น้อยกว่า 2 ปี----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 2 ปี----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 3 ปี----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 4 ปี5--5
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 5 ปี16--16
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 6 ปี191-20
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 7 ปี-21-21
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 8 ปี-18-18
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 9 ปี-17-17
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 10 ปี-25-25
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 11 ปี-29-29
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 12 ปี-18119
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 13 ปี--1010
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 14 ปี--1515
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 15 ปี--1212
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 16 ปี----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 17 ปี----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 18 ปี----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 19 ปี----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปี----
41020114 บ้านกุดนาค้อ ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายโปร่งตาดทองฯ 20 ปีขึ้นไป----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด1034-44
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้อยกว่า 2 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ2 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ3 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ4 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ5 ปี5--5
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ6 ปี5--5
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ7 ปี-5-5
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ8 ปี-5-5
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ9 ปี-6-6
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ10 ปี-8-8
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ11 ปี-8-8
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ12 ปี-2-2
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ13 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ14 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ15 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ16 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ17 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ18 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ19 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปี----
41020111 บ้านดูนเลา ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปีขึ้นไป----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด2055-75
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้อยกว่า 2 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ2 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ3 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ4 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ5 ปี8--8
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ6 ปี12--12
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ7 ปี-10-10
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ8 ปี-5-5
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ9 ปี-9-9
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ10 ปี-9-9
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ11 ปี-8-8
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ12 ปี-14-14
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ13 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ14 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ15 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ16 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ17 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ18 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ19 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปี----
41020109 บ้านโคกน้อย ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปีขึ้นไป----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด3053-83
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้อยกว่า 2 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ2 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ3 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ4 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ5 ปี17--17
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ6 ปี131-14
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ7 ปี-7-7
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ8 ปี-15-15
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ9 ปี-10-10
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ10 ปี-6-6
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ11 ปี-7-7
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ12 ปี-7-7
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ13 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ14 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ15 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ16 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ17 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ18 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ19 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปี----
41020108 บ้านโนนสูง ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปีขึ้นไป----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุนักเรียนทั้งหมด4010545190
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุน้อยกว่า 2 ปี----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ2 ปี----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ3 ปี----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ4 ปี1--1
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ5 ปี26--26
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ6 ปี13--13
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ7 ปี-13-13
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ8 ปี-18-18
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ9 ปี-21-21
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ10 ปี-19-19
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ11 ปี-16-16
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ12 ปี-18-18
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ13 ปี--1717
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ14 ปี--1818
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ15 ปี--1010
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ16 ปี----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ17 ปี----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ18 ปี----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ19 ปี----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปี----
41020107 ชุมชนจำปี ศรีธาตุกลุ่มเครือข่ายจำปีศรีธาตุ20 ปีขึ้นไป----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด-28-28
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้อยกว่า 2 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์2 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์3 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์4 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์5 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์6 ปี-1-1
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์7 ปี-2-2
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์8 ปี-2-2
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์9 ปี-2-2
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์10 ปี-6-6
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์11 ปี-5-5
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12 ปี-10-10
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์13 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์14 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์16 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์19 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปี----
41020105 โนนจำปาประชาสรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปีขึ้นไป----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด1035-45
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้อยกว่า 2 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์2 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์3 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์4 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์5 ปี4--4
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์6 ปี6--6
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์7 ปี-6-6
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์8 ปี-6-6
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์9 ปี-4-4
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์10 ปี-4-4
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์11 ปี-6-6
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12 ปี-9-9
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์13 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์14 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์16 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์19 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปี----
41020106 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปีขึ้นไป----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด299041160
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้อยกว่า 2 ปี----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์2 ปี----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์3 ปี----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์4 ปี2--2
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์5 ปี13--13
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์6 ปี14--14
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์7 ปี-18-18
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์8 ปี-17-17
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์9 ปี-13-13
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์10 ปี-17-17
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์11 ปี-19-19
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12 ปี-617
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์13 ปี--1515
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์14 ปี--1616
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15 ปี--99
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์16 ปี----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17 ปี----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18 ปี----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์19 ปี----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปี----
41020104 บ้านโนนทองคำเจริญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปีขึ้นไป----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2910742178
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้อยกว่า 2 ปี----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์2 ปี----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์3 ปี----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์4 ปี----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์5 ปี13--13
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์6 ปี16--16
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์7 ปี-7-7
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์8 ปี-17-17
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์9 ปี-25-25
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์10 ปี-18-18
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์11 ปี-20-20
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12 ปี-20121
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์13 ปี--1515
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์14 ปี--1414
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15 ปี--1212
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์16 ปี----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17 ปี----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18 ปี----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์19 ปี----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปี----
41020103 บ้านนาเหล่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปีขึ้นไป----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด277519121
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้อยกว่า 2 ปี----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์2 ปี----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์3 ปี----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์4 ปี4--4
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์5 ปี9--9
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์6 ปี143-17
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์7 ปี-12-12
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์8 ปี-11-11
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์9 ปี-12-12
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์10 ปี-7-7
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์11 ปี-18-18
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12 ปี-12-12
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์13 ปี--77
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์14 ปี--55
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15 ปี--77
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์16 ปี----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17 ปี----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18 ปี----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์19 ปี----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปี----
41020102 บ้านหนองกุง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปีขึ้นไป----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด349950183
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้อยกว่า 2 ปี----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์2 ปี----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์3 ปี----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์4 ปี----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์5 ปี17--17
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์6 ปี17--17
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์7 ปี-15-15
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์8 ปี-11-11
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์9 ปี-23-23
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์10 ปี-20-20
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์11 ปี-18-18
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12 ปี-11-11
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์13 ปี-11314
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์14 ปี--2424
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15 ปี--1313
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์16 ปี----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17 ปี----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18 ปี----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์19 ปี----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปี----
41020101 ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปีขึ้นไป----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด1050-60
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้อยกว่า 2 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์2 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์3 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์4 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์5 ปี6--6
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์6 ปี4--4
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์7 ปี-5-5
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์8 ปี-12-12
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์9 ปี-6-6
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์10 ปี-8-8
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์11 ปี-6-6
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12 ปี-13-13
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์13 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์14 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์16 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์19 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปี----
41020099 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปีขึ้นไป----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด3514665246
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้อยกว่า 2 ปี----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์2 ปี----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์3 ปี----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์4 ปี1--1
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์5 ปี20--20
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์6 ปี141-15
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์7 ปี-18-18
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์8 ปี-28-28
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์9 ปี-24-24
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์10 ปี-29-29
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์11 ปี-27-27
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12 ปี-18-18
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์13 ปี-13031
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์14 ปี--1919
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15 ปี--1616
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์16 ปี----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17 ปี----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18 ปี----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์19 ปี----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปี----
41020100 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปีขึ้นไป----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด1745-62
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี6--6
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี11--11
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี-6-6
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-9-9
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-6-6
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-10-10
