ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

193

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
112
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
188
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
62
ดูข้อมูล

12

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6 -31.88

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3 -31.53

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

1,823

ห้องเรียน

ดูข้อมูล

1,945

ครูและบุคลากร

สนง.
63
รร.
1,882
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2565

ดูข้อมูล

24,254

นักเรียน

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
4,820
นร.ประถมศึกษา
16,174
นร.ม.ต้น
3,260
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 126 /65%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 62 /32%
ประถมศึกษา 3 /2%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
ไม่มีนักเรียน 2 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 112 /58%
ขนาดกลาง 79 /41%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 112 /58%
ขนาดที่ 2 48 /25%
ขนาดที่ 3 25 /13%
ขนาดที่ 4 4 /2%
ขนาดที่ 5 4 /2%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2562 2563 2564
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายปราโมทย์  พละจิต
กุมภวาปี

70 โรงเรียน

ดูข้อมูล
โนนสะอาด

30 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศรีธาตุ

32 โรงเรียน

ดูข้อมูล
วังสามหมอ

29 โรงเรียน

ดูข้อมูล
หนองแสง

16 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ประจักษ์ศิลปาคม

16 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เลชที่ 505 ตำบลเกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
Version 2020.07