กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางพจนีย์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0812601094

นางสุภาภรณ์ วงค์อำมาตร
นักวิชการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0815741796

นายอภิชาติ โภคาพานิชย์
นักวิชการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 0879499975