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-9-9
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-5-5
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020097 บ้านบะยาว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2063-83
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้อยกว่า 2 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์2 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์3 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์4 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์5 ปี9--9
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์6 ปี11--11
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์7 ปี-14-14
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์8 ปี-8-8
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์9 ปี-8-8
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์10 ปี-10-10
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์11 ปี-14-14
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12 ปี-9-9
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์13 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์14 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์16 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์19 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปี----
41020098 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปีขึ้นไป----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด15411773
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี1--1
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี8--8
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี6--6
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี-7-7
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-7-7
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-11-11
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-7-7
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-5-5
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-4-4
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี--77
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี--77
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี--22
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี--11
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020096 บ้านหนองโก โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด21103-124
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี9--9
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี11--11
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี118-19
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-23-23
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-18-18
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-11-11
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-20-20
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-12-12
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี-1-1
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020095 บ้านกระเบื้องโนนทิง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด824-32
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี6--6
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี2--2
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี-4-4
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-6-6
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-4-4
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-3-3
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-3-3
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-4-4
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020094 บ้านโคกล่าม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด4311343199
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี6--6
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี20--20
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี17--17
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี-18-18
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-28-28
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-19-19
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-14-14
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-19-19
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-15116
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี--1616
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี--1010
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี--1616
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020093 บ้านกุดขนวน โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด2071-91
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี1--1
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี10--10
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี97-16
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี-9-9
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-8-8
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-14-14
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-14-14
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-10-10
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-9-9
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020092 บ้านโนนสำราญ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด205867145
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี2--2
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี9--9
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี9--9
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี-11-11
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-8-8
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-6-6
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-8-8
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-10-10
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-15722
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี--1818
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี--2121
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี--2121
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020091 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1429-43
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้อยกว่า 2 ปี----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง2 ปี----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3 ปี2--2
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง4 ปี4--4
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง5 ปี6--6
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง6 ปี2--2
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง7 ปี-3-3
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง8 ปี-8-8
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง9 ปี-6-6
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง10 ปี-1-1
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง11 ปี-8-8
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง12 ปี-3-3
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง13 ปี----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง14 ปี----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง15 ปี----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง16 ปี----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง17 ปี----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง18 ปี----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง19 ปี----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปี----
41020089 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปีขึ้นไป----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์นักเรียนทั้งหมด2167-88
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์น้อยกว่า 2 ปี----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์2 ปี----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์3 ปี----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์4 ปี7--7
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์5 ปี9--9
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์6 ปี52-7
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์7 ปี-12-12
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์8 ปี-7-7
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์9 ปี-13-13
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์10 ปี-9-9
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์11 ปี-10-10
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์12 ปี-13-13
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์13 ปี-1-1
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์14 ปี----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์15 ปี----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์16 ปี----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์17 ปี----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์18 ปี----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์19 ปี----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปี----
41020088 บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดหนองโพธิ์20 ปีขึ้นไป----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด636-42
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้อยกว่า 2 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง2 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง4 ปี1--1
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง5 ปี3--3
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง6 ปี21-3
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง7 ปี-4-4
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง8 ปี-3-3
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง9 ปี-4-4
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง10 ปี-7-7
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง11 ปี-9-9
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง12 ปี-8-8
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง13 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง14 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง15 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง16 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง17 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง18 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง19 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปี----
41020087 บ้านม่วงเฒ่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปีขึ้นไป----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1049-59
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้อยกว่า 2 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง2 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง4 ปี2--2
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง5 ปี6--6
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง6 ปี24-6
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง7 ปี-8-8
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง8 ปี-5-5
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง9 ปี-4-4
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง10 ปี-9-9
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง11 ปี-6-6
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง12 ปี-13-13
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง13 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง14 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง15 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง16 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง17 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง18 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง19 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปี----
41020086 บ้านหัวฝาย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปีขึ้นไป----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด129460-589
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้อยกว่า 2 ปี----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง2 ปี----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3 ปี2--2
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง4 ปี29--29
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง5 ปี51--51
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง6 ปี4714-61
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง7 ปี-69-69
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง8 ปี-90-90
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง9 ปี-83-83
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง10 ปี-82-82
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง11 ปี-66-66
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง12 ปี-55-55
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง13 ปี-1-1
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง14 ปี----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง15 ปี----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง16 ปี----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง17 ปี----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง18 ปี----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง19 ปี----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปี----
41020085 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปีขึ้นไป----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด329-32
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี1--1
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี2--2
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี-5-5
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-7-7
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-7-7
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-2-2
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-5-5
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-3-3
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020084 บ้านค้อน้อย โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด39121-160
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี9--9
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี19--19
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี114-15
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี-16-16
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-20-20
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-22-22
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-24-24
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-20-20
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-15-15
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020083 บ้านทมนางาม โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด3012846204
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี5--5
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี14--14
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี116-17
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี-23-23
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-17-17
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-20-20
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-16-16
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-24-24
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-22224
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี--1414
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี--1818
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี--1212
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020082 ชุมชนทมป่าข่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามนักเรียนทั้งหมด1646-62
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางามน้อยกว่า 2 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม2 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม3 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม4 ปี2--2
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม5 ปี7--7
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม6 ปี74-11
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม7 ปี-6-6
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม8 ปี-8-8
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม9 ปี-4-4
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม10 ปี-8-8
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม11 ปี-9-9
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม12 ปี-7-7
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม13 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม14 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม15 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม16 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม17 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม18 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม19 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปี----
41020081 บ้านหาดสถาพร โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายบุ่งแก้วทมนางาม20 ปีขึ้นไป----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1635-51
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้อยกว่า 2 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง2 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง4 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง5 ปี7--7
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง6 ปี91-10
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง7 ปี-3-3
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง8 ปี-6-6
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง9 ปี-11-11
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง10 ปี-3-3
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง11 ปี-9-9
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง12 ปี-2-2
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง13 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง14 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง15 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง16 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง17 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง18 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง19 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปี----
41020079 บ้านโคกสง่า โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปีขึ้นไป----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด195135105
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้อยกว่า 2 ปี----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง2 ปี----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3 ปี----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง4 ปี6--6
