กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

นายปราโมทย์ พละจิต
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

โทรศัพท์ : 083 0147952

นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ
พนักงานราชการ
โทรศัพท์ : 0809081704