กลุ่มนโยบายและแผน

นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0813399916

นางกุลนภา กอกุลจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0812607659

นางสาวจีราพร จันขันตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0846843350

นางสาวธัญญะรัตน์ ภูทำมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0935176339

นางวริฏฐา พงษ์ธนานันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0928635298

นางสาวอนัญญา โสวาปี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0951694481