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง5 ปี8--8
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง6 ปี51-6
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง7 ปี-4-4
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง8 ปี-8-8
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง9 ปี-10-10
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง10 ปี-13-13
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง11 ปี-12-12
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง12 ปี-314
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง13 ปี--1212
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง14 ปี--1414
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง15 ปี--77
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง16 ปี--11
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง17 ปี----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง18 ปี----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง19 ปี----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปี----
41020080 บ้านม่วงดง โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปีขึ้นไป----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1843-61
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้อยกว่า 2 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง2 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง4 ปี4--4
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง5 ปี4--4
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง6 ปี10--10
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง7 ปี-5-5
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง8 ปี-12-12
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง9 ปี-9-9
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง10 ปี-9-9
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง11 ปี-6-6
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง12 ปี-2-2
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง13 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง14 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง15 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง16 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง17 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง18 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง19 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปี----
41020077 บ้านหนองแสงแสงแก้ว โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปีขึ้นไป----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด1749-66
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้อยกว่า 2 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง2 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง4 ปี6--6
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง5 ปี2--2
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง6 ปี91-10
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง7 ปี-2-2
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง8 ปี-9-9
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง9 ปี-9-9
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง10 ปี-8-8
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง11 ปี-11-11
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง12 ปี-9-9
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง13 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง14 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง15 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง16 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง17 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง18 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง19 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปี----
41020076 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปีขึ้นไป----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางนักเรียนทั้งหมด188354155
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลางน้อยกว่า 2 ปี----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง2 ปี----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง3 ปี----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง4 ปี2--2
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง5 ปี12--12
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง6 ปี42-6
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง7 ปี-7-7
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง8 ปี-14-14
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง9 ปี-13-13
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง10 ปี-16-16
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง11 ปี-17-17
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง12 ปี-14216
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง13 ปี--2121
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง14 ปี--2020
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง15 ปี--1111
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง16 ปี----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง17 ปี----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง18 ปี----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง19 ปี----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปี----
41020075 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดกลุ่มเครือข่ายโนนสะอาดโคกกลาง20 ปีขึ้นไป----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1161-72
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้อยกว่า 2 ปี----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 2 ปี----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 3 ปี----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 4 ปี1--1
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 5 ปี7--7
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 6 ปี36-9
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 7 ปี-7-7
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 8 ปี-12-12
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 9 ปี-8-8
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 10 ปี-13-13
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 11 ปี-9-9
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 12 ปี-5-5
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 13 ปี-1-1
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 14 ปี----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 15 ปี----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 16 ปี----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 17 ปี----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 18 ปี----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 19 ปี----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปี----
41020073 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปีขึ้นไป----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด389030158
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้อยกว่า 2 ปี----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 2 ปี----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 3 ปี----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 4 ปี6--6
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 5 ปี17--17
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 6 ปี152-17
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 7 ปี-11-11
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 8 ปี-16-16
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 9 ปี-13-13
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 10 ปี-17-17
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 11 ปี-26-26
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 12 ปี-549
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 13 ปี--1313
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 14 ปี--1010
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 15 ปี--33
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 16 ปี----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 17 ปี----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 18 ปี----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 19 ปี----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปี----
41020072 บ้านห้วยเกิ้ง 'วัฒนเสรีราษฏร์บำรุง' กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปีขึ้นไป----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1863-81
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้อยกว่า 2 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า2 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า3 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า4 ปี6--6
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า5 ปี5--5
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า6 ปี72-9
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า7 ปี-14-14
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า8 ปี-9-9
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า9 ปี-11-11
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า10 ปี-5-5
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า11 ปี-12-12
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า12 ปี-10-10
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า13 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า14 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า15 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า16 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า17 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า18 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า19 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปี----
41020071 บ้านห้วยบงดงมะไฟ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปีขึ้นไป----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1117-28
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้อยกว่า 2 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า2 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า3 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า4 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า5 ปี7--7
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า6 ปี4--4
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า7 ปี-2-2
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า8 ปี-4-4
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า9 ปี-5-5
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า10 ปี-1-1
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า11 ปี-4-4
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า12 ปี-1-1
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า13 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า14 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า15 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า16 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า17 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า18 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า19 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปี----
41020070 บ้านหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปีขึ้นไป----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด941959
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้อยกว่า 2 ปี----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า2 ปี----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า3 ปี----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า4 ปี1--1
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า5 ปี6--6
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า6 ปี23-5
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า7 ปี-5-5
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า8 ปี-5-5
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า9 ปี-10-10
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า10 ปี-9-9
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า11 ปี-4-4
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า12 ปี-5-5
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า13 ปี----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า14 ปี----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า15 ปี--99
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า16 ปี----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า17 ปี----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า18 ปี----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า19 ปี----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปี----
41020068 บ้านกุดจิก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปีขึ้นไป----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1842-60
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้อยกว่า 2 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า2 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า3 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า4 ปี3--3
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า5 ปี10--10
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า6 ปี5--5
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า7 ปี-3-3
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า8 ปี-11-11
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า9 ปี-6-6
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า10 ปี-9-9
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า11 ปี-7-7
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า12 ปี-6-6
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า13 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า14 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า15 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า16 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า17 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า18 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า19 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปี----
41020069 บ้านหนองหว้า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปีขึ้นไป----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด175743117
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้อยกว่า 2 ปี----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า2 ปี----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า3 ปี----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า4 ปี4--4
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า5 ปี7--7
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า6 ปี63-9
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า7 ปี-6-6
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า8 ปี-8-8
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า9 ปี-10-10
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า10 ปี-7-7
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า11 ปี-16-16
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า12 ปี-7411
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า13 ปี--1818
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า14 ปี--1515
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า15 ปี--66
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า16 ปี----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า17 ปี----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า18 ปี----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า19 ปี----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปี----
41020067 บ้านโนนหนองม่วง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปีขึ้นไป----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด1849-67
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้อยกว่า 2 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า2 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า3 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า4 ปี2--2
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า5 ปี9--9
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า6 ปี76-13
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า7 ปี-5-5
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า8 ปี-11-11
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า9 ปี-4-4
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า10 ปี-9-9
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า11 ปี-13-13
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า12 ปี-1-1
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า13 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า14 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า15 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า16 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า17 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า18 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า19 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปี----
41020066 บ้านโนนมะข่า กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปีขึ้นไป----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้านักเรียนทั้งหมด625-31
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าน้อยกว่า 2 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า2 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า3 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า4 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า5 ปี5--5
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า6 ปี1--1
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า7 ปี-4-4
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า8 ปี-3-3
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า9 ปี-1-1
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า10 ปี-11-11
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า11 ปี-2-2
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า12 ปี-3-3
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า13 ปี-1-1
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า14 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า15 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า16 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า17 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า18 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า19 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปี----
41020065 บ้านท่าสัง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า20 ปีขึ้นไป----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด3283-115
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้อยกว่า 2 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 2 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 3 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 4 ปี2--2
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 5 ปี17--17
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 6 ปี134-17
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 7 ปี-12-12
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 8 ปี-17-17
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 9 ปี-16-16
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 10 ปี-15-15
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11 ปี-17-17
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 12 ปี-2-2
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 13 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 14 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 15 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 16 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 17 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 18 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 19 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปี----
41020064 บ้านทองอินทร์สวนมอญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปีขึ้นไป----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด1032-42
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้อยกว่า 2 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 2 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 3 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 4 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 5 ปี4--4
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 6 ปี6--6
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 7 ปี-6-6
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 8 ปี-4-4
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 9 ปี-8-8
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 10 ปี-5-5
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11 ปี-8-8
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 12 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 13 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 14 ปี-1-1
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 15 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 16 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 17 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 18 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 19 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปี----
41020063 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปีขึ้นไป----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด5119878327
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้อยกว่า 2 ปี----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 2 ปี----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 3 ปี----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 4 ปี----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 5 ปี20--20
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 6 ปี31--31
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 7 ปี-28-28
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 8 ปี-32-32
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 9 ปี-28-28
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 10 ปี-41-41
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11 ปี-24-24
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 12 ปี-45146
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 13 ปี--3232
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 14 ปี--2626
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 15 ปี--1919
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 16 ปี----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 17 ปี----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 18 ปี----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 19 ปี----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปี----
41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปีขึ้นไป----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด239839160
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้อยกว่า 2 ปี----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 2 ปี----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 3 ปี----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 4 ปี3--3
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 5 ปี9--9
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 6 ปี119-20
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 7 ปี-16-16
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 8 ปี-19-19
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 9 ปี-9-9
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 10 ปี-17-17
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11 ปี-18-18
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 12 ปี-10212
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 13 ปี--1010
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 14 ปี--1010
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 15 ปี--1717
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 16 ปี----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 17 ปี----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 18 ปี----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 19 ปี----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปี----
41020061 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปีขึ้นไป----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด1976-95
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้อยกว่า 2 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 2 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 3 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 4 ปี1--1
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 5 ปี10--10
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 6 ปี8--8
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 7 ปี-12-12
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 8 ปี-12-12
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 9 ปี-12-12
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 10 ปี-11-11
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 11 ปี-18-18
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 12 ปี-11-11
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 13 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 14 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 15 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 16 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 17 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 18 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 19 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปี----
41020059 บ้านหนองแดง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปีขึ้นไป----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด1458-72
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้อยกว่า 2 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 2 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 3 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 4 ปี2--2
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 5 ปี9--9
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 6 ปี35-8
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 7 ปี-10-10
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 8 ปี-6-6
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 9 ปี-13-13
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 10 ปี-11-11
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11 ปี-8-8
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 12 ปี-5-5
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 13 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 14 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 15 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 16 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 17 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 18 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 19 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปี----
41020060 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปีขึ้นไป----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2914954232
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้อยกว่า 2 ปี----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 2 ปี----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 3 ปี----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 4 ปี----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 5 ปี13--13
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 6 ปี15--15
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 7 ปี123-24
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 8 ปี-20-20
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 9 ปี-28-28
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 10 ปี-21-21
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 11 ปี-36-36
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 12 ปี-21-21
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 13 ปี--1717
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 14 ปี--2323
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 15 ปี--1414
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 16 ปี----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 17 ปี----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 18 ปี----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 19 ปี----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปี----
41020056 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปีขึ้นไป----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1552-67
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้อยกว่า 2 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ2 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ3 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ4 ปี2--2
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ5 ปี8--8
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ6 ปี52-7
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ7 ปี-10-10
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ8 ปี-4-4
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ9 ปี-5-5
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ10 ปี-11-11
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ11 ปี-9-9
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ12 ปี-11-11
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ13 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ14 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ15 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ16 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ17 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ18 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ19 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปี----
41020055 บ้านท่าม่วงเวียงคํา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปีขึ้นไป----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด28109-137
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้อยกว่า 2 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ2 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ3 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ4 ปี3--3
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ5 ปี10--10
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ6 ปี154-19
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ7 ปี-11-11
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ8 ปี-17-17
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ9 ปี-17-17
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ10 ปี-16-16
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ11 ปี-23-23
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ12 ปี-21-21
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ13 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ14 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ15 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ16 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ17 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ18 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ19 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปี----
41020054 บ้านท่าหนองเทา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปีขึ้นไป----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด2860-88
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้อยกว่า 2 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ2 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ3 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ4 ปี6--6
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ5 ปี10--10
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ6 ปี122-14
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ7 ปี-11-11
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ8 ปี-12-12
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ9 ปี-6-6
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ10 ปี-18-18
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ11 ปี-8-8
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ12 ปี-3-3
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ13 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ14 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ15 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ16 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ17 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ18 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ19 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปี----
41020053 บ้านนาแบก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปีขึ้นไป----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด3112266219
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้อยกว่า 2 ปี----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ2 ปี----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ3 ปี----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ4 ปี5--5
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ5 ปี11--11
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ6 ปี155-20
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ7 ปี-22-22
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ8 ปี-23-23
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ9 ปี-20-20
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ10 ปี-23-23
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ11 ปี-20-20
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ12 ปี-91221
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ13 ปี--1515
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ14 ปี--2525
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ15 ปี--1414
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ16 ปี----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ17 ปี----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ18 ปี----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ19 ปี----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปี----
41020052 บ้านหินฮาวโนนงาม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปีขึ้นไป----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด527-32
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้อยกว่า 2 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ2 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ3 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ4 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ5 ปี3--3
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ6 ปี22-4
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ7 ปี-4-4
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ8 ปี-1-1
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ9 ปี-6-6
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ10 ปี-2-2
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ11 ปี-5-5
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ12 ปี-6-6
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ13 ปี-1-1
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ14 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ15 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ16 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ17 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ18 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ19 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปี----
41020051 บ้านหินเหลิ่ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปีขึ้นไป----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1130-41
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้อยกว่า 2 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ2 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ3 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ4 ปี3--3
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ5 ปี6--6
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ6 ปี21-3
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ7 ปี-4-4
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ8 ปี-4-4
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ9 ปี-4-4
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ10 ปี-8-8
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ11 ปี-5-5
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ12 ปี-4-4
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ13 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ14 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ15 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ16 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ17 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ18 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ19 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปี----
41020050 บ้านคำไผ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปีขึ้นไป----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด1352-65
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้อยกว่า 2 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ2 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ3 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ4 ปี2--2
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ5 ปี5--5
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ6 ปี61-7
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ7 ปี-6-6
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ8 ปี-12-12
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ9 ปี-8-8
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ10 ปี-14-14
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ11 ปี-5-5
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ12 ปี-6-6
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ13 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ14 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ15 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ16 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ17 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ18 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ19 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปี----
41020049 บ้านโนนเห็นวังชัย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปีขึ้นไป----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำนักเรียนทั้งหมด622-28
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำน้อยกว่า 2 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ2 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ3 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ4 ปี1--1
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ5 ปี3--3
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ6 ปี2--2
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ7 ปี-2-2
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ8 ปี-4-4
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ9 ปี-4-4
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ10 ปี-5-5
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ11 ปี-3-3
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ12 ปี-4-4
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ13 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ14 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ15 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ16 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ17 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ18 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ19 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปี----
41020048 บ้านสวนมอนคำ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเวียงคำ20 ปีขึ้นไป----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1374-87
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้อยกว่า 2 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 2 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 3 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 4 ปี3--3
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 5 ปี9--9
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 6 ปี1--1
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 7 ปี-15-15
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 8 ปี-6-6
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 9 ปี-13-13
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 10 ปี-18-18
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 11 ปี-17-17
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 12 ปี-5-5
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 13 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 14 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 15 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 16 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 17 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 18 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 19 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปี----
41020047 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปีขึ้นไป----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1969-88
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้อยกว่า 2 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 2 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 3 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 4 ปี3--3
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 5 ปี8--8
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 6 ปี86-14
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 7 ปี-4-4
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 8 ปี-11-11
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 9 ปี-23-23
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 10 ปี-8-8
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 11 ปี-9-9
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 12 ปี-8-8
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 13 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 14 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 15 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 16 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 17 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 18 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 19 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปี----
41020046 บ้านผือ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปีขึ้นไป----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด156343121
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้อยกว่า 2 ปี----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 2 ปี----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 3 ปี----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 4 ปี4--4
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 5 ปี7--7
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 6 ปี43-7
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 7 ปี-11-11
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 8 ปี-7-7
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 9 ปี-11-11
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 10 ปี-11-11
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 11 ปี-13-13
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 12 ปี-729
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 13 ปี--99
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 14 ปี--2323
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 15 ปี--88
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 16 ปี--11
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 17 ปี----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 18 ปี----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 19 ปี----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปี----
41020045 บ้านวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปีขึ้นไป----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1866-84
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้อยกว่า 2 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 2 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 3 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 4 ปี4--4
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 5 ปี11--11
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 6 ปี35-8
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 7 ปี-11-11
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 8 ปี-14-14
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 9 ปี-7-7
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 10 ปี-7-7
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 11 ปี-10-10
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 12 ปี-12-12
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 13 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 14 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 15 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 16 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 17 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 18 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 19 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปี----
41020042 บ้านคำเจริญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปีขึ้นไป----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด22190-212
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้อยกว่า 2 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 2 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 3 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 4 ปี3--3
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 5 ปี5--5
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 6 ปี143-17
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 7 ปี-31-31
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 8 ปี-29-29
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 9 ปี-36-36
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 10 ปี-32-32
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 11 ปี-35-35
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 12 ปี-24-24
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 13 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 14 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 15 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 16 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 17 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 18 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 19 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปี----
41020044 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปีขึ้นไป----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1964-83
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้อยกว่า 2 ปี----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 2 ปี----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 3 ปี----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 4 ปี4--4
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 5 ปี7--7
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 6 ปี82-10
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 7 ปี-8-8
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 8 ปี-7-7
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 9 ปี-14-14
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 10 ปี-10-10
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 11 ปี-10-10
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 12 ปี-11-11
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 13 ปี-2-2
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 14 ปี----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 15 ปี----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 16 ปี----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 17 ปี----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 18 ปี----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 19 ปี----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปี----
41020041 บ้านพันดอน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปีขึ้นไป----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด1141-52
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้อยกว่า 2 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 2 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 3 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 4 ปี2--2
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 5 ปี6--6
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 6 ปี32-5
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 7 ปี-9-9
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 8 ปี-3-3
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 9 ปี-9-9
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 10 ปี-8-8
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 11 ปี-5-5
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 12 ปี-5-5
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 13 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 14 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 15 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 16 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 17 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 18 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 19 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปี----
41020040 บ้านกงพาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปีขึ้นไป----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน นักเรียนทั้งหมด2513570230
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน น้อยกว่า 2 ปี----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 2 ปี----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 3 ปี----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 4 ปี2--2
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 5 ปี14--14
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 6 ปี86-14
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 7 ปี119-20
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 8 ปี-22-22
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 9 ปี-25-25
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 10 ปี-22-22
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 11 ปี-29-29
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 12 ปี-12820
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 13 ปี--1515
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 14 ปี--3030
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 15 ปี--1515
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 16 ปี--11
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 17 ปี--11
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 18 ปี----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 19 ปี----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปี----
41020039 อนุบาลกุมภวาปี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายพันดอน 20 ปีขึ้นไป----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด216-18
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้อยกว่า 2 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 2 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 3 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 4 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 5 ปี2--2
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 6 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 7 ปี-3-3
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 8 ปี-4-4
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 9 ปี-3-3
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 10 ปี-1-1
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 12 ปี-5-5
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 13 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 14 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 15 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 16 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 17 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 18 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 19 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปี----
41020038 บ้านดงเรือง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปีขึ้นไป----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด2490-114
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้อยกว่า 2 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 2 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 3 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 4 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 5 ปี8--8
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 6 ปี15--15
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 7 ปี117-18
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 8 ปี-9-9
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 9 ปี-17-17
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 10 ปี-12-12
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11 ปี-14-14
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 12 ปี-21-21
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 13 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 14 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 15 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 16 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 17 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 18 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 19 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปี----
41020037 บ้านสี่แจ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปีขึ้นไป----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด3110453188
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้อยกว่า 2 ปี----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 2 ปี----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 3 ปี----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 4 ปี3--3
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 5 ปี11--11
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 6 ปี17--17
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 7 ปี-16-16
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 8 ปี-19-19
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 9 ปี-14-14
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 10 ปี-23-23
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11 ปี-20-20
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 12 ปี-11516
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 13 ปี-12021
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 14 ปี--2222
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 15 ปี--66
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 16 ปี----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 17 ปี----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 18 ปี----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 19 ปี----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปี----
41020036 บ้านนาดีสร้างบง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปีขึ้นไป----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก นักเรียนทั้งหมด1455-69
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก น้อยกว่า 2 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 2 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 3 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 4 ปี2--2
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 5 ปี6--6
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 6 ปี65-11
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 7 ปี-5-5
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 8 ปี-12-12
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 9 ปี-8-8
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 10 ปี-10-10
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 11 ปี-12-12
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 12 ปี-3-3
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 13 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 14 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 15 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 16 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 17 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 18 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 19 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปี----
41020035 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก 20 ปีขึ้นไป----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด725-32
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้อยกว่า 2 ปี----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 2 ปี----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 3 ปี----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 4 ปี2--2
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 5 ปี3--3
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 6 ปี2--2
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 7 ปี-1-1
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 8 ปี-6-6
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 9 ปี-7-7
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 10 ปี-3-3
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 11 ปี-5-5
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 12 ปี-2-2
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 13 ปี-1-1
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 14 ปี----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 15 ปี----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 16 ปี----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 17 ปี----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 18 ปี----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 19 ปี----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปี----
41020034 บ้านเกิ้งน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปีขึ้นไป----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด4211360215
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้อยกว่า 2 ปี----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 2 ปี----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 3 ปี----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 4 ปี7--7
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 5 ปี24--24
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 6 ปี113-14
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 7 ปี-16-16
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 8 ปี-23-23
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 9 ปี-18-18
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 10 ปี-20-20
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 11 ปี-18-18
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 12 ปี-15621
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 13 ปี--1515
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 14 ปี--2323
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 15 ปี--1616
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 16 ปี----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 17 ปี----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 18 ปี----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 19 ปี----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปี----
41020033 บ้านดงน้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปีขึ้นไป----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1552-67
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้อยกว่า 2 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 2 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 3 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 4 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 5 ปี8--8
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 6 ปี74-11
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 7 ปี-12-12
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 8 ปี-5-5
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 9 ปี-14-14
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 10 ปี-5-5
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 11 ปี-6-6
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 12 ปี-5-5
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 13 ปี-1-1
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 14 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 15 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 16 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 17 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 18 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 19 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปี----
41020031 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปีขึ้นไป----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด1537-52
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้อยกว่า 2 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 2 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 3 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 4 ปี3--3
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 5 ปี9--9
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 6 ปี33-6
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 7 ปี-4-4
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 8 ปี-5-5
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 9 ปี-6-6
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 10 ปี-12-12
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 11 ปี-7-7
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 12 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 13 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 14 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 15 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 16 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 17 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 18 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 19 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปี----
41020032 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปีขึ้นไป----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด2910039168
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้อยกว่า 2 ปี----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 2 ปี----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 3 ปี----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 4 ปี6--6
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 5 ปี15--15
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 6 ปี84-12
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 7 ปี-13-13
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 8 ปี-21-21
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 9 ปี-17-17
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 10 ปี-13-13
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 11 ปี-15-15
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 12 ปี-17320
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 13 ปี--1313
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 14 ปี--1616
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 15 ปี--66
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 16 ปี--11
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 17 ปี----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 18 ปี----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 19 ปี----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปี----
41020030 บ้านบุ่งหมากลาน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปีขึ้นไป----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค นักเรียนทั้งหมด5115669276
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค น้อยกว่า 2 ปี----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 2 ปี----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 3 ปี----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 4 ปี5--5
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 5 ปี28--28
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 6 ปี187-25
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 7 ปี-29-29
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 8 ปี-15-15
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 9 ปี-23-23
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 10 ปี-30-30
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 11 ปี-32-32
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 12 ปี-191534
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 13 ปี--1717
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 14 ปี-11718
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 15 ปี--2020
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 16 ปี----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 17 ปี----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 18 ปี----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 19 ปี----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปี----
41020029 บ้านปะโค กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายห้วยเกิ้งปะโค 20 ปีขึ้นไป----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด48122-170
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้อยกว่า 2 ปี----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 2 ปี----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 3 ปี8--8
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 4 ปี12--12
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 5 ปี16--16
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 6 ปี125-17
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 7 ปี-15-15
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 8 ปี-20-20
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 9 ปี-16-16
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 10 ปี-32-32
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 11 ปี-20-20
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 12 ปี-14-14
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 13 ปี----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 14 ปี----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 15 ปี----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 16 ปี----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 17 ปี----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 18 ปี----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 19 ปี----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปี----
41020027 บ้านกุดยาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปีขึ้นไป----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2398-121
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้อยกว่า 2 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 2 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 3 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 4 ปี6--6
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 5 ปี8--8
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 6 ปี9--9
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 7 ปี-20-20
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 8 ปี-17-17
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 9 ปี-11-11
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 10 ปี-22-22
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 11 ปี-21-21
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 12 ปี-7-7
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 13 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 14 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 15 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 16 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 17 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 18 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 19 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปี----
41020028 บ้านสวรรค์ราษฎร์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปีขึ้นไป----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2662-88
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้อยกว่า 2 ปี----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 2 ปี----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 3 ปี3--3
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 4 ปี8--8
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 5 ปี9--9
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 6 ปี63-9
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 7 ปี-6-6
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 8 ปี-9-9
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 9 ปี-7-7
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 10 ปี-13-13
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 11 ปี-13-13
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 12 ปี-11-11
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 13 ปี----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 14 ปี----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 15 ปี----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 16 ปี----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 17 ปี----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 18 ปี----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 19 ปี----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปี----
41020026 บ้านนาเพ็ญ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปีขึ้นไป----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด1850-68
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้อยกว่า 2 ปี----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 2 ปี----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 3 ปี2--2
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 4 ปี8--8
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 5 ปี4--4
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 6 ปี44-8
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 7 ปี-7-7
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 8 ปี-6-6
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 9 ปี-8-8
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 10 ปี-11-11
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 11 ปี-6-6
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 12 ปี-7-7
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 13 ปี----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 14 ปี-1-1
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 15 ปี----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 16 ปี----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 17 ปี----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 18 ปี----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 19 ปี----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปี----
41020024 บ้านท่าแร่ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปีขึ้นไป----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด2696-122
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้อยกว่า 2 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 2 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 3 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 4 ปี6--6
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 5 ปี11--11
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 6 ปี94-13
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 7 ปี-16-16
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 8 ปี-13-13
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 9 ปี-14-14
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 10 ปี-20-20
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 11 ปี-11-11
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 12 ปี-18-18
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 13 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 14 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 15 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 16 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 17 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 18 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 19 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปี----
41020025 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปีขึ้นไป----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ นักเรียนทั้งหมด4512560230
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ น้อยกว่า 2 ปี----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 2 ปี----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 3 ปี1--1
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 4 ปี14--14
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 5 ปี17--17
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 6 ปี136-19
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 7 ปี-15-15
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 8 ปี-16-16
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 9 ปี-22-22
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 10 ปี-28-28
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 11 ปี-15-15
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 12 ปี-22123
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 13 ปี-11920
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 14 ปี--1919
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 15 ปี--2121
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 16 ปี----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 17 ปี----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 18 ปี----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 19 ปี----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปี----
41020023 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายท่าลี่ศรีออ 20 ปีขึ้นไป----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด827-35
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้อยกว่า 2 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 2 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 4 ปี1--1
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 5 ปี4--4
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 6 ปี3--3
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 7 ปี-3-3
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 8 ปี-5-5
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 9 ปี-4-4
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 ปี-5-5
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11 ปี-8-8
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 12 ปี-2-2
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 13 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 14 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 15 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 16 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 17 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 18 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 19 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปี----
41020022 บ้านดอนสวรรค์ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปีขึ้นไป----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด4094-134
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้อยกว่า 2 ปี----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 2 ปี----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3 ปี4--4
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 4 ปี13--13
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 5 ปี10--10
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 6 ปี135-18
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 7 ปี-14-14
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 8 ปี-13-13
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 9 ปี-17-17
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 ปี-22-22
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11 ปี-7-7
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 12 ปี-15-15
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 13 ปี-1-1
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 14 ปี----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 15 ปี----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 16 ปี----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 17 ปี----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 18 ปี----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 19 ปี----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปี----
41020021 บ้านตูม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปีขึ้นไป----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด-20-20
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้อยกว่า 2 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 2 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 4 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 5 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 6 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 7 ปี-1-1
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 8 ปี-3-3
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 9 ปี-6-6
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 ปี-6-6
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11 ปี-1-1
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 12 ปี-3-3
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 13 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 14 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 15 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 16 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 17 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 18 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 19 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปี----
41020020 บ้านโนนจำปา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปีขึ้นไป----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1334-47
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้อยกว่า 2 ปี----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 2 ปี----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3 ปี1--1
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 4 ปี6--6
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 5 ปี2--2
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 6 ปี42-6
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 7 ปี-2-2
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 8 ปี-10-10
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 9 ปี-3-3
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 ปี-5-5
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11 ปี-8-8
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 12 ปี-4-4
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 13 ปี----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 14 ปี----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 15 ปี----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 16 ปี----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 17 ปี----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 18 ปี----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 19 ปี----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปี----
41020018 บ้านห้วยกองสี กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปีขึ้นไป----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด2223-45
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้อยกว่า 2 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 2 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 4 ปี6--6
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 5 ปี7--7
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 6 ปี91-10
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 7 ปี-5-5
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 8 ปี-6-6
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 9 ปี-4-4
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 ปี-4-4
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11 ปี-1-1
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 12 ปี-2-2
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 13 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 14 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 15 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 16 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 17 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 18 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 19 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปี----
41020019 บ้านโนนสิมมา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปีขึ้นไป----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1340-53
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้อยกว่า 2 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 2 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 3 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 4 ปี2--2
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 5 ปี7--7
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 6 ปี4--4
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 7 ปี-7-7
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 8 ปี-8-8
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 9 ปี-11-11
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 10 ปี-5-5
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 11 ปี-2-2
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 12 ปี-7-7
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 13 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 14 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 15 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 16 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 17 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 18 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 19 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปี----
41020017 บ้านดอนเงิน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปีขึ้นไป----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1031-41
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้อยกว่า 2 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 2 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 3 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 4 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 5 ปี5--5
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 6 ปี51-6
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 7 ปี-5-5
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 8 ปี-7-7
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 9 ปี-2-2
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 10 ปี-4-4
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 11 ปี-9-9
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 12 ปี-3-3
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 13 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 14 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 15 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 16 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 17 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 18 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 19 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปี----
41020016 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปีขึ้นไป----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1172-83
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้อยกว่า 2 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 2 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 3 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 4 ปี1--1
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 5 ปี6--6
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 6 ปี41-5
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 7 ปี-13-13
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 8 ปี-10-10
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 9 ปี-9-9
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 10 ปี-10-10
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 11 ปี-12-12
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 12 ปี-17-17
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 13 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 14 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 15 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 16 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 17 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 18 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 19 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปี----
41020015 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปีขึ้นไป----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด1224-36
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้อยกว่า 2 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 2 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 3 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 4 ปี5--5
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 5 ปี7--7
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 6 ปี-2-2
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 7 ปี-4-4
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 8 ปี-3-3
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 9 ปี-3-3
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 10 ปี-5-5
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 11 ปี-4-4
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 12 ปี-3-3
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 13 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 14 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 15 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 16 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 17 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 18 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 19 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปี----
41020014 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปีขึ้นไป----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้อยกว่า 2 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 2 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 3 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 4 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 5 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 6 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 7 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 8 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 9 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 10 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 11 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 12 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 13 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 14 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 15 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 16 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 17 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 18 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 19 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปี----
41020013 บ้านเมืองพรึก กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปีขึ้นไป----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล นักเรียนทั้งหมด208129130
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล น้อยกว่า 2 ปี----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 2 ปี----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 3 ปี3--3
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 4 ปี11--11
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 5 ปี1--1
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 6 ปี53-8
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 7 ปี-9-9
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 8 ปี-16-16
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 9 ปี-11-11
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 10 ปี-18-18
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 11 ปี-14-14
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 12 ปี-10414
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 13 ปี--88
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 14 ปี--1313
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 15 ปี--44
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 16 ปี----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 17 ปี----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 18 ปี----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 19 ปี----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปี----
41020012 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายแชแล 20 ปีขึ้นไป----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด3054-84
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้อยกว่า 2 ปี----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว2 ปี----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว3 ปี5--5
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว4 ปี6--6
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว5 ปี14--14
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว6 ปี54-9
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว7 ปี-7-7
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว8 ปี-8-8
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว9 ปี-12-12
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว10 ปี-8-8
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว11 ปี-6-6
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว12 ปี-8-8
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว13 ปี-1-1
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว14 ปี----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว15 ปี----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว16 ปี----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว17 ปี----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว18 ปี----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว19 ปี----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปี----
41020010 บ้านเดียม กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปีขึ้นไป----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด631-37
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้อยกว่า 2 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว2 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว3 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว4 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว5 ปี3--3
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว6 ปี3--3
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว7 ปี-7-7
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว8 ปี-5-5
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว9 ปี-9-9
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว10 ปี-6-6
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว11 ปี-4-4
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว12 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว13 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว14 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว15 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว16 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว17 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว18 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว19 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปี----
41020011 บ้านนกขะบา กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปีขึ้นไป----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด33103-136
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้อยกว่า 2 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว2 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว3 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว4 ปี1--1
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว5 ปี11--11
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว6 ปี21--21
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว7 ปี-20-20
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว8 ปี-12-12
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว9 ปี-12-12
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว10 ปี-19-19
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว11 ปี-20-20
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว12 ปี-20-20
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว13 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว14 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว15 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว16 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว17 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว18 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว19 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปี----
41020009 บ้านสวนหม่อน กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปีขึ้นไป----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด3093-123
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้อยกว่า 2 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว2 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว3 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว4 ปี1--1
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว5 ปี14--14
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว6 ปี151-16
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว7 ปี-18-18
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว8 ปี-15-15
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว9 ปี-20-20
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว10 ปี-15-15
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว11 ปี-16-16
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว12 ปี-8-8
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว13 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว14 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว15 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว16 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว17 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว18 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว19 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปี----
41020007 บ้านเซียบ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปีขึ้นไป----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด248443151
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้อยกว่า 2 ปี----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว2 ปี----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว3 ปี----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว4 ปี7--7
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว5 ปี12--12
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว6 ปี56-11
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว7 ปี-13-13
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว8 ปี-10-10
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว9 ปี-23-23
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว10 ปี-7-7
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว11 ปี-14-14
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว12 ปี-11617
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว13 ปี--99
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว14 ปี--1212
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว15 ปี--1616
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว16 ปี----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว17 ปี----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว18 ปี----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว19 ปี----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปี----
41020008 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปีขึ้นไป----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวนักเรียนทั้งหมด3111940190
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหวน้อยกว่า 2 ปี----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว2 ปี----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว3 ปี----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว4 ปี5--5
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว5 ปี13--13
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว6 ปี138-21
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว7 ปี-11-11
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว8 ปี-22-22
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว9 ปี-20-20
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว10 ปี-21-21
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว11 ปี-20-20
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว12 ปี-17623
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว13 ปี--1111
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว14 ปี--99
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว15 ปี--1414
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว16 ปี----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว17 ปี----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว18 ปี----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว19 ปี----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปี----
41020006 บ้านเชียงแหว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเชียงแหว20 ปีขึ้นไป----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1566-81
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้อยกว่า 2 ปี----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 2 ปี----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3 ปี1--1
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 4 ปี2--2
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 5 ปี5--5
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 6 ปี72-9
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 7 ปี-8-8
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 8 ปี-11-11
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 9 ปี-13-13
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 ปี-10-10
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11 ปี-12-12
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 12 ปี-8-8
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 13 ปี-2-2
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 14 ปี----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 15 ปี----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 16 ปี----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 17 ปี----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 18 ปี----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 19 ปี----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปี----
41020005 บ้านดอนแก้ว กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปีขึ้นไป----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1257-69
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้อยกว่า 2 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 2 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 4 ปี2--2
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 5 ปี4--4
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 6 ปี61-7
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 7 ปี-11-11
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 8 ปี-9-9
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 9 ปี-8-8
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 ปี-16-16
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11 ปี-6-6
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 12 ปี-6-6
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 13 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 14 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 15 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 16 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 17 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 18 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 19 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปี----
41020003 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปีขึ้นไป----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด828-36
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้อยกว่า 2 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 2 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 4 ปี1--1
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 5 ปี3--3
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 6 ปี31-4
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 7 ปี14-5
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 8 ปี-6-6
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 9 ปี-4-4
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 ปี-4-4
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11 ปี-5-5
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 12 ปี-4-4
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 13 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 14 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 15 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 16 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 17 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 18 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 19 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปี----
41020004 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปีขึ้นไป----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด1852-70
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้อยกว่า 2 ปี----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 2 ปี----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3 ปี2--2
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 4 ปี5--5
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 5 ปี7--7
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 6 ปี43-7
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 7 ปี-7-7
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 8 ปี-3-3
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 9 ปี-8-8
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 ปี-11-11
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11 ปี-12-12
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 12 ปี-8-8
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 13 ปี----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 14 ปี----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 15 ปี----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 16 ปี----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 17 ปี----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 18 ปี----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 19 ปี----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปี----
41020001 บ้านปอ กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปีขึ้นไป----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา นักเรียนทั้งหมด64210209483
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา น้อยกว่า 2 ปี----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 2 ปี----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 3 ปี3--3
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 4 ปี17--17
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 5 ปี27--27
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 6 ปี1713-30
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 7 ปี-36-36
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 8 ปี-36-36
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 9 ปี-21-21
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 10 ปี-45-45
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 11 ปี-33-33
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 12 ปี-252449
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 13 ปี--7575
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 14 ปี-16970
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 15 ปี--4040
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 16 ปี--11
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 17 ปี----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 18 ปี----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 19 ปี----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปี----
41020002 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) กุมภวาปีกลุ่มเครือข่ายเมืองกุมภวา 20 ปีขึ้นไป----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด2377-100
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้อยกว่า 2 ปี----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 42 ปี----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 43 ปี----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 44 ปี2--2
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 45 ปี9--9
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 46 ปี126-18
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 47 ปี-4-4
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 48 ปี-17-17
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 49 ปี-12-12
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 410 ปี-13-13
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 411 ปี-10-10
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 412 ปี-14-14
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 413 ปี-1-1
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 414 ปี----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 415 ปี----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 416 ปี----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 417 ปี----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 418 ปี----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 419 ปี----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 420 ปี----
41020143 ดงง่ามนางาม วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 420 ปีขึ้นไป----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด626-32
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้อยกว่า 2 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 42 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 43 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 44 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 45 ปี5--5
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 46 ปี1--1
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 47 ปี-3-3
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 48 ปี-4-4
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 49 ปี-3-3
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 410 ปี-4-4
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 411 ปี-4-4
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 412 ปี-7-7
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 413 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 414 ปี-1-1
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 415 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 416 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 417 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 418 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 419 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 420 ปี----
41020144 บ้านท่าลาด วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 420 ปีขึ้นไป----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4นักเรียนทั้งหมด926-35
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 4น้อยกว่า 2 ปี----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 42 ปี----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 43 ปี----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 44 ปี1--1
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 45 ปี5--5
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 46 ปี3--3
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 47 ปี-7-7
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 48 ปี-1-1
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 49 ปี-4-4
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 410 ปี-6-6
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 411 ปี-3-3
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 412 ปี-4-4
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 413 ปี----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 414 ปี----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 415 ปี----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 416 ปี----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 417 ปี-1-1
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 418 ปี----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 419 ปี----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 420 ปี----
41020145 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 420 ปีขึ้นไป----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2นักเรียนทั้งหมด1967-86
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 2น้อยกว่า 2 ปี----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 22 ปี----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 23 ปี----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 24 ปี----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 25 ปี12--12
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 26 ปี7--7
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 27 ปี-7-7
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 28 ปี-18-18
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 29 ปี-12-12
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 210 ปี-11-11
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 211 ปี-10-10
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 212 ปี-9-9
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 213 ปี----
41020146 บ้านนาแก วังสามหมอกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 214 ปี----
41